دوره و شماره: دوره 15، شماره 59، شهریور 1390، صفحه 1-203 
موانع نهادی سرمای هگذاری و کسب وکار در ایران

صفحه 25-74

محمدحسین حسین‌زاده بحرینی؛ سعید ملک‌الساداتی


تحلیل اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب

صفحه 163-173

مرتضی سامتی؛ همایون رنجبر؛ سپیده اوحدی اصفهانی