دوره و شماره: دوره 17، شماره 65، اسفند 1391، صفحه 1-180 

مقاله پژوهشی

الویت‌بندی عوامل موثر بر جذابیت بازارهای کیش با استفاده ازمدل‌سازی شبکه‌های بیزین

صفحه 1-26

طهمورث حسنقلی‌پور؛ حسین صفری؛ فرشید حسینی؛ مهدی اجلی


قلمرو حقوق رقابت از حیث اشخاص مشمول

صفحه 87-114

محمود باقری؛ بهنام غفاری فارسانی