دوره و شماره: دوره 17، شماره 67، شهریور 1392، صفحه 1-209 
تحلیل سیاستی نقش واردات در سنجش اهمیت بخش‌های اقتصاد ایران

صفحه 81-100

پگاه پاشازانوس؛ علی‌اصغر بانویی؛ جاوید بهرامی