اثر ترکیب تکنولوژیک صادرات بر رشد اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر ترکیب تکنولوژیک صادرات بر رشد اقتصادی است . و « ظرفیت پایه » در نظریه های تجارت در زمینه ترکیب تکنولوژیک صادرات دو رویکرد از یکدیگر قابل تفکی ک هستند. رویکرد سنتی ظرفیت پایه عامل اصلی کسب « قابلیت پایه » مزیت رقابتی کشورهای در حال توسعه را میزان موجودی عوامل تولید آنها دانسته و با فرض بازار رقابت کامل محصولات تکنولوژی بر در سطح جهانی و فقدان هزینه های عملیاتی در انتخاب، خرید، واردات و استفاده از تکنولوژی برای کشورهای در حال توسعه، نقش تکنولوژی را در خلق مزیت ناچیز می شمارد. در رویکرد قابلیت پایه، مزیت های رقابت ی به جای موجودی عوامل تولید بیشتر از توانمندی های یک کشور در تسلط و بهر ه بردار ی از تکنولوژی ناشی می شوند، شکست های بازاری در فرآیندهای مختلف کسب و ب ه کارگیری « دانش پن هان » تکنولوژی مورد تاکید قرار می گیرند و به ویژه فرایند یادگیری و تس لط بر محصولات تکنولوژی امری هزین ه بر، زمان بر و پرمخاطره تصور می شود . در رویکرد قابلیت پایه، ساختارهای متفاوت صادراتی به لحاظ سطح تکنولوژی برآیند متفاوت ی بر رشد اقتصادی و اثرات متمایزی بر توسعه صنایع داخلی دارند اما تاکید می شود که این ساختارها در بازه های کوتاه زمانی انعطاف پذیر نیستند. از جنبه کمی، در اثرگذاری ترکیب استفاده « فدر » تکنولوژیک صادرات بر رشد اقتصادی عموما از الگوهای دو یا چند بخشیمی شود که امکان ورود بخش های منتخب صادراتی را صرف نظر از موجودی عوامل تولید هر یک به الگوی رشد نئوکلاسیک فراهم می آورد. برازش الگوی فدر در اقتصاد ایران با هدف بررسی اثر ترکیب تکنولوژیک صادرات، نیازمند تبدیل کدهای سیستم هماهنگ گمرک به کدهای استاندارد رشته فعالیت های صنعتی و سپس تبدیل کدهای استاندارد رشته فعالیت های صنعتی به کدهای تکنولوژیک (تکنولوژی بالا، متوسط بالا، متوسط پایین، پایین ( و غیرتکنولوژیک) است که این امر برای یک دوره 69 فصلی (بهار 1371 تا بهار 1388 صورت پذیرفته است. نتایج برازش الگوی سری زمانی با دو تکنیک حداقل مربعات معمو لی ساده و تعمیم یافته، فرضیه تمایز بهره وری در بکارگیری عوامل تولید در بخش های صادراتی تکنولوژی بر را مورد تایید قرار داده، بخش های تکنولوژی بر صادرات غیرنفتی را دارای اثر بیشتری بر رشد دانسته و به ویژه بر نقش صنایع با تکنولوژ ی پایین در رشد اقتصادی کشور تاکید می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Export Technological Composition on Economic Growth

نویسنده [English]

  • amin maleki
چکیده [English]

In a historical context, international trade theories have two separable views to export composition as a driver of comparative advantage in developing nations. Traditional “Capacity Base Approach” assumes a competitive international technology market, that firms in developing countries can find, select, buy and transfer the technologies they need without any additional costs, so in this approach, technological activates plays no role in the comparative advantage of developing countries and main determinant is relative factor endowments. But in “Capability Base Approach” comparative advantage depends more on the national ability to master and use technologies than on factor endowments. In this approach, market failures cause finding technologies be a difficult, often costly, process and once technology is imported, its efficient use requires creating new skills and knowledge to master its tacit knowledge. Different export structures in capability base approach have different implications for growth and effects on domestic industrial development but emphasizes that export structures are not flexible in short time periods. This paper maps out “Feder” Neoclassical growth model for testing effects of IRAN non-oil export technological composition, because this conventional functional form make possible separate export sub sector without using their production factor endowments. After converting “Harmonized Commodity Description and Coding System (HS)” to “International Standard Industrial Classification (ISIC)” and after converting ISIC codes to five “High”, “Medium- High”, “Medium-low”, “Low” and “Non-Technological” Codes, for 69 seasonal periods (1992Q2 to 2009Q2) by using simple and generalized lease squaretechniques, results show that there is a factor productivity differential in technological-intensive subsectors and emphasizes the role of low technological industries in economic growth of IRAN’s economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TECHNOLOGY / FEDER GROWTH MODEL / EXPORT