بررسی ارتباط تجارت درو نصنعت و مزیت نسبی در اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

واقعیت شرایط امروزی تجارت بین الملل مبنی بر بازار رقابت ناقص و صرف ههای ناشی از مقیاس، نشان می دهد که یک کشور میزبان صادرکننده و واردکننده کالایی که در آن به نوعی از مزیت نسبی برخوردار است. ب هعبارت دیگر، یک تجارت دوطرفه مبتنی بر تجارت وجود دارد. در این مقاله، به بررسی تجارت درو نصنعت )Intra-Industry Trade( درون صنعتی و رابطه آن با مزیت نسبی آشکارشده اقتصاد ایران پرداخته شده است. برای بررسی وضعیت تجارت درون صنعت اقتصاد ایران به کمک شاخص تجارت درو نصنعتی گروبل و لوید ب هعنوان کی شاخص اندازه گیری درجه جهانی شدن اقتصاد ایران بررسی شده که براساس این )H. S( 1997 برحسب فصول تعرفه ای دو رقمی - معیار، مقدار این شاخص طی سا لهای 2006 محاسبه شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده حجم پا یین میزان تجارت درون صنعت متقابل ایران در تجارت با دنیا است. همچنین، نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر رابطه مثبت و معنادار میان تجارت درون صنعت و مزیت نسبی آشکارشده در اقتصاد ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Relationship between Intra Industry Trade and Comparative Advantage for Iranian Economy

نویسندگان [English]

  • hamid nazemiyan 1
  • sadegh ali monahedmanesh 2
1
2
چکیده [English]

The reality of today's international trading, imperfect competition and economies of scale resulting from show that a host country exporter, is also an importer of goods and services in which she has a comparative advantage. In other words, there is a bilateral trade based on Intra Industry Trade (IIT). In this article, IIT and its relationship with the comparative advantage of economies has been discussed. IIT as an index measuring the degree of globalization of economies during 2006-1997 in terms of two-digit (HS) has been calculated. The results indicate low volume level of IIT in trade with the world. Also, the results of estimating the model show a significant positive relationship between IIT and Revealed Comparative Advantage in the Iranian Economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • WELFARE / LIBERALIZATION / HICKSIAN EQUIVALENT VAR