صادرات جهانی کالاهای زیست محیطی و نقش عوامل نهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد دهاقان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دهاقان ، ایران

2 دانشیار اقتصاد بین الملل ، گروه مدیریت، واحد مبارکه ،دانشگاه آزاد اسلامی ، مبارکه، ایران

3 دانشیار گروه علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

4 استادیار ، گروه مدیریت و اقتصاد ، واحد دهاقان،دانشگاه ازاد اسلامی ، دهاقان ، ایران

چکیده

طی دو دهه اخیر با افزایش مبادلات بین‌المللی کالا و خدمات، برخی از مشکلات زیست محیطی شامل تغییرات آب و هوایی و آلودگی جهانی، افزایش چشمگیری داشته‌است. بر این اساس در تلاش برای کاهش آلودگی و اقتصاد سبز، اهمیت تجارت کالاها و خدمات زیست محیطی در خط مقدم مذاکرات جهانی قرار گرفته است. بسیاری از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته اقداماتی را برای توسعه نهادی به ویژه در حوزه تجارت بین المللی کالاهای زیست محیطی مورد توجه قرار داده‌اند. بررسی میزان اهمیت عوامل نهادی بر صادرات کالاهای زیست محیطی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته در چارچوب مدل جاذبه، از اهداف اصلی این مقاله است. عوامل نهادی، شامل متغیر مقررات زیست محیطی سخت‌گیرانه، حاکمیت قانون و بهبود کیفیت مقررات می‌باشد. برای برآورد مدل از داده‌های تابلویی برای سال‌های 2021- 1996 نمونه‌ای از 129 کشور درحال توسعه و 41 کشور توسعه یافته به روش حداقل مربعات با اثر ثابت استفاده شده‌است. نتایج نشان می‌دهد سیاست‌های زیست‌محیطی سخت‌گیرانه و حاکمیت قانون و کیفیت مقررات، مشوق صادرات کالاهای زیست محیطی کشورهای توسعه یافته‌است ، ولی این نتیجه برای کشورهای درحال توسعه صادق نیست. درحالیکه عوامل نهادی مذکور برای مقاصد صادراتی گروه کشورهای مورد مطالعه محرک اصلی صادرات کالاهای زیست محیطی شناخته شده‌است. لذا تلاش جهانی برای بهبود چارچوب سیاست زیست محیطی استاندارد و اثر بخش و ارتقاء کیفیت مقررات و حاکمیت، برای صادرات کالاهای زیست محیطی مفید ارزیابی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Global Export of Environmental Goods and the Role of Institutional Factors

نویسندگان [English]

 • behnam nemati 1
 • farzad karimi 2
 • Saeed Daei-Karimzadeh 3
 • sayyed mohammad reza davoodi 4
1 PhD student in Economics, Department of Economics, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
2 Associate Professor of International Economics, Department of Management, Mobarakeh Branch, Islamic Azad University, Mobarakeh, Iran
3 Department of Economics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Management and Economics, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
چکیده [English]

During the last two decades, with the increase in international exchange of goods and services, a number of environmental problems, including climate change and global pollution, have increased significantly. In the effort to reduce pollution and green economy, the importance of trade in environmental goods and services has come to the forefront of global negotiations. Many developing and developed countries have taken measures for institutional development, especially in the field of international trade of environmental goods. Investigating the importance and impact of institutional factors the export of environmental goods in developing and developed countries in the framework of the gravity model is one of the main goals of this article. Institutional factors include the variable of strict environmental regulations, the rule of law and improving the quality regulations. To estimate the model, the panel data for the years 1996-2021, a sample of 129 developing countries and 41 developed countries, using the least squares method with fixed effect.
The results show that strict environmental policies and the rule law and the quality of regulations encourage the export of environmental goods in developed countries, but this result is not true for developing countries. While the aforementioned institutional factors are known to be the main driver of the export of environmental goods for the export purposes of the group of countries under study. Therefore, the global effort to improve the standard and effective environmental policy framework and improve the quality of regulations and governance is considered useful for the export of environmental goods.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Exports
 • Environmental Goods
 • Environmental Regulations
 • Developing Countries
 • Gravity Model

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401
 • تاریخ دریافت: 03 شهریور 1401
 • تاریخ بازنگری: 22 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 28 شهریور 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 19 آذر 1401