تعهد به افشای اطلاعات اساسی در قرارداد فرانشیز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه

چکیده

تعهد به افشای اطلاعات اساسی از لحاظ نظری و عملی حائز اهمیت است. به این معنا که برای برخورداری از آگاهی لازم برای نیل به تصمیم گیری و انعقاد قرارداد اطلاعاتی که در ایجاد رضای سالم قراردادی مؤثر است باید در اختیار طرف مقابل قرار داده شود. در قرارداد فرانشیز تخلف از این تکلیف که از لوازم و ضروریات حس ننیت در مرحله مذاکره، انعقاد و اجرای قرارداد است تأثیر بسزایی در روابط حقوقی طرفین ب هجا می گذارد. در این مقاله ضمن تعیین حدود تعهد فوق، ضمان تاجرا یهای تخلف از آن در حقوق ایران مورد بررسی قرار می گیرد.

عنوان مقاله [English]

The Obligation to Disclose Essential Information in Franchise Agreement

نویسندگان [English]

  • morteza shahbaziniya 1
  • seyed kamal sajadi 2
1
2
چکیده [English]

The Obligation to disclose essential information is important either in theoretical and practical approach. This means that in order to enjoy the necessary knowledge to achieve decision-making and formation of contract, the information that is effective to create legal consent should be revealed to the opposite side. In Franchise agreement; violation of this obligation that is one of accessories and necessities in good faith negotiation process, contract conclusion and implementation of contract have a great effect on relations of the parties to the contract. This article also analyzes purview and remedies of the violation of that obligation in Iranian legal system

کلیدواژه‌ها [English]

  • Franchise Contract / Contractual Information / Pre-Contractual Information / Exposure of Essential Information