بررسی و ارزیابی کارایی شرک تهای پخش در ایران با استفاده از مدل برنام هریزی ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

2 دکتری اقتصاد و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

3 کارشناس ارشد اقتصاد و پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

چکیده

یکی از پروژ ههای اصلی اصلاح نظام توزیع کالا در طرح تحول اقتصادی، ساماندهای نظام پخش کالا است. اهداف اصلی اجرای این پروژه، ساماندهی پخش کالا، پایش مستمر توزیع مویرگی کالا در واحدهای صنفی، کاهش هزینه مبادله و ارتقای کارایی در صنعت پخش م یباشد. در این راستا، هدف اصلی این مقاله بررسی و ارزیابی کارایی شرک تهای پخش است. ارزیابی کارایی در شرک تهای پخش این مکان را فراهم می کند تا امکانات توزیع شرکت های پخش را شناسایی کنیم. در این مطالعه با استفاده از روش ناپارامتری و داده های سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان وزارت بازرگانی در سال 1386 ، کارایی شرک تهای پخش در توزیع کالا با دو فرضِ بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد که با فرض اول؛ شرکت های پخش رازی، به پخش صنایع مرغ مادر ایران، پخش پگاه، سایه سمن، پرنیان مهیار و پخش البرز از بیشترین کارایی برخورداربوده )کارایی کامل( و میانگین کارایی تحت این فرض 58 درصد بوده است. با در نظر داشتن فرض دوم؛ شرک تهای پخش قاسم ایران، سهامی عام کف، توزیع داروپخش، پخش هجرت، پخش فردوس، هنگل پا کوش، پخش پیشگام، کیمیا پخ شفام، جهان دام دار و، آزمایشگاه های تولیدی داروسازان ایران، پویش الکه، لیوار، دامپزشکان امین و زرین پخش نصر نیز به جمع شرک تهای پخش کارا می پیوندند که متوسط کارایی تحت این فرض 71 درصد است. درنهایت با توجه به الگو بودن شرکت پخش رازی در بین شرک تهای پخش غذایی، آرایشی  بهداشتی و داروهای انسانی و صنایع مرغ مادر ایران در بین شرک تهای پخش داروهای دامی توصیه می شود شرکت های پخش ناکارا برای افزایش کارایی بسته به نوع فعالیت، شرک تهای پخش رازی یا صنایع مرغ مادر ایران را به عنوان الگوی خود قرار دهند. .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring Technical Efficiency in Iranian Wholesaler Businesses by Using Nonparametric Method (Data Envelopment Analysis)

نویسندگان [English]

  • amirreza sori 1
  • ahmad tashkini 2
  • sadegh dadashi 3
چکیده [English]

One of the major projects in the economic reform plan is settlement of distribution system. The main objectives of this project is to organize the distribution of goods, continuous monitoring of distribution, reducing transaction costs and improving efficiency in the distribution industry. In this context, the main purpose of this article is to review and evaluate the performance of distribution companies. According to definition, efficiency in economic literature means maximum output with definite amount of input or minimum input with definite amount of output. Today, two methods are used for efficiency evaluation that contains; 1) parametric method 2) non parametric method. In this essay, according to nonparametric method that is based on mathematical programming methods, efficiency of Wholesaler businesses in 2008, with two assumptions (constant return to scale and variable return to scale) is evaluated. Results show that under first assumption; Wholesaler businesses Razi, Beh Pakhsh, Sanaye Morgh Madar Iran, Pakhsh Pegah, Saie Saman, Parnian Mahyar and Pakhsh Alborz have the most efficiency and the efficiency average is 58%. In according to second assumption; Wholesaler businesses Ghasem Iran, Sahamie Am Kaf, Daro Pakhsh, Pakhsh Hejrat, Pakhsh Ferdos, Henkel Pak Vash, Pakhsh Pishgam, Kimia Pakhsh Fam, Jahan Dam daro, Darosazan Iran, Poyshe Alke, Livar, Dampezeshkan Amin and Zarin 6 Iranian Journal of Trade Studies Pakhsh Nasr join the efficients and that efficiency average based on this assumption is %71.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wholesaler Businesses / Technical Efficiency / Data Envelopment Analysis / Nonparametric Method