ارائه مدل مدیریت موجودی پایدار با تقاضای تصادفی آزاد- توزیع در یک زنجیره تامین تک سطحی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تامین، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

2 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

3 استادیار گروه لجستیک، دانشگاه علوم انتظامی امین، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) و عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، ایران

5 استادیار گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه در زنجیره تامین با رویکردهای جدیدی روبه‌رو هستیم که به ملاحظات زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی می‌پردازد و همین امر موجب پیچیدگی بیشتر مسایل آن و به ویژه حوزه مدیریت موجودی می‌گردد. یکی از این رویکردها، رویکرد پایداری است. از این رو،  مساله پژوهش پیش رو یک مسأله مدیریت موجودی پایدار است که در آن، تقاضا در مدت زمان تحویل یک متغیر تصادفی، تابع توزیع آن نامعلوم، اما میانگین و واریانس آن مشخص است. در این راستا، این پژوهش برای حل چنین مشکلی، با استفاده از رویکرد min-max و کران اسکارف، تابع هدف مسأله مورد نظر را به ازای بدترین حالت (بدترین تابع توزیع تقاضا) بهینه‌سازی کرده است. نتایج بهینه‌سازی مسأله در شرایط در نظر گرفته شده، نشان‌دهنده آن است که جنبه‌های پایداری در تعیین مقدار بهینه سفارش و همچنین وسیله نقلیه مناسب برای حمل سفارش و در نتیجه، هزینه‌های کلی یک سیستم نقش به سزایی دارد. به این ترتیب، در مسافت‌های طولانی‌تر به دلیل در نظر گرفتن هزینه‌های زیست‌محیطی، هر چه مسافت بین محل سفارش‌دهی تا محل تامین سفارش بیشتر شود، وسائل نقلیه با فاکتور اتلاف انرژی کمتر انتخاب می‌شوند و در مقابل، اندازه سفارش‌دهی افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing Sustainable Inventory Management Model with Stochastic Free Distribution Demand in Single-Level Supply Chain

نویسندگان [English]

  • Shirin Shoa'bin 1
  • seyed mehdi sajadifar 2
  • Asghar Aghaee 3
  • Milad Aghaee 4
  • Mohammad Reza Fathi 5
1 MA in Industrial Engineering, Logistics and Supply Chain Management, University of Science and Culture, Iran
2 industrial engineering department, Faculty of Technical and Engineering, university of science & culture, Tehran,Iran
3 Assistant Professor, Amin Police University, Logistics Group, Iran
4 Lecturer of Amin Police University, Logistics Group, Iran
5 Assistant Professor, College of Farabi, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, in supply chain, we are faced with new approaches that address environmental, social and economic considerations, which complicates most of its issues, and in particular the field of inventory management. One of these approaches is a sustainability approach. The current research considers a sustainable inventory problem in which lead time demand is a random variable. Also, distribution function is unknown and its mean and Variance is defined. This research applies min-max approach to solve this problem and uses Scarf’s bound to optimize the problem function for the worst case (worst demand distribution function). The results of optimization for considered problem showed that sustainability dimensions has an important role in determination of EOQ, also, suitable transportation equipment for transferring orders and ultimately total costs of a system. So, because of attaining to environmental costs, in the farther distances, as the distance between ordering point and order supply increases, the transportation equipment selects one in which consumes lower energy and it increases ordering size.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Inventory Management / Free Distribution Demand / Sustainable Order Quantity
بهرامی، زهرا، پسندیده، سید حمیدرضا، محمدی، محمد (1397)، مدل‌سازی و حل یک سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده چند کالایی با محدودیتهای تصادفی گنجایش انبار و بودجه، مطالعات مدیریت صنعتی، 16(51)، 1-27.
زادجعفر، محدثه السادات، غلامیان، محمد رضا (1397)، مروری بر مدل‌های موجودی با رویکرد پایداری در زنجیره تأمین، نشریه علمی مدیریت زنجیره تأمین، 20(59)، 4-17.
 
Arslan, M., & Turkay, M. (2013). EOQ revisited with sustainability considerations. Foundations of Computing and Decision Sciences, 38(4), 223-249.
Battini, D., Persona, A., & Sgarbossa, F. (2014). A sustainable EOQ model: theoretical formulation and applications. International Journal of Production Economics, 149, 145-153.
Benjaafar, S., Li, Y., & Daskin, M. (2013). Carbon footprint and the management of supply chains: Insights from simple models. Automation Science and Engineering, IEEE Transactions o, 99-116, (1)10.
Bonney, M., & Jaber, M. Y. (2011). Environmentally responsible inventory models: Non-classical models for a non-classical era. International Journal of Production Economics, 133(1), 43-53.
Bouchery, Y., Ghaffari, A., Jemai, Z., & Dallery, Y. (2012). Including sustainability criteria into inventory models. European Journal of Operational Research, 222(2), 229-240.
Digiesi, S., Mascolo, G., Mossa, G., & Mummolo, G. (2015). New Models for Sustainable Logistics: Internalization of External Costs in Inventory Management: Springer.
Digiesi, S., Mossa, G., & Mummolo, G. (2012). A loss factor based approach for sustainable logistics. Production Planning & Control, 23(2-3), 160-170.
Digiesi, S., Mossa, G., & Mummolo, G. (2013a). Supply lead time uncertainty in a sustainable order quantity inventory model. Management and Production Engineering Review, 4(4), 15-27.
Digiesi, S., Mossa, G., & Mummolo, G. (2013b). A sustainable order quantity model under uncertain product demand. Paper presented at the Manufacturing Modelling, Management, and Control.
Digiesi, S., Mossa, G., & Rubino, S. (2015). A sustainable EOQ model for repairable spare parts under uncertain demand. IMA Journal of Management Mathematics, 26(2), 185-203.
Gallego, G. (1992). A minmax distribution free procedure for the (Q, R) inventory model. Operations Research Letters, 11(1), 55-60.
Gallego, G., & Moon, I. (1993). The distribution free newsboy problem: review and extensions. Journal of the Operational Research Society, 825-834.
Gallego, G., Ryan, J. K., & Simchi-Levi, D. (2001). Minimax analysis for finite-horizon inventory models. IIE Transactions, 33(10), 861-874.
Harris, F. W. (1913). How many parts to make at once.
Hua, G., Cheng, T., & Wang, S. (2011). Managing carbon footprints in inventory management. International Journal of Production Economics, 132(2), 178-185.
Jonkers, C. (1981). The loss factor of transport. Förden und Heben, 31(2), 98-101.
Kasugai, H., & Kasegai, T. (1960). Characteristics of dynamic maximin ordering policy. Journal of the Operations Research Society of Japan, 298.
Kasugai, H., & Kasegai, T. (1961). Note on minimax regret ordering policy-static and dynamic solutions and a comparison to maxmin policy. Journal of the Operations Research Society of Japan, 3, 155-169.
Moon, I., & Gallego, G. (1994). Distribution free procedures for some inventory models. Journal of the Operational Research Society, 651-658.
Rubino, S., Mossa, G., & Digiesi, S. (2012). Sustainable Order Quantity of Repairable Spare Parts. Paper presented at the Advanced Maintenance Engineering.
Scarf, H., Arrow, K., & Karlin, S. (1958). A min-max solution of an inventory problem. Studies in the Mathematical Theoryof Inventory and Production, 10, 201-209.
Taleizadeha, A., Soleymanfarb, V.R., Govindan, K. (2018). Sustainable economic production quantity models for inventory systems with shortage, Journal of Cleaner Production, 174, 1011-1020.
Tao, Z., Guiffrida, A., & Troutt, M. (2010). A green cost based economic production/order quantity model. Paper presented at the Proceedings of the 1st Annual Kent State International Symposium on Green Supply Chains, Canton, Ohio, US.
Venkat, K. (2007). Analyzing and optimizing the environmental performance of supply chains. Proceedings of the ACCEE Summer Study on Energy Efficiency in Industry, White Plains, New York, US.
Wahab, M., Mamun, S., & Ongkunaruk, P. (2011). EOQ models for a coordinated two-level international supply chain considering imperfect items and environmental impact. International Journal of Production Economics, 134(1), 151-158.
Yue, J., Wang, M.-C., & Chen, B. (2007). Mean-range based distribution-free procedures to minimize “overage” and “underage” costs. European Journal of Operational Research, 176(2), 1103-1116.
Zadjafar, M.A., & Gholamian, M.R. (2018). A sustainable inventory model by considering environmental ergonomics and environmental pollution, case study: Pulp and paper mills, Journal of Cleaner Production, 199, 444-458.