مطالعه رفتار انتقال قیمت در بازار گوشت مازندران

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

2 عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر

چکیده

در این مقاله با استفاده از آمارهای هفتگی قیمت طی سالهای 87 قیمت، رابطه علیت و کشش انتقال قیمت بین سطوح مختلف بازار گوشت (گوشت گاو، گوشت گوسفند و گوشت مرغ) در استان مازندران بررسی شده است . نتایج آزمون علی ت نشان داد که برای گوشت مرغ قیم تهای خرده فروشی از قیمتهای عمد ه فروشی اثرپذیری دارند و برای گوشت گوسفند رابطه علّی دوطرفه وجود دارد. بین دو سطح عمده فروشی و خرده فروشی بازار گوشت گاو هیچ رابطه علّ ی وجود ندارد . بررسی الگوی انتقال قیمت براساس مدل هوک نشان دهنده عدم تقارن انتقال شوک های مثبت و منفی قیمت برای همه سطوح بازار گوشت است. نتایج محاسبه کشش انتقالی قیمت نیز نشان داد که تغییرات قیمت بطور کامل بین سطوح مختلف زنجیره بازار گوشت منتقل نمی شود و کشش کوتاه مدت کوچکتر از کشش بلند مدت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Price Transmission Mechanism in Iranian Meat markets of Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • reza moghadasi 1
  • ghasem norozi 2
چکیده [English]

This paper analyses the price transmission behavior and provides estimates on asymmetry, elasticity and causality relations for three meat products using weekly data during 1385-87 in Mazandaran province. The results of causality test indicated that the chicken retail prices are influenced by wholesale prices but for beef there is no causality relation between prices. In the lamb meat market, the causal relationship is bilateral. Based on Houck model, asymmetric price transmission is confirmed for three meat products. Study of the transmission elasticity show that the short-run coefficients are less than the long-run coefficients. Therefore, the price changes are not fully transmitted between the different levels of the meat market chain and it may take several periods to adjust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ASYMMETRIC PRICE TRANSMISSION / CAUSALITY TEST / PRICE TRANSMISSION ELASTICITY / HOUCK MODEL