اثر شو کهای قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز و نا اطمینانی حاصل از آن ها بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب نفتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دوره دکترای دانشگاه تهران

چکیده

نوسانات قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز از مه مترین عوامل مؤثر در نوسانات در کشورها ب هخصوص کشورهای صادرکننده نفت است. این مقاله به بررسی اثر شو کهای کشورهای صادرکننده م یپردازد. GDP قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز حقیقی بر رشد نیز GDP ب هعلاوه اثر نا اطمینانی ناشی از شو کهای قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز بر رشد GARCH( مورد بررسی قرار گرفته شده است. برای استخراج سری های نا اطمینانی از مدل ( 1,1 بر )VAR( استفاده شده است. روش برآوردی مورد استفاده، روش خود رگرسیون برداری پایه تکنیک ه مانباشتگی است. مدل به طور جداگانه برای چهار کشور صادرکننده نفت 1980 تخمین زده شده است. - الجزایر، ایران، عربستان و ونزوئلا برای دوره زمانی 2007 براساس نتایج تخمین بین قیمت نفت، نرخ ارز و تولید در این کشورها رابطه بلندمدت وجود دارد. در این کشورها، رابطه بلندمدت بین قیمت نفت و رشد تولید مثبت و رابطه بلندمدت بین نرخ ارز و رشد تولید منفی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Oil Price Shocks and Exchange Rate Volatility and Uncertainity on Economic Growth in Selective Oil Countries

نویسنده [English]

  • sajad ebrahimi
چکیده [English]

Oil price and exchange rate volatility are the most important factors in GDP fluctuations in all countries, particularly in oil exporting countries. This paper investigates the effects of oil price shocks and real effective exchange rate volatility on economic growth in oil exporting countries. In addition, the effect of uncertainity resulting from oil price shocks and exchange rate volatility on economic growth has also been examined. GARCH (1,1) model has been used to extract uncertainity series. The estimation method used is Vector Autoregressive (VAR) based on cointegeration technique. Model is estimated separately for the four oil exporting countries Algeria, Iran, Saudi Arabia and Venezuela for the period 1980- 2007. Based on estimation results, there are long-run relationship between oil prices, exchange rate and GDP in these countries. In these countries, long-run relationship between oil prices and GDP growth is positive in all four countries. Also long-run relationship between exchange rate and GDP growth in all four counties is negative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic growth / Oil price / Exchange rate / Uncertainity