چشم انداز منافع تجاری ایجاد منطقه تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج فارس برای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر معاونت برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی

چکیده

در این مقاله آثار ایجاد منطقه تجارت آزاد فارس بر تجارت، درآمدهای تعرفه ای و رفاه مصرف کنندگان در چارچوب یک مدل تعادل مذکور، باعث FTA جزئی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی است که تشکیل افزایش صادرات، واردات و حجم تجارت ایران با کشورهای مذکور شده و علیرغم کاهش درآمدهای تعرفه ای ، افزایش در رفاه مصرف کنندگان کشور را به دنبال خواهد داشت . هر چند محاسبات حاکی از تشدید کسری ترازتجاری ایران با کشورهای عضو شورا می باشد اما مورد نظر، مانع FTA پیش بینی می گردد رعایت قواعد مبدأ در چارچوب موافقت نامه های تشدید کسری تراز تجاری ایران با شورای همکاری خلی جفارس خواهد گردید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perspective on an Iran–Persian Gulf Cooperation Council (PGCC) Free Trade Agreement (FTA)

نویسندگان [English]

  • hasan sagheb 1
  • alireza garshasbi 2
1
2
چکیده [English]

In this paper attempts have been made to determine the merchandise trade impacts of a possible setting up of a Free Trade Area between Iran and the Persian Gulf Cooperation Council on Iran. For this purpose the SMART Simulation model which is a partial equilibrium model is employed. Results demonstrate that following the setting up of the FTA the volume of exports and imports and hence the volume of trade of Iran would increase. Although the results are to the effect that as a consequences of the FTA the trade balance deficit will deteriorate, but employing the rules of origin prevailing in preferential trade agreements would reduce such deterioration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • FREE TRADE AGREEMENT (FTA) / TRADE CREATION AND TRADE DIVERSION / PERSIAN GULF COOPERATION COUNCIL / TARIFF INCOME / CONSUMER WELFARE / RULES OF ORIGIN / RE-EXPORT