اثر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این مطالعه به بررسی تأثیر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی در نمونه ای وس یع از کشورهای جهان و در دوره زمانی ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ می پردازد. فساد مالی عمومأ به سوء استفاده از قدرت عمومی برای دستیابی به منافع شخصی تعبیر می شود . ادبیات نظری علم اقتصاد دیدگاه دوگانه ای پیرامون ارتباط میان پدیده فساد و رشد اقتصادی ارائه می نماید. از یک سو گروهی از تئوری های اقتصادی معتقدند که فساد قادر است از طریق دور زدن قوانین و مقررات ناکارآمد و انعطاف ناپذیر تحمیل شده توسط دولت ‐ خصوصأ در کشورهای کمتر توسعه یافته‐ به افزایش رشد اقتصادی بیانجامد و از سوی دیگر گروه دیگری از تئوری ها فساد را به مثابه نیرویی می دانند که به عملکرد مناسب بازارها آسیب می رساند و از این رهگذر موجبات کاهش رشد اقتصادی را فرآهم می آورد. این مقاله با استفاده از شاخص کنترل فساد تهیه شده توسط مؤسسه بانک جهانی، تأثیر فساد مالی را بر رشد اقتصادی در سه گروه کشورهای پردرآمد، کشورهای با درآمد متوسط و کشورها ی کم درآمد، در قالب یک مدل اقتصادسنجی و با بهره گیری از تکنیک داده های تابلویی بررسی نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Corruption Control on Economic Growth

نویسندگان [English]

  • ahmad sabahi 1
  • saeid malekosadati 2
1
2
چکیده [English]

This research has examined effects of corruption on economic growth in the broad sample of countries from 1996 to 2006. Financial corruption usually defined as an abuse of public authority to gain personal interests. Economics theoretical literature presents a dual view about relation between corruption and economic growth. Tthe first branch the economic theory claims that corruption can increas economic growth (particularly in less developed countries) through overcoming rigid and inefficient laws and regulations imposed by government. On the other hand some theories argue that corruption decreases economic growth by harming the suitable performance of markets. This paper has examined the effects of financial corruption on the economic growth in three groups including low income countries, middle income countries and high income countries. To estimate our econometric model we have used panel data technique and to measure the amount of corruption we have used control of corruption index prepared by World Bank institute. Although in the middle and high income countries, control of corruption has a positive and significant effect on economic growth, in the low income countries this relation is negative and strongly significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CONTROL OF CORRUPTION / ECONOMIC GROWTH / PANEL DATA