همگرایی اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده

پدیده جهانی شدن، تحولات سریع و عمیق در ساختار مناسبات جهانی و شکل گیری قطبها در جهان بهویژه طی نیم قرن گذشته، جستجوی تعریف جدیدی از تعاملات سازنده و مؤثر در روابط و همکاریهای منطقهای و شکلدهی به راهبرد توسعه ای در بخش جنوب غربی آسیا را ضروری نموده است. لذا ایران با درک شرایط جهانی برای همگرایی ، منطقه آسیای جنوب غربی را به عنوان حوزه تعامل منطقهای مورد تأکید قرار داده است. تشخیص موفقیت یا عدم موفقیت بلوک منطقهای احتمالی برای ایران در منطقه آسیای جنوب غربی هدف اصلی این مطالعه است. در این مطالعه، مدل جاذبه مبنای الگوسازی برای برآورد اثرات تجاری قرار گرفته است تا با استفاده از امکانات این مدل (اقتصادسنجی با روش داده های تابلویی ) برای دوره ی ۱۹۹۵ تغییرات تجارت بین کشورهای عضو احتمالی و بین کشورهای عضو با سایر ‐۲۰۰۶ کشورهای جهان مورد بررسی قرار گیرد . نتایج برآورد، پتانسیل تجاری کشور ایران و یکپارچگی اقتصادی کشورهای عضو بلوک منط قه آسیای جنوب غربی را در تجارت دوجانبه مقدار ۶۱ درصد نشان میدهد و بیان میکند، که حجم جریانات تجاری دوجانبه میان آنها افزایش مییابد. همچنین تخمین مدل بدون حضور ایران، همگراتر است و بلوک منطقهای تجارت بین اعضای بلوک را به میزان ۷۱ درصد افزایش خواهد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Integration in the Region of South West Asia

نویسندگان [English]

  • alireza shakibaei 1
  • fatemeh kobra bata 2
چکیده [English]

Globalization and the quick and deep evolution in the structures of world communication, bloc formation in the world during the recent half century, make it essential to search for a new definition of efficient and effective collaborations in relationships and regional cooperations and formation of developmental strategies in South West of Asia. The purpose of this study is to investigate the success of probable regional bloc for Iran in south west Asia. This study uses Gravity Model to make a pattern to estimate trade effects. By using of this model (econometrics and Panel Data Model), the changes in trade among the included countries and among these countries and other countries in the world during 1995-2006 were investigated. The results of the study showed that the trade potential of Iran and economic integration of the countries include in the regional bloc of south west Asia in bilateral trade was 61 percent which showed that the integration of this bloc was positive and weak and stated that the amounts of the current bilateral trade among them were increased. Also the estimation of this model without Iran showed that the formation of the regional bloc will increase the trade among the members of the bloc, the amount of which is 71%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ECONOMIC INTEGRATION/ SOUTH WEST OF ASIA / GRAVITY MODEL