بررسی تأثیر تاکتیک های بازاریابی ارتباطی بر رفتار خرید در فروشگاه های پوشاک با استفاده از مدل معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مقاله حاضر تحقیقی میدانی است که هدف از آن بررسی تأثیر تاکتیک های بازاریابی ارتباطی بر رفتار خرید در بخشهای خدماتی می باشد. نتایج تحقیقات مختلف نشان می دهد که انتخاب تاکتیک های بازاریابی ارتباطی می توانند بر روی رفتار مصرف کننده اثر بگذارند . پژوهش حاضر به دنبال ارائه و آزمون مدلی در حوزه تأثیر تاکتیک های بازاریابی ارتباطی بر رفتار خرید می باشد. جامعهی تحقیق، مشتریان فروشگاه های ماکسیم در استان تهران میباشد که به روش نمونهگیری دسترس، ۹۰ نفر از مشتریان به عنوان نمونه انتخاب شده است . برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، ابتدا به بررسی قابل قبول بودن مدل نظری از طریق نرم افزار لیزرل پرداخته شد. نتایج نشان داد که مدل برای جامعه آماری قابل استفاده می باشد . بخش بعدی تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آزمون همبستگی انجام گرفت. نتایج نشان داد که تاکتیک های بازاریابی ارتباطی (ارتباطات، شخصی سازی و رفتار ترجیحی) ارتباط معناداری با تمایل مشتری به ادامه خرید دارند و بین تاکتیک پاداش و تمایل مشتری به ادامه خریدارتباط معناداری وجود نداشت. همچنین نتایج نشان داد که تاکتیک های بازاریابی ارتباطی تأثیر مثبتی روی رضایت ارتباطی، اعتماد، تعهد ارتباطی و رفتار خرید دارد . این مطالعه می تواند به فروشگاه های خرده فروشی جهت هرچه اثر بخش ترکردن و ارزیابی تاکتیک های بازاریابی ارتباطی کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Effects of Relationship Marketing Tactics on Buying Behaviour in Service Sectors By Structural Eqution Model

نویسندگان [English]

  • mansor samadi 1
  • mohammad norani 2
  • hossein farsizadeh 2
1
2
چکیده [English]

This survey seeks examining the effects of relationship marketing tactics on buying behaviour in service sectors. Research resuls show that choice of relationship marketing tactics can affects customer behavior. This study tests a model in the context of the effects of relationship marketing tactics on buying behaviour. The research group (population) includes all customers of Maxim retail store in Tehran province. By the use of a voluntary sampling method, 90 customers have been selected as the research sample. we used Lisrel software for testing the model. The results indicate that there is a positive relationship between relationship marketing tactics (communication, preferential treatment and personalization) and customer retention orientation of the retailer, there isn’t a positive relationship between rewarding tactic and customer retention orientation of the retailer. Also the results indicate that relationship marketing tactics can positively affect relationship satisfaction, trust, relationship commitment and buying behavior. This study can help retail stores to use more effective relationship marketing tactics and also assesses these tactics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • RELATIONSHIP MARKETING TACTICS / RELATIONSHIP SATISFACTION / BUYING BEHAVIOUR / CUSTOMER BEHAVIOUR / LIZREL