تحلیل اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده

امروزه شناخت ابعاد و اهمیت جهانی شدن ب هعنوان یک پدیده ی مطرح است. لذا از آن جا که موقعیت توزیع درآمد در جریان جهانی شدن، مبحثی است که اتحاد نظری در چگونگی اثرگذاری جهانی شدن بر آن وجود ندارد، هدف اصلی این مقاله بررسی اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد، با ب هکارگیری داده های تابلویی، برای کشورهای منتخب 1985 است. نتایج نشان می دهند که نابرابری - درحا لتوسعه در دوره زمانی 2004 و سطوح درآمد سرانه در یک تابع درجه سوم با هم در ارتباطند. این نتایج با فرضیه شکل معکوسی بین توزیع U کوزنتس در تضاد نیست، بلکه آن را بسط می دهد. رابطه درآمد با سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ باز بودن و شاخص ادغام تجارت بین الملل وجود دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of The Impact of Globalization on Income Distribution in Selected Countries

نویسندگان [English]

  • morteza sameti 1
  • homayon ranjbar 2
  • sepideh ohadiesfehani 3
1
2
3
چکیده [English]

Today globalization has emerged as a well-known phenomenon, so it is necessary to recognize different dimensions of globalization. Since there is no consensus on the effects of globalization on income distribution, the main objective of this paper is to examine the impact of globalization on income distribution, using panel data, for selected developing countries covering the period 1985-2004. Results show that inequality and per capita income levels are related in a cubic functional form. This finding does not contradict the Kuznets hypothesis, but extends it. There are inverted U-shaped relationships between income distribution to foreign direct investment, openness ratio and integration of international trade.