شناسایی و رتبه‌بندی عوامل ریسک در رشته بیمه‌های باربری دریایی: یک رویکرد ترکیبی تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کارآمدی در حمل و نقل، قابلیت ‌اعتماد است. باوجود خطراتی که در بخش‌های مختلف، یک حمل و نقل ایمن را تهدید می‌کنند، بیمه می‌تواند ریسک‌ها را به‌خوبی پوشش داده و قابلیت اعتماد را در این حوزه افزایش دهد. شرکت‌های بیمه به‌دلایل مختلف، ازجمله قیمت‌گذاری صحیح و اجتناب از ریسک‌های غیرمنطقی، تمایل دارند که یک تصویر مناسب از عوامل ریسک داشته باشند. در این پژوهش بیمه‌های باربری دریایی مورد بررسی قرارگرفته و به شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تأثیرگذار بر احتمال وقوع خطر در بخش حمل و نقل باری دریایی پرداخته‌شده است. در ابتدا، عوامل مؤثر بر ریسک به کمک مطالعات پیشین، پرسشنامه و مصاحبه تکمیلی با خبرگان شامل مدیران بیمه حمل و نقل، ارزیابان خسارت و ناخدایان، شناسایی شد. سپس از روش دیمتل برای تشخیص روابط درونی و وابستگی معیارها و از فرآیند تحلیل شبکه‌ای برای یافتن وزن معیارها و رتبه‌بندی نهایی عوامل مؤثر استفاده ‌شده است. همچنین به‌منظور لحاظ‌کردن عدم‌قطعیت موجود در تصمیم‌گیری‌ها، از تئوری فازی بهره گرفته شده است. چارچوب ارائه‌شده در زمینۀ شناسایی، رتبه‌بندی و اولویت‌بندی عوامل ریسک در بخش حمل و نقل در رشته بیمه‌های باربری دریایی می‌تواند شرکت‌های بیمه‌ای را در تصمیم‌گیری صحیح و دقیق در زمینه پوشش این ریسک‌ها به شکل مؤثری یاری کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

I dentifying and Ranking Risk Factors in Maritime Shipping Insurance: A Fuzzy-ANP Approach

نویسندگان [English]

  • Amir-Reza Abtahi 1
  • Yaghoub Rashnavadi 2
  • Akram Amid 3
1 Department of Information Technology Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Department of Business Administration, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Department of Information Technology Management, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
One of the most important features of transportation efficiency is Reliability. Despite the risks that threaten a safe shipping in different parts, insurance can cover risks and increase reliability in this area. Insurance companies, for various reasons, including pricing correctly and avoiding irrational risks, tend to have an appropriate image of risk factors. In this study, marine shipping insurance has been investigated and it the factors influencing the risk of occurrence in the maritime transport sector and rated has been identified. Initially, risk factors were identified through prior studies, questionnaires and supplementary interviews with experts such as transport insurance managers, damage assessors and captains. Then DEMATEL method is used to identify the internal relations and the dependence of the criteria and the analytic network process (ANP) to find the weight of the criteria and the final ranking of the effective factors. Also, to take into account the uncertainty in decision making, fuzzy theory has been used. The proposed framework for identifying, ranking and prioritizing the risk factors in the shipping sector in the field of maritime shipping insurance can help insurance companies to make accurate decisions about covering these risks effectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk / Maritime Shipping Insurance / DEMATEL Ttechnique / Analytic Network Process / Fuzzy Multiple Criteria Decision Making
ذگردی، س. ج. الف، نظری، الف، و رضایی نیک، الف.، (۱۳۹۲)، «ارزیابی ریسک پروژه توسط رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل شبکه‌ای و روش تاپسیس فازی». مهندسی صنایع و مدیریت، (2) 1-29.
رجدا، ج. آ.، مفاهیم اساسی در مدیریت ریسک و بیمه، ترجمه: غدیر مهدوی و مجتبی عابد چ 1، تهران: پژوهشکده بیمه، ۱۳۹۳.
سلیمان نسب، ز. و خوش‌سیما، ر.، ۱۳۹۴. رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت ریسک در صنعت بیمه با استفاده از روش پرامتی پنجمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت با رویکردهای کاربردی و پژوهشی نوین، تهران: پژوهشکده بیمه.
صحت، س و علوی، س. س ۱۳۸۹. ضرورت به‌کارگیری دانش مدیریت ریسک در رشته بیمه شخص ثالث و تأثیر قانون جدید بیمه شخص ثالث بر ریسک مرتبط با این بیمه. تازه‌های جهان بیمه، صص ۱۴۴ و 145، تهران: پژوهشکده بیمه.
صفایی قادیکلائی، ع. الف.، طبیبی، م. ر و حاجی آبادی، ف.، ۱۳۹۲. ارائه رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL فازی جهت اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد تأمین‌کننده سبز: شرکت دیزل سنگین ایران، پژوهش‌های مدیریت در ایران، 317)، صص: ۱۴۹-۱۲۹.
کریمی، آ.، ۱۳۹۲. کلیات بیمه، تهران: پژوهشکده بیمه.
مهدوی، غ.، و دقیقی اصلی، ع. ر.، انصاری، ااف.، و بردال، ز.، و صبور، م.، علیجانی، ح.، و بهادر، آ.، ۱۳۹۴. عوامل ریسک و فاکتورهای مؤثر بر محاسبه حق‌بیمه در رشته بیمه‌های باربری، طرح پژوهشی. تهران: پژوهشکده.
ویلیامز، س آر. هینز، ر. د.، ۱۳۸۲. مدیریت ریسک، چ 1، تهران: انتشارات نگاه دانش.
 
Bal, E., Arslan, O., and Tavacioglu, L., 2015. Prioritization of the causal factors of fatigue in seafarers and measurement of fatigue with the application of the Lactate Test. Safety ‌Science, 72, pp. 46-54.
BaykasoğLu, A., KaplanoğLu, V., DurmuşOğLu, Z. D., and ŞAhin, C., 2013. Integrating fuzzy DEMATEL and fuzzy hierarchical TOPSIS methods for truck selection. Expert Systems with Applications, 40(3), pp. 899-907.
Chang, C. H., Xu, J., and Song, D. P., 2014. An analysis of safety and security risks in container shipping operations: A case study of Taiwan. Safety Science, 63, pp. 168-178.‏
Chang, D.Y., 1992. Extent Analysis and Synthetic Decision, Optimization Techniques and Applications. World Scientific, Singapore, 1 pp. 352.
Dagdeviren, M., Yuksel, I., and Kurt, M., 2008. A fuzzy analytic network process (ANP) model to identify faulty behavior risk (FBR) in work system. Safety Science, 46, pp. 771-783.
Derrington, H., 2006. Book Review: The law of marine insurance/Howard Bennett. Australian and New Zealand Martime Law Journal, 20(1), pp. 78.
Goerlandt, F., and Montewka, J., 2015. A framework for risk analysis of maritime transportation systems: A case study for oil spill from tankers in a ship-ship collision. Safety Science, 76, pp. 42-66.‏
Gogus O., Boucher, T., 1998. Strong transitivity, rationality and weak monotonicity in fuzzy pairwise comparisons. Fuzzy Sets and Systems, 94 (1), pp. 133-144.
John, A., Paraskevadakis, D., Bury, A., Yang, Z., Riahi, R., and Wang, J., 2014. An integrated fuzzy risk assessment for seaport operations. Safety Science, 68, pp. 180-194.‏
Karsak, E.E., Sozer, S. and Alptekin, S.E., 2002. Product planning in quality function deployment using a combined analytic network process and goal programming approach. Computers & Industrial Engineering, 44, pp. 1717-190.
Kokotos, D. X., and Smirlis, Y.G., 2006. A classification tree application to predict total ship loss. Journal of transportation and Statistics, 8(2), pp. 31.
Lavasani, S. M., Yang, Z., Finlay, J., and Wang, J., 2011. Fuzzy risk assessment of oil and gas offshore wells. Process Safety and Environmental Protection, 89(5), pp. 277-294.‏
Le Blanc, L. A., and Rucks, C. T., 1996. A multiple discriminant analysis of vessel accidents. Accident Analysis & Prevention, 28(4), pp. 501-510
Mokhtari, K. Ren, J., Roberts, C., and Wang, J., 2012. Decision support framework for risk management on sea ports and Terminals using fuzzy set theory and evidential reasoning approach. Expert Systems with Applications, 39(5), pp. 5087-5103.
Wu, C-R., Chang, C-W., and Lin, H-L., 2008. A Fuzzy ANP-based approach to evaluate medical organizational performance. Information and Management Sciences, 19 (1), pp. 53-74.
Yang, Y. P. O., Shieh, H. M., and Tzeng, G. H., 2013. A VIKOR technique based on DEMATEL and ANP for information security risk control assessment. Information Sciences, 232, pp. 482-500.‏