شناسایی عوامل کلیدی توسعه فناوری بخش غیردولتی در ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری سیاستگذاری بازرگانی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده

در این پژوهش به بررسی عوامل کلیدی پرداخته می شود که می توانند در توسعه فناوری در بخش غیردولتی ایران تعیین کننده باشند. به منظور شناسایی عوامل کلیدی در این تحقیق ما سه دسته معیار را در نظر گرفته ایم که هر کدام از این معیارها خود به شاخص هایی تقسیم می شوند. این شاخص ها بیا ن کننده عوامل اساسی در توسعه فناوری در بخش غیردولتی هستند. سه دسته معیارهایی را که ما در این تحقیق مدنظر قرار داده ایم عبارتند از: انگیزه های توسعه فناوری در بخش غیر دولتی، مشکلات و موانع توسعه فناوری و شیوهای کمک به بخش خصوصی در توسعه فناوری. در پایان مقاله به بیان شاخ صهایی از هر کدام از معیارهای فوق دست می یابیم که بیان کننده توسعه فناوری در بخش غیر دولتی هستند . همچنین با توجه به شناسایی عوامل کلیدی، راهکارهایی در جهت توسعه فناوری در کشور ارائه شده است . از آن جایی کهبخش خصوصی ایران سهم اندکی در اقتصاد کشور دارد و عمدتاً از بنگا ه های کوچک و متوسط تشکیل می گردد، این نکته نیز در تحقیق حاضر لحاظ شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying key Factors in the Technology Development of Iranian Non-Government Sector

نویسندگان [English]

  • mehdi naddaf 1
  • abbas ebrahimi 2
  • ali jamali 3
چکیده [English]

This article aims to research mechanisms and course of action by which the government would be able to support the Iranian private sector to develop technology. In this article we indicate key factors of technology development of the non-government sector. Moreover, the main purpose of conducting the research is to produce long and short- term courses of action to support non-state-owned companies to develop technology in their production processes. Since the private sector of Iran consists mainly of small and medium sized enterprises (SMEs), the notion has been also considered in the research. In the end, the executive courses of action in two parts of both short-term and long-term ones have been suggested and macro-level policies in proportion to the private sector activities have been also studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology / technology development / Iranian private sector / small and medium sized enterprises (SMEs) / Government (public) policy making