بررسی اثر نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی بر تراز حساب‌جاری؛ یک مدل خود رگرسیون برداری (VAR) با کاربردی برای ایران

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیئت علمی/گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناسی ارشد/ دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

اهمیت حساب‌جاری و عوامل مؤثر بر آن، یکی از پایه‌ای‌ترین مقدمات تجارت بین‌الملل است که همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. به‌طورکلی هدف اساسی اقتصاد هر کشور رشد و توسعه پایدار به مفهوم تعادل داخلی و خارجی است، بنابراین با در نظر گرفتن تأثیر متقابل بخش داخلی و خارجی، هرگونه سیاست اقتصادی باید با توجه به این ارتباط متقابل اتخاذ گردد. با توجه به اهمیت تراز حساب‌جاری در تعیین سطح درآمد ملی و اشتغال و نیز در فرایند رشد و انباشت سرمایه، کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته سیاست و استراتژی مختلفی برای مقابله با محدودیت حساب‌جاری برگزیده‌اند. هدف این مطالعه بررسی اثر نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی بر تراز حساب‌جاری نفتی ایران با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) و توابع واکنش آنی (IRF) و تجزیه واریانس (VD) در بازه زمانی (1395-1357) می‌باشد. متغیرهایی که در این مقاله برای برآورد مدل استفاده‌شده است شامل تراز حساب‌جاری با لحاظ اثر نفت، ضریب جینی به‌عنوان شاخص برآوردکننده نابرابری درآمد و رشد اقتصادی با لحاظ اثر نفت می‌باشد. نتایج حاصل از یافته‌های پژوهش در طی دوره موردبررسی نشان می‌دهد که شوک بهبود نابرابری درآمدی با واکنش منفی تراز حساب‌جاری و شوک بهبود رشد اقتصادی با واکنش مثبت تراز حساب‌جاری مواجه می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Inequality of Income and Economic Growth on the Current Account Balance of Iran: A Vector Auto Regression (VAR) Model for Iran

نویسندگان [English]

  • Akbar Khodabakhshi 1
  • Borzou Zohrevand 2
1 Faculty member/ Economics Dept, Bu Ali Sin University
2 Master of Economics/ Bu Ali Sina University
چکیده [English]

The importance of Currant account and the factors affecting it is one of the most important elements of international trade, which has always been the concern of economists. In general, the main objective of each country's economy is sustainable development, in the sense of internal and external equilibrium. Therefore, given the interplay between the internal and external sectors, any economic policy should be taken in conjunction with this relationship. Given the importance of current account equilibrium in determining the level of national income and employment, as well as in the process of growth and accumulation of capital, developing and developed countries have chosen a different policy and strategy to deal with the limitations of current account. The purpose of this study was to investigate the effect of income inequality and economic growth  on the current account balance (With oil) Iran  using VAR and direct response functions (IRF) and analysis of variance (VD) over time (1979-2016). The variables used in this paper to estimate the model include the current account balance, with the Gini coefficient as the indicator of the inequality of income and Economic growth at constant prices. The results of the research findings during the review period show that the positive shock to improving the income inequality has a negative effect on Iran's current account and the positive shock of increasing economic growth has a positive effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Current Account
  • Inequality of Income
  • Economic Growth
  • VAR
بمان پور، مسلم، نادران، الیاس و توکلیان، حسین (1395). بررسی تبین پویایی حساب‌جاری در اقتصاد ایران و تعیین پیشرانه‌های آن. مجلس و راهبرد، سال بیست‌وچهارم،92، 404 -363.
برومند جزی، شهرزاد، و کهرام، آزادمهر (1384). اثر کسری بودجه و نرخ ارز بر کسری حساب‌جاری تراز پرداخت‌های خارجی ایران. پژوهشنامه اقتصادی، سال پنجم،2، 130-113.
تقوی، مهدی، وکهرام، آزادمهر (1384). بررسی ارتباط میان کسری حساب‌جاری با رابطه مبادله در اقتصاد ایران. پژوهشنامه اقتصادی، سال پنجم،3، 191-163.
سوری، علی، (1395). اقتصادسنجی سوری جلد 2 همراه با کاربرد، EVIEWS8 & STATA، نشر فرهنگ شناسی.
شقایقی شهری، وحید (1384). بررسی متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر بر کسری حساب‌جاری ایران. جستارهای اقتصادی، سال دوم،3، 174-143.
صادقی، کمال، ذوالقدر، حمید، سلیمی شندی، سمیرا و بخشی پور، جواد (1393). بررسی شکاف تولید بر حساب‌جاری غیرنفتی در کوتاه‌مدت و بلندمدت. تحقیقات توسعه اقتصادی، شماره سیزدهم،110-89.
عسگری، محسن (1379). تعیین ارتباط متقابل علت و معلولی و پویا بین رابطه مبادله و کسری حساب‌جاری با روش همگرایی در ایران. پژوهشنامه بازرگانی، 17، 44-1.
فرح‌بخش، ندا؛ و فرزینوش، اسدا...(1388). اثر کسری بودجه بر کسری حساب‌جاری و رشد اقتصادی. تحقیقات اقتصادی، سال چهل و چهارم، 88، 192-171.
محمودزاده، محمود، و اصغرپور، حسین (1389). عوامل مؤثر بر کسری حساب‌جاری در ایران. مدل‌سازی اقتصادی، سال دوم،6، 78-53.
مهرآرا، محسن، و مرادی، مهدی (1387). بررسی تأثیرات کسری بودجه، نرخ ارز حقیقی و رابطه مبادله بر کسری حساب‌جاری کشورهای صادرکننده نفت عضو OPEC. پژوهشنامه بازرگانی، سال دوازدهم،47، 168-141.
نجارزاده، رضا، و شقایقی شهری، وحید (1384). عوامل مؤثر بر کسری حساب‌جاری ایران. تحقیقات اقتصادی، سال چهلم،4، 399-355.
 
Aghion, P., Caroli, E., & Garcia-Penalosa, C. (1999). Inequality and economic growth: the perspective of the new growth theories. Journal of Economic literature, 37(4), 1615-1660.
Alesina, A., & Perotti, R. (1996). Income Distribution, Political Instability, and Investment. European Economic Review, 40(6), 1203-1228.
Alesina, A., & Rodrik, D. (1994). Distributive Politics and Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 109(2), 465-490.
Baumol, W. J., (2007), “On income dis tribution and growth”, Journal f Policy Modeling, Vol. 29: pp. 545-548.
Behringer, J., & van Treeck, T. (2018). Income distribution and the current account. Journal of International Economics, 114, 238-254.
Belabed, C. A., Theobald, T., & Van Treeck, T. (2013). Income Distribution and Current Account Imbalances (No. 126). IMK Working Paper.
Bofinger, P. (2012, April). The Impact of Inequality on Macroeconomic Dynamics. In Conference “Paradigm Lost”, Institute for New Economic Thinking (pp. 12-14).
Carrera, J. E., Rodriguez, E., & Sardi, M. (2016). The Impact of Income Distribution on the Current Account. Journal of Globalization and Development, 7(2).
Galor, O. (2000). Income distribution and the process of development. European Economic Review, 44(4-6), 706-712.
Grüning, P., Theobald, T., & van Treeck, T. (2015). Income inequality and Germany’s current account surplus (No. 147). IMK Working Paper. http://hdl.handle.net/10419/112846.
Gu, X., Dong, B., & Huang, B. (2015). Inequality, saving and global imbalances: A new theory with evidence from OECD and Asian countries. The World Economy, 38(1), 110-135.
Halter, D., Oechslin, M., & Zweimüller, J. (2014). Inequality and Growth: the Neglected Time Dimension. Journal of Economic Growth, 19(1), 81-104.
Ismaili-Muharremi, T. (2015). Factors Affecting Current Account in the Balance of Payments of Selected Western Balkan Countries. The Journal of Accounting and Management, (3), 61-68.
Kaldor, N. (1955). Alternative theories of distribution. The review of economic studies, 23(2), 83-100.
Malinen, T. (2013). Inequality and growth: Another look with a new measure and method. Journal of International Development, 25(1), 122-138.
Marzinotto, B. (2016). Income Inequality and Macroeconomic Imbalances Under Emu. LEQS Paper (110). https://ssrn.com/abstract=2786485.
Muharremi, T. I. (2016). Factors Affecting Current Account in the Balance of Payments of Selected Western Balkan Countries. The Journal of Accounting and Management, 5(3).
Nyoni, T., Musisinyani, B. J., & Nyoni, M. (2017). The Impact of Current Account Deficits on Economic Growth in Zimbabwe.
Olivei, G. P. (2000). The Role of Savings and Investments in Balancing the Current Account: Some Empirical Evidence from the United States. New England Economic Review, 3.
Ranciere, R., Throckmorton, M. N. A., Kumhof, M. M., Lebarz, M. C., & Richter, M. A. W. (2012). Income inequality and current account imbalances (No. 12-18). International Monetary Fund.
Sahin, I. E., & Mucuk, M. (2014, July). The effect of current account deficit on economic growth: The case of turkey. In Proceedings of International Academic Conferences (No. 0301828). International Institute of Social and Economic Sciences.
Todaro, M. (1997), “Economic Development”, 6th edition, New York: Longman.
Yurdakul, F., & Ucar, B. (2015). The Relationship Between Current Deficit and Economic Growth: An Empirical Study on Turkey. Procedia Economics and Finance, 26, 101-108.