ارائه مدلی جهت رتبه‌بندی دارایی‌های نامشهود و ارزش‌گذاری برند شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،مدیریت،دانشکده امور اداری و اقتصاد،دانشگاه اصفهان،اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت،دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

3 استادیار،‌گروه مدیریت،دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

چکیده

در اقتصاد دانش‌محور، دارایی‌های نامشهود نقش اساسی در موفقیت شرکت در دستیابی به اهداف دارد. هدف این پژوهش، رتبه‌بندی دارایی‌های نامشهود و سپس ارائه مدلی جهت ارزش‌گذاری برند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین این دارایی‌ها، منطبق با شرایط بورس ایران است. پژوهش حاضر از نوع پس‌رویدادی و ازنظر هدف، توسعه‌ای است. نمونه پژوهش شامل 81 شرکت پذیرفته‌شده در «بورس اوراق بهادار تهران» در سال‌های 1391 تا 1395 است. مدل استفاده‌شده در این پژوهش برای رتبه‌بندی، AHP گروهی و جهت محاسبه ارزش برند ترکیبی از مدل ارزش ذاتی شرکت با استفاده از مدل تنزیل سود نقدی سه مرحله‌ای و مدل قیمت به فروش برگرفته از مدل داموداران (2007) است. نتایج حاکی از آن است که در بورس ایران به ترتیب، دارایی‌های نامشهود مربوط به بازاریابی، قرارداد، فناوری، مشتری و هنر در اولویت قرار گرفتند؛ همچنین در ارزش‌گذاری برند می‌توان با استفاده از سود هر سهم و پارامترهای مالی شرکت، به مبنای مناسبی جهت تخمین ارزش‌ شرکت و برند آن، متناسب با شرایط بورس ایران دست‌یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for the Ranking of Intangible Assets and Brand Valuation of Listed Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mousa Rahimi 1
  • Majid Mohammad shafiee 2
  • azarnoush ansari 3
  • Mahmoud Botshekan 2
1 management,faculty of administrative and economics,university of Isfahan
2 Management Department,Faculty of Administrative Sciences and Economics, university of Isfahan
3 Management Department,Faculty of Administrative Sciences and Economics, university of Isfahan
چکیده [English]

In the knowledge - based economy, intangible assets play a pivotal role in the success of the company in achieving goals. the purpose of this study is to rank intangible assets and then offer a model for valuation of brand as one of the most important of these assets in accordance with the conditions of the iranian stock exchange. The present study is the post-occurrence type and developmental in terms of purpose. The sample included 81 companies accepted in Tehran Stock Exchange from 1391 to 1395. The model applied to this study to rank,is Group AHP and for brand valuation is combination of the intrinsic value model of the company using a three - step cash discount model and the price model derived from the Damodaran model(2007). The results show that in the Tehran stock Exchange, intangible assets related to marketing, contract, technology, consumer and art were given priority. In addition, the brand value can be base on earning per share and financial parametrs of the company, according to the conditions of the Tehran Stock Market.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand / Intangible Assets / Earning Per Share / Brand Assessment
خانی، عبدالله و ابراهیمی، خدیجه (1393). تاثیر ارزش برند بر درآمد فروش و ارزش بازار شرکت ها. فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین،(4) 13، 54-41.
عزیزی، شهریار؛ درویشی زهرا و نمامیان فرشید (1390). بررسی عوامل تعیین‌کننده ارزش برند با رویکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی 39(6)،32-9.
نمازی، محمد و موسوی نژاد، سید روح اله (1395). بررسی رابطه بین دارایی‌های نامشهود و عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه گذاری، 20، 262 -243.
 
Andonova, V., & Ruíz-Pava, G. (2016). The role of industry factors and intangible assets in company performance in Colombia. Journal of Business Research, 69(10), 4377-4384.
Anson, W., Noble, D., & Samala, J. (2014). IP valuation: what methods are used to value intellectual property and intangible assets. The Licensing Journal, 34(2), 1-7.
Azizah, Y. K., & Herianingrum, S. (2016). Effect of intergenerational communication to brand equity in Islamic banking. Academic Research International, 7(5), 197-207.
Brand Finance GIFT (2016). Global Intangible Financial Tracker 2016, An annual review of the world’s intangible value. Retrieved May 2016 from brand finance online database on the World Wide Web:
Curea, S. C. (2018). The Link between Brand Value and Intellectual Capital: Incorporating Brands into Economic Valuation. In Economic and Social Development (Book of Proceedings), 27th International Scientific Conference on Economic and Social (p. 779).
Damodaran, A. (2007). Dealing with intangibles: Valuing brand names, flexibility and patents.
Damodaran, A. (2007). Valuation approaches and metrics: a survey of the theory and evidence. Foundations and Trends® in Finance, 1(8), 693-784.
Damodaran, A. (2015). Valuation: Lecture Note Packet 1 Intrinsic Valuation. Master Class.
Eales Jim (2011).Valuation of intangibles under IFRS 3R, IAS 36 and IAS 38. Retrieved on the World Wide Web:http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/47421362.pdf
Gupta, S., Foroudi, P., & Yen, D. (2018). Investigating relationship types for creating brand value for resellers. Industrial Marketing Management, 72, 37-47.
http://brandfinance.com/images/upload/gift_report_2016_for_print.pdf
Salinas, G. (2011). The International Brand Valuation Manual: A complete overview and analysis of brand valuation techniques, methodologies and applications. John Wiley & Sons.