دوره و شماره: دوره 17، شماره 66، اردیبهشت 1392، صفحه 1-194