کیفیت نهادها و آثار آزادسازی تجاری در کشورهای در حال توسعه منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد اقتصاد و پژوهشگر

چکیده

در این مطالعه آثار آزادسازی تجاری بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مبتنی بر 1995 ) در - داده های پانل یا تلفیقی برای 30 کشور در حال توسعه طی دورة 10 ساله ( 2005 دو رژیم نهادی (به تفکیک کشورهای ی با کیفیت نهادی پایین و بالا ) مورد بررسی قرار می گیرد. پارامترهای مدل به روش گشتاورهای تعمیم یافته برای الگوهای پانل پویا برآورد شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی موکول به کیفیت محیط نهادی است. چنانچه کیفیت نهادها در کشورهای در حال توسعه کمتر از سطح آستانه برآوردشده باشد، آزادسازی تجاری تاثیری منفی یا بی اهمیت بر نرخ رشد اقتصادی دارد. در مقابل اگر کیفیت محیط نهادی در کشورهای در حال توسعه بیشتر از سطح آستانه مذکور باشد اثر آزادسازی تجاری بر نرخ رشد اقتصادی مثبت و معنادار خواهد بود. همچنین نمرات شاخص کیفیت نهادی ایران در سال های مختلف به مراتب کمتر از سطح آستانه کیفیت نهادی مذکور است. لذا با توجه به پائین بودن کیفیت محیط و ترتیبات نهادی ایرانمی توان نتیجه گرفت که آزادسازی بی قید و شرط تجاری، تاثیری بر رشد اقتصادی ایران نخواهد گذاشت. لذا اگر ایران و سایر کشورهای در حال توسعه خواهان بهر همندی مناسب از نتایج سیاست های آزادسازی های تجاری می باشند؛ باید محیط، زیرساخت ها و ترتیبات نهادی لازم را جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی آماده نمایند تا از منافع آن بر حسب رشد اقتصادی بیشتر بهره مند گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trade Liberalization, Economic Growth and Institutional Quality in Selected Countries

نویسندگان [English]

  • mohsen mehrara 1
  • abbasali rezaei 2
1
2
چکیده [English]

This paper examines the issue of the existence of the threshold effects in the relationship between trade openness and output growth in 30 oil-exporting countries, during the period 1995-2005, applying panel regressions. The model is estimated by dynamic panel methodology. We suggest, the ability of a country to exploit liberalization benefits depends critically on the institutional quality. In countries enjoying sufficiently good institutions, liberalization has a positive and significant effect on the economic growth; while in the ones suffering bad institutions, liberalization have a negative and significant effect on economic growth. The lower the institution quality, the more deterrent is the effect of liberalization on the economic growth. In this article we derive the kink point or threshold of institutional index whereby liberalization effect on the economic growth changes from negative to positive. The institutional quality index for Iran is much less than the estimated threshold, suggesting that mere liberalization without institutional provisions could not improve economic growth in this country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TRADE LIBERALIZATION / ECONOMIC GROWTH / INSTITUTIONAL QUALITY