تبانی واحدهای اقتصادی از دیدگاه حقوق رقابت اتحادیه اروپایی و ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه امام حسنی( ع)

چکیده

تبانی میان واحدهای اقتصادی از موضوعاتی است که از آغاز پیدایش حقوق رقابت اتحادیه اروپایی (در طول نیم قرن اخیر از سال 1957 میلادی) عنوان یکی از روی ه های ضد رقابتی مورد توجه حقوق رقابت اتحادیه اروپایی قرار گرفته است. در کشور ما نیز به دنبال اتخاذ روند خصوصی سازی در عرصه اقتصاد ملی و به ویژه به موجب ماده 44 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و 1387 ، تبانی میان واحدهای /3/ اجرای سیاس تهای کلی اصل چهل و چهارم( 44 ) مصوب 25 اقتصادی که آثار احصاء شده در ماده مذکور را به دنبال داشته باشد ممنوع اعلام گردیده است. مطالعه تطبیقی مفهوم تبانی میان واحدهای افتصادی، شرایط تحقق و آثار آن بر واحدهای مذکور و اقدامات و فعالیت های آنان از دیدگاه حقوق رقابت اروپایی و قوانین ایران موضوع مقاله حاضر را تشکیل م یدهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Collusion Between Undertakings in Perspective of EU and Iranian Competition Law

نویسنده [English]

  • mashiyatollah norozi shams
چکیده [English]

Collusion between the undertakings as one of anti-competitive practices is one of the issues that the EU competition law from the beginning of the emergence(during the half century from 1957) has focused on it. In our country following of adopting of privatization process in national economy and especially under the Article 44 of the Act of Reform to Fourth Economic, Social and Cultural Development Plan of Islamic Republic of Iran and implementation of General Policies of Principle (44) Approved on 1387/3/25, collusion between undertakings which has one or more effects that enumerated in above Article has been banned. Comparative study of the concept of collusion between undertakings and conditions and effects of it on the activities of undertakings in perspective of European and Iranian competition laws is the subject of this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • COLLUSION / COMPETITION / UNDERTAKINGS / AGREEMENT / POLICY / CONCERTED PRATICE / BLOCK EXEMPTIONS / INDIVIDUAL EXEMPTIONS