بررسی رابطه بین تجارت بی نالملل و رشد اقتصادی با استفاده از شاخص حکمرانی خوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

تجربه کشورهای مختلف جهان در مورد آزادسازی تجارت و گسترش آن گویای این امر است که این سیاست می تواند اثرات متفاوتی در کشورهای مختلف که ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و نهادی متفاوت دارند، بگذارد. لذا نهادها می توانند بر نحوه و مسیر اثرگذاری تجارت بین الملل بر روی رشد اقتصادی اثرگذار باشند. در همین راستا، این مطالعه، به دنبال بررسی اثر تجارت بین الملل بر رشد اقتصادی با توجه به ساختارهای اجتماعی و نهادی هر کشور و با استفاده از شاخص حکمرانی خوب است. مدل مورد استفاده در تحقیق، تر یکبی از مدل پویای وینهلد ) 1993 ( و مدل چن و گوپتا ) 2006 ( است که نمونه 57 کشور را در دوره 2000 تا 2009 بررسی کرده است. برای مطالعه بهتر اثر نهادهای موجود در کشورها بر روی این رابطه، کشورها با توجه به شاخص حکمرانی خوب، به سه دسته کشورهای با یکفیت نهادی بالا، متوسط و پا یین طبقه بندی شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Relationship between International Trade and Economic Growth with Good Governance Index

نویسندگان [English]

  • seyed mohammad javad razmi 1
  • sara shahraki 2
  • mohammadreza kalaei 3
1
2
3
چکیده [English]

Experience about trade liberalization and expansion in different countries, show that this policy can have be different impacts in different countries with different social, economic and institutional structures. So institutions affects the influence of international trade on economic growth. Accordingly, this study investigates the effect of international trade on economic growth with due attention to the social and institutional structures of each country with good governance index. The utilized model is the combination of Winhold dynamic model (1993) and Chen and Gupta model (2006) and study 57 countries during 2000-2009. Also in order to studying these countries exactly, it classifies countries to three categories: Low institutional quality, middle institutional quality and high institutional quality. Results indicate a positive relationship between trade and economic growth, with due attention to the efficiency of institutions in any society. Countries in which governance is good, international trade is effective on economic growth, but in countries in which governance is not good, the relationship is inverse

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Trade / Economic Growth / Institutions / Good Governance