دوره و شماره: دوره 24، شماره 95، شهریور 1399، صفحه 1-256 
اثر آزادسازی قیمت گازطبیعی بر تاب‌آوری سیستم توزیع گاز طبیعی ایران

صفحه 129-168

تیمور محمدی؛ حمید آماده؛ عاطفه تلکلیف؛ خلیل قدیمی دیزج


ارائه مدل مدیریت موجودی پایدار با تقاضای تصادفی آزاد- توزیع در یک زنجیره تامین تک سطحی

صفحه 225-256

شیرین شعاع بین؛ سید مهدی سجادی فر؛ اصغر آقایی؛ میلاد آقایی؛ محمد رضا فتحی