مسیر تعالی عملکرد زنجیره عرضه: رهیافتی نوآورانه در جهت نیل به مدیریت زنجیره عرضه جامع (مطالعه موردی زنجیره عرضه شرکت شهروند)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت تحقیق د رعملیات دانشگاه تهران

چکیده

طی سال یان اخ یر، نظام توز یع کالا و بطور اخص فروشگاه ها ی زنج ی ره ای کشور فاقد اثربخشی و کارا یی لازم متناسب با روند رو به رشد شهرنش ینی و اقتصاد در حال توسعه ا ی ران بوده اند. یکی از راهکار های عمل یاتی بهبود عملکرد فروشگاه ها ی زنج ی ره ای، مد یریت زنج ی ره عرضه م ی باشد. از ا ین رو ا ی ن تحق ی ق برآنست که راهکار ها یی عمل ی اتی در جهت بهبود عملکرد زنجیره عرضه در مدل های پیشین ارائه دهد. تحقیقات صورت پذیرفته در ای ن راستا، بر لحاظ ابعاد و مؤلفه ها یی نظی ر رهبر ی، نهادینه ساز ی و یکپارچه ساز ی زنجی ره عرضه، فرهنگ رقابت پذیری و کسب دانش در کنار ابعاد سنتی(نظیر فرایند ها، نتایج مالی، مشتریان،..) در سنجش عملکرد زنج یره عرضه دلالت دارد . از ا ین رو در جهت ترس یم مس یرتعالی عملکرد زنج یره عرضه، در مرحله نخست الگو یی نو ین در تع یین اوزان مع یار ها ی مدل تعالی عملکرد زنج یره عرضه ارائه گردیده است. در بخش بعد به بررس ی روابط علّ ی ماب ین اجزای مدل پرداخته شده است. و در نها یت به تلف یق ا ین دو رو یکرد ر یاضی‐آماری در جهت دستیابی به مسیر تعالی عملکرد زنجیره عرضه پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Supply Chain Critical Path Excellence: An Innovative Approach toward Total Supply Chain Management (Case study: Shahrvand chain store’s supply chain)

نویسندگان [English]

  • ezatolah asgharizadeh 1
  • ahmadreza ghasemi 2
1
2
چکیده [English]

In resent years, distribution system of goods and services specifically in domestic chain stores lack efficiency and effectiveness according to a developing economy and urban life. One of the best strategies to improve the chain store’s performance is supply chain management (SCM). So this study tries to extend previous SCM approach by presenting a new framework. Relevant researches in this field; emphasized that new dimensions such as supply chain institualization and integration, leadership, culture of competitiveness and knowledge acquisition besides of conventional aspect(such as processes, financial, etc)have positive impact in supply chain performance. In other words this framework contain following steps. First we develop the new approach to calculate the weights of criterion of the SCM excellence model, then, we evaluate the casual relationship between these criterion. Finally we synthesize above mentioned steps to achieve Supply Chain Critical Path Excellence (SCCPE

کلیدواژه‌ها [English]

  • SUPPLY CHAIN PERFORMANCE MODEL (SCPM) / EFQM / CHAIN STORES / CASUAL RELATIONSHIP / MULTI ATTRIBUTE DECISION MAKING(MADM) / SUPPLY CHAIN CRITICAL PATH EXCELLENCE (SCCPE)