بررسی جریان تجارت خارجی و تقارن سیکل های تجاری ایران با کشور های واقع در آسیای جنوب غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشکده امور اقتصادی و عضو انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی

2 معاون بازاریابی و روابط بین‌الملل سازمان توسعه تجارت ایران

3 عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

چکیده

یکی از موضوعات مهم در ادبیات اخیر مربوط به منطق هگرایی ارتباط جریان تجاری و تقارن سیکل های تجاری 1 متقابل کشورهای عضو می باشد. در این مقاله تلاش گردید تا معناداری رابطه مذکور برحسب کشور ایران با کشورهای واقع در آسیای جنوب غربی به صورت چارچوبی نظام یافته و به روش داده های تابلویی تخمین و به ارزیابی آنها پرداخته شود. به این جهت از دو متغیر کلیدی شدت جریان تجاری و شاخص تقارن سیک ل های تجاری متقابل بین ایران با هر یک از کشورهای مورد مطالعه در طی سا ل های 1980-2005 استفاده گردیده است . شاخص شدت تجاری 2 به عنوان یک شاخص جایگزین جهت نشان دادن سطح یکپارچگی تجاری و ضریب همبستگی بین تغییرات تولید ناخالص داخلی (بعد از روندزدایی) به عنوان یکی از معیارهای جایگزین جهت نشان دادن درجه تقارن سیکل های تجاری متقابل ایران با هر یک از کشورهای مورد مطالعه مد نظر قرارگرفته است . نتایج بررسی نشان می دهد که افزایش جریان تجاری ایران با کشورهای مورد مطالعه لزوماً به تقارن بیشتر سیکل های تجاری منجر نمی گردد. ب ه این ترتیب بررسی این مساله از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که صرفنظر از جریان تجارت چه عواملی به تقارن سیکلهای تجاری ایران با کشورهای منطقه موثر است که این مساله، موضوعی برای تحقیق بعدی می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Iran’s Foreign Trade flow and Its Synchronization of Business Cycles with Southwest Asian Countries

نویسندگان [English]

  • khosro manteghi 1
  • mohammad ali zeighami 2
  • bita norozi 3
1
2
3
چکیده [English]

One of the main issues in recent literature on regionalism is the relationship between the trade flow and synchronized business cycles of member countries. This paper attempt, to test and evaluate the significance of such relationship in Iran’s trade with southwest Asian countries in an organism from work based on date table method. To do so, the key indices of Iran’s trade intensity and its synchronization of business cycles with each surveyed country during 1980-2005 are used. The latter is obtained through measuring the GDP correlation coefficient among member countries. The results indicate that higher Iran’s trade flow with surveyed countries does not necessarily leads to its higher synchronization of business cycles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • RELATIONSHIP BETWEEN THE TRADE / IRAN / SOUTHWEST ASIA / BUSINESS CYCLES / SYNCHRONIZATION