موانع نهادی سرمای هگذاری و کسب وکار در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این تحقیق، پس از بازخوانی مولف ههای محیط نهادی کسب وکار، احساس ناامنی و نگرانی سرمایه گذاران و اصحاب کسب وکار در کشور ایران، در قالب چندین متغیر اندازه گیری شده است. سپس با استفاده از نتایج ب هدست آمده و با کمک )subjective( ذهنی نتایج حاصل از مطالعه بانک جهانی که متغیرهای مزبور را برای کل جهان و نیز کشورهای توسع هیافته اندازه گیری کرده است، فرضی ههای متعددی با هدف مقایسه محیط نهادی کس بوکار در جامعه ایران با محیط نهادی کسب وکار در دو جامعه مرجع )کل جهان و کشورهای توسعه یافته( مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این آزمو نها نشان می دهد که مولف ههای تشکیل دهنده محیط نهادی کسب وکار در ایران، در قریب به اتفاق موارد، نسبت به کشورهای توسع هیافته و کل جهان در وضعیت نامناس بتری قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Institutional obstacles to investment and business in Iran

نویسندگان [English]

  • mohammad hossein hosseinzadeh 1
  • saeed malekosadati 2
چکیده [English]

In this paper, after rereading business institutional environment determinants, insecure and worry feelings of investors and persons who are doing business in Iran, will be measured through some objective variables. Then, using the results of this paper and World Bank studies different hypothesis for comparing business institutional environment determinants in Iran and two reference societies (i.e. developed countries and whole the world) will be tested. The results of these tests show that the determinants which form business institutional environment in Iran, almost in all the cases, are worse than developed countries and whole the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business / Institutional Environment / Social Capital