دوره و شماره: دوره 24، شماره 94، فروردین 1399، صفحه 1-299 
اثر مزیت نسبی صنایع فرهنگی بر رشد اقتصادی در ایران

صفحه 231-258

سارا حنجری؛ مهدی تقوی؛ فتح اله تاری؛ احمد جعفری صمیمی