اثرات مستقیم و غیرمستقیم مهاجرت نخبگان بر صادرات محصولات با فناوری بالا در کشورهای منتخب منطقه منا (با رویکرد معادلات همزمان)

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، ایران

2 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

امروزه دست‌یابی به سهم قابل توجهی از بازارهای منسجم جهانی، افزایش حجم مبادلات بین‌المللی و سبقت از رقبا در گرو تولید و صادرات محصولات با کیفیت، متنوع و دارای فناوری برتر است. سرمایه انسانی نخبه، متخصص و کارآمد ازجمله متغیرهای کلیدی در تعیین قدرت رقابت پذیری محصولات صادراتی کشورها است به همین دلیل در دهه‌های اخیر بخش قابل توجهی از منابع و امکانات کشورهای در حال توسعه صرف آموزش نیروی انسانی شده است، اما زمانی که این کشورها نیازمند بهره‌برداری از این نیروهای ماهر هستند با پدیده مهاجرت نخبگان مواجه می‌شوند. به این‌ترتیب کشورهای درحال‌گذار با شکاف عمیق فناوری با کشورهای توسعه‌یافته و خلأ جدی سهم محصولات مبتنی بر فناوری برتر از صادرات کل و در نهایت کندی فرآیند توسعه‌یافتگی روبه‌رو خواهند شد. ، لذا پژوهش حاضر به بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم مهاجرت نخبگان بر صادرات محصولات با فناوری بالا در کشورهای منتخب منطقه منا طی دوره 2015-2005 با رهیافت پانل دیتا و روش تخمینی معادلات همزمان می‌پردازد. یافته های حاصل از برآورد معادله عمومی صادرات محصولات با فناوری بالا در کشورهای منتخب بیان‌ می‌دارد تأثیر مهاجرت نخبگان بر صادرات محصولات با فناوری بالا منفی و معنادار است. همچنین کارآفرینی، سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از GDP و شاخص پیچیدگی اقتصادی دارای ضریب مثبت و معنادار هستند. شایان ذکر است، اثر غیرمستقیم مهاجرت نخبگان بر صادرات با فناوری بالا نیز منفی و معنی‌دار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Direct and Indirect of Brain Drain on the High- Tech Products Exports in the Selected Countries of the MENA Region (Using Simultaneous Equations System)

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Maryam Farokhimanesh 2
1 Professor, Department of Economics, Faculty of Social Science and Economics, Alzahra University
2 MA in Economics, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran,
چکیده [English]

Nowadays, achieving a significant share of global coherent markets, increasing the volume of international exchanges, and overtaking competitors will depend on the production and export of high quality, an elite, expert, and efficient human capital is one of the key variables in determining the competitiveness of export products of countries. For this reason, in recent decades a significant portion of the resources and facilities of developing countries has been spent on training human resources, but when these countries need it the exploitation of these skilled forces is confronted with the phenomenon of emigration of elites. In the meanwhile, countries with a deep gulf of technology with developed countries and a serious vacuum will be faced with the share of products based on superior technology from total exports and, ultimately, the sluggish development process. Therefore, the present study examines direct and indirect effect of brain drain on the high- tech products exports in the Selected Countries of the MENA Region during the period 2005 to 2015 with the data panel approach and the estimated method coincidence equations. The findings from the estimation of the general equation of high-tech products exports in select countries show that the effect of elite emigration on the export of high technology products is negative and significant. Also, entrepreneurial, share of information communication technology of GDP and economic complexity index have a positive and significant relationship. It is worth noting that the indirect effect of elite emigration on high technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High-Tech Products Exports
  • Elite emigration
  • Data Panels Approach
  • Simultaneous Equations
بهرامی، جاوید.، و حسن‌پور کارسالاری، یوسف.، (1396). پیچیدگی صادرات غیرنفتی ایران و عوامل تعیین‌کننده آن در کشورهای درحال توسعه. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 21(82)، 121 -95.
پژم، سید مهدی.، وسلیمی فر، مصطفی.، (1394). بررسی تأثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در 42 کشور برتر تولیدکننده علم. اقتصاد و توسعه منطقه ای، 2(10)، 38 -16.
جمشیدی، زهره.، کمری، جعفر.، و عمادی ‌سیوکی، محدثه.، (1394). بررسی تأثیر جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر صادرات کالاهای ICT در کشورهای منتخب در حال توسعه (رویکرد داده‌های تابلویی). فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، 7(1)، (پیاپی 25)، 156 -136.
چشمی، علی.، وملک الساداتی، سعید.، (1392). شاخص پیچیدگی اقتصادی و ارتباط آن با ساختار نهادی تولید مقایسه تطبیقی ایران، کره جنوبی و ترکیه. مشهد، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی،https://www.civilica.com/Paper-MCCIMA01-MCCIMA01_016.html
دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری‌های بین‌الملل (1395). طبقه‌بندی استاندارد مشاغل ایران ISCO-2008 براساس طبقه‌بندی‌ بین‌المللی مشاغل. مرکز آمار ایران، شماره مسلسل: 4880.
شاه‌آبادی، ابوالفضل.، و ارغند، هانیه.، (1397). تأثیر پیچیدگی اقتصادی) (ECI بر رفاه اجتماعی در کشورهای منتخب درحال‌توسعه. پژوهش‌نامه بازرگانی،23(89)، 122 -89.
شاه‌آبادی، ابوالفضل.، و ثمری، هانیه.، (1395). تأثیر نوآوری بر صادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته. تحقیقات اقتصادی، 51(3)، 634 -611.
شاه‌آبادی، ابوالفضل.، و صالحی، مرضیه.، (1396). تأثیر بهبود مدیریت فراوانی منابع طبیعی از کانال حکمرانی برمهاجرت نخبگان. پژوهش‌نامه بازرگانی،21(83)، 134 -103.
شاه‌آبادی، ابوالفضل.، و جامه‌بزرگی، آمنه.، (1392). تأثیر نظام کیفیت نوآوری بر مهاجرت نخبگان در کشور‌های منتخب خاورمیانه. دو فصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، 2(1)، 101 -73.
شاه‌مرادی بهروز.، و چینی‌فروشان، پیام.، (1396). سنجش دانش و مهارت با تکیه بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی. رهیافت، 27(67)، 48 -33.
صدیقی، اچ.آر.، و لاور، کی.ا.، (1386). اقتصادسنجی رهیافت کاربردی. ترجمه: شمس‌الله شیرین‌بخش، تهران، آوای نور.
عسگری، حشمت‌اله.، تقوی، مهدی.، عسکری، منوچهر.، و شاکری، عباس.، (1387). اقتصاد مقداری، 5(2)، 22 -1.
کیمیایی، فاطمه.، و ارباب‌افضلی، محمد.، (1395). تأثیر حکمرانی و عوامل اقتصاد دانش‌بنیان بر صادرات اقتصاد‌های نوظهور. فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، 4(13)، 114 -95.
متقی، سمیرا.، (1392). تأثیر عوامل اقتصادی بر مهاجرت در ایران. سیاست‌های راهبردی و کلان، شماره 18، 74 -63.
یعقوبی، پریسا.، و رضایی، مهدی.، (1393). سهم صنایع با فناوری بالا (هایتک) در اقتصاد ایران. مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: 14040.
 
Biene, M., Docquier, F., & Rapoport. H, (2001). Brain Drain and Economic Growth: Theory and Evidence. Development Economics, 64(1), 275-289.
Beine. M., Docquier, F., & Schiff, M. (2008). Brain Drain and its determinants: a major issue for small states. IZA discussion papers 3398, Institute for the Study of Labor, No. 3398, ftp.iza.org/dp3398.pdf
Bohlman, H. R. (2010). The macroeconomic impact of skilled emigration from South Africa: a CGE analysis Working Paper, https://econrsa.org/publications/working-papers/macroeconomic-impact-skilled-emigration-south-africa-cge-analysi.
Bahmani-Oskooee, M., & Aftab, M. (2017). On the asymmetric effects of exchange rate volatility on trade flows: new evidence from US-Malaysia trade at the industry level. Economic Modeling, 63(c), 86-103.
Bang, J.T., & Mitra, M. (2011). Brain Drain and institutions of governance: educational attainment of immigrants to the US 1988-1998. Economic Systems, 35(3), 335-354.
Bredtmann, J., Martínez Flores, F., & Otten, S. (2016). Remittances and the brain drain: evidence from microdata for Sub-Saharan Africa. IZA Discussion Paper, No. 10367. https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm?abstractid=2872624
Cumming, D., Johan, S., & Zhang, M. (2014). The economic impact of entrepreneurship: comparing international datasets. An International Review, 22(2), 162-178.
Chura, N.(2019). Brain Drain and Emigration: How Do They Affect Source Countries? The University of Akron Department of Economics, https://pdfs.semanticscholar.org/8f18/05dc057e806ea22432c5e471264223d5844f.pdf
Donaubauer, J., Glass, A., Meyer, B., & Nunnenkamp, P. (2018). Disentangling the impact of infrastructure on trade using a new index of infrastructure. Review of World Economics, 154(4), 745-784.
Diebolt,C., & Hippe, R. (2019). The long-run impact of human capital on innovation and economic development in the regions of Europe. Applied Economics, https://ideas.repec.org/p/ulp/sbbeta/2016-31.html
Elveren, A. Y., & Toksöz, G. (2017). Why don’t highly skilled women want to return? Turkey’s brain drain from a gender perspective. MPRA paper, No. 80290. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/80290/
Erkan, B., & Yildirimci, E. (2015). Economic complexity and export competitiveness: the case of Turkey. procedia - social and behavioral sciences, 195, 524-533. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815037416
Freeman, C. (2002). Continental, national and sub-national innovation systems—complementarity and economic growth. Research Policy, 31(2), 191-211.
Felipe, J., Kumar, U., Abdon, A., & Bacate, M. (2012). Product complexity and economic development. Structural Change and Economic Dynamics, 23(1), 36-68.
Gujarati. D. N. (1995). Econometrics, 3rd edition, McGraw-Hill,Inc., New York.
Gala, p., Camargo, J., Rocha, I., & Magacho., G.(2017). Sophisticated jobs matter for economic development: an empirical analysis based on input- output matrices and economic complexity. Working Paper, http://hdl.handle.net/10438/17792
Gala, P., Rocha, I., & Magacho, G. (2018). The structuralist revenge: economic complexity as an important dimension to evaluate growth and development. Brazilian Journal of Political Economy, 38(2), 219-236.
Gheasi, M., & Nijkamp, P. (2017). A brief overview of international migration motives and impacts, with specific reference to FDI. Economies, 5(3), 31. https://doi.org/10.3390/economies5030031
Global Entrepreneurship Monitor (2019). Definition of Entrepreneurship. https://www.gemconsortium.org/wiki/1149
Horry, H. R., Jalaee, S. A., & Hamzenejad, N. (2015). The impacts of brain drain on production and foreign trade of Iran using a general equilibrium model. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 2(1), 25-44.
Hidalgo, C. A., Hausmann, R., Bustos, S., Coscia, M., Chung, S., Jimenez, J., Simoes, A., & Yıldırım, M. A. (2008). The atlas of Economic complexity, mapping paths to prosperity, MIT media lab.
Hidalgo, C. A., & Hausmann, R. (2009). The building blocks of economic complexity. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(26), 10570-10575
Ivanova, I., Strand, Ø., & Leydesdorff, L. (2017). Extending economic complexity index to a ternary complexity index. https://www.researchgate.net/publication/321098953
Kaplan, D., & Höppli, T. (2017). The South African brain drain: an empirical assessment. Development Southern Africa, 34(5), 497-514.
Levin, A., & Raut, L. (1997). Complementarities between exports and human capital in economic growth: evidence from the Semi-industrialized countries. Economic Development and Cultural Change, 46(1), 155-174.
Lawrence, M. (1998). High-Tech industries drive global economic activity. National Science Foundation, http://www.nsf.gov/statistics/issuebrf/sib98319.htm
Lirong, Li., Hiranya, K. Nath. (2013). Information and Communications Technology (ICT) and Trade in Emerging Market Economies. Department of Economics and International Business, Sam Houston State University, Huntsville, TX 77341 - 2118. 49(6), 67-87. www.shsu.edu/~eco_hkn/liu&nath2013.pdf
Mehlum, H., Moene, K., & Torvik, R. (2006). Cursed by resources or institutions? The World Economy, 29(8), 1117-1131.
Miyagiwa, K. (1991), Scale economies in education and the brain drain problem. International Economic Review, 32(3), 743-759.
Nwaogwugwu, I. C., & Olaoye, O. O. (2018). Infrastructure development and export trade in Nigeria. BVIMSR’s journal of management research, 10(1), 8-20.
Oosterik, S. (2016). From brain drain to brain circulation: attracting high skilled migrants back: the improvement of human capital from brain circulation. submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of master of science, program european studies, and supervisors: Ringo Ossewaarde, university of Twente. http://essay.utwente.nl/69931/1/Oosterik_MA_EuropeanStudies.pdf.
Porter, M. (1998). Adam Smith address: location, cluster and the new microeconomics of competition. Business Economics, 33(1), 7- 14.
Porter, M. E. (2003). Building the microeconomic foundations of competitiveness in the global competitiveness report 2002-2003. World Economic Forum, New York: Oxford University Press.
Steinberg, D. (2015). Resource shocks & human capital stocks - brain drain or brain Gain.University of Tubingen. http://www.ehes.org
Shahabadi, A., Salehi, M., & Hosseinidoust, S. E. (2018). The impact of competitiveness on brain drain in islamic Countries, GMM panel approach. knowledge economy, https://link.springer.com/article/10.1007/s13132-018-0556-7
Stark, O., & Y, Wang. (2002). Inducing Human Capital Formation: Migration as a Substitute for Subsidies. Public Economics, 86(1), 29- 46.
Teixeira, A. A. C., Fortuna, N. (2004). Human capital, innovation capability and economic growth Portugal, 1960-2001. Portuguese Economic Journal, 3 (3), 205-225.
The Observatory of Economic Complexity (OEC). Economic complexity statistic. https://atlas.media.mit.edu
The Conference Board (2018). The share of information and communication technology of GDP https://www.conference-board.org/data/economydatabase/index.cfm?id=27762
Wang, Z. X. & Wang, Y. Y. (2014). Evaluation of the provincial competitiveness of the Chinese high-tech industry using an improved TOPSIS method. Expert Systems with Applications, 41(6), 2824-2831.
Wong, K. Y., & Yip, C. K. (1999). Education, economic growth and brain drain. economic dynamics and control, 23(5-6), 699-726.
World Economic Forum. The Global Competitiveness Report (2005-2015).
www.Worldbank.org World development indicator (WDI) (2018).
Yearbook of immigration statistics (2016). Elite emigration statistic. www.dhs.gov
Yüksel, S. (2017). The impacts of research and development expenses on export and economic growth. international business and accounting research journal, 1(1), 1-8.
Zhu, S., & Li, R. (2017). Economic complexity, human capital and economic growth: empirical research based on cross-country panel data. applied economics, 49(38), 3815-3828.
Zhou, Y., Guo, Y., & Liu, Y. (2018). High-level talent flow and its influence on regional unbalanced development in China. applied geography, vol. 91, 89-98. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2017.12.023