صادرات جهانی کالاهای زیست محیطی و نقش عوامل نهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد دهاقان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دهاقان ، ایران

2 دانشیار اقتصاد بین الملل ، گروه مدیریت، واحد مبارکه ،دانشگاه آزاد اسلامی ، مبارکه، ایران

3 دانشیار گروه علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

4 استادیار ، گروه مدیریت و اقتصاد ، واحد دهاقان،دانشگاه ازاد اسلامی ، دهاقان ، ایران

چکیده

طی دو دهه اخیر با افزایش مبادلات بین‌المللی کالا و خدمات، مشکلات زیست‌محیطی شامل تغییرات آب و هوایی و آلودگی جهانی، افزایش چشمگیری داشته است. تلاش جهانی برای کاهش مشکلات زیست‌محیطی، اهمیت تولید و تجارت بین‌المللی کالاهای زیست‌محیطی در دستور کار  بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه قرار گرفته است. یکی از مهمترین تلاش‌ها و اقدامات  توسعه  نهادی شامل مقررات زیست‌محیطی سخت‌گیرانه، حاکمیت قانون و بهبود کیفیت مقررات می‌باشد. بررسی  میزان اهمیت و تاثیر عوامل نهادی بر صادرات کالاهای زیست‌محیطی  کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته در چارچوب مدل جاذبه، از اهداف اصلی این مقاله است. برای برآورد مدل از داده‌های تابلویی برای سال‌های 2021- 1996 نمونه‌ای از 129 کشور درحال توسعه و 41 کشور توسعه‌یافته به روش حداقل مربعات  با اثر ثابت  استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد سیاست‌های زیست‌محیطی سخت‌گیرانه و حاکمیت قانون و کیفیت مقررات، مشوق صادرات کالاهای زیست‌محیطی کشورهای توسعه‌یافته است، ولی این نتیجه برای کشورهای درحال توسعه صادق نیست. درحالیکه  عوامل نهادی مذکور برای مقاصد صادراتی گروه کشورهای مورد مطالعه محرک اصلی صادرات کالاهای زیست‌محیطی شناخته شده است. لذا تلاش جهانی برای بهبود چارچوب سیاست زیست‌محیطی استاندارد و اثر بخش و ارتقای کیفیت مقررات و حاکمیت، برای صادرات کالاهای زیست‌محیطی  مفید ارزیابی می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Global Export of Environmental Goods and the Role of Institutional Factors

نویسندگان [English]

  • behnam nemati 1
  • farzad karimi 2
  • Saeed Daei-Karimzadeh 3
  • sayyed mohammad reza davoodi 4
1 PhD student in Economics, Department of Economics, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
2 Associate Professor of International Economics, Department of Management, Mobarakeh Branch, Islamic Azad University, Mobarakeh, Iran
3 Department of Economics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Management and Economics, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
چکیده [English]

   During the last two decades, growth of international exchange of goods and services, has increased environmental problems including climate change and global pollution significantly. Thus, the global effort to reduce environmental problems, the importance of production and international trade of environmental goods has been placed on the agenda of many developed and developing countries. One of the most important efforts and measures in this regard, is institutional development which includes strict environmental regulations, rule of law and improving the quality of regulations. The main goal of this paper is to investigate the importance and impact of institutional factors on the export of environmental goods in developing and developed countries within the framework of the gravity model. To estimate the model, a panel data was built for the period of 1996-2021, using a sample of 129 developing countries and 41 developed countries, by applying the least squares method with fixed effect. The results show that strict environmental policies, the rule of law and the quality of regulations encourage the export of environmental goods in developed countries, but this result is not true for developing countries. While the aforementioned institutional factors are known to be the main drivers of the export of environmental goods for the export purposes of the group of countries under study. Therefore, the global effort to improve the standard and effective environmental policy framework, and to improve the quality of regulations and governance is considered beneficial for the export development of environmental goods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exports / Environmental Goods / Environmental Regulations / Developing Countries / Developed Countries / Gravity Model
برقی اسکویی، محمدمهدی و یاوری،کاظم(1386). سیاست‌های زیست‌محیطی، مکان یابی صنایع و الگوی تجاری (آزمون فرضیه PHH درایران) . فصلنامه پژوهش‌های بازرگانی، شماره 42.
جلالیان،کتایون و پژویان،جمشید(1388). بررسی اثر مالیات‌های سبز و حکمرانی خوب بر محیط‌زیست در کشورهای OECD.اقتصاد مالی،دوره 2،شماره 7
درگاهی، حسن و بیابانی خامنه،کاظم(1396). رابطه توسعه تجارت خارجی و شدت انرژی در اقتصاد ایران: با تأکید بر اثرات مقیاس، ترکیبی و تکنیکی . پژوهشنامه اقتصادی، دوره 17، شماره 66
درگاهی، حسن و بهرامی غلامی، مینا(1390). عوامل مؤثر بر انتشار گازهای گلخانه‌ای در اقتصادهای منتخب کشورهای صنعتی و کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و توصیه‌های سیاستی برای ایران: رویکرد داده‌های پانل.اقتصاد و محیط‌زیست،شماره 1
شاه حسینی،سمیه؛فریدزاد،علی و مروت،حبیب(1396). بررسی اثرات مقیاس، ترکیبی و فنی الگوی تجارت بین‌الملل بر انتشار کربن؛ مطالعه موردی منتخب کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت. پژوهشنامه اقتصادی سال هفدهم تابستان 1396 شماره 2 (پیاپی 65)
محمدزاده، یوسف و قهرمانی،هادی(1396). نقش حکمرانی خوب و اندازه دولت بر روی عملکرد محیط‌زیست در کشورهای منتخب جهان.فصلنامه محیط شناسی، سال چهل و سوم شماره ۳ (پیاپی ۸۳، پاییز ۱۳۹۶)
مشیری،سعید؛ دانشمند،آرین و نیازی،بهار(1399). نقش تجارت بین‌الملل در رابطه بین درآمد و کیفیت محیط‌زیست. پژوهشنامه اقتصادی،دوره 20،شماره 79
مداح، مجید و مریم،عبداللهی(1391). اثر کیفیت نهادها بر آلودگی محیط‌زیست در چارچوب منحنی کوزنتس با استفاده از الگوهای پانل دیتا ایستا و پویا (مطالعه موردی: کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی). اقتصاد محیط‌زیست و انرژی سال دوم زمستان 1391 شماره 5،
فضل الهی،احسان و پژویان،جمشید(1394). تاثیرات زیست‌محیطی تجارت. فصلنامه اقتصاد کاربردی،سال پنجم،پاییز و زمستان
 
Anderson, J. E., & Van Wincoop, E. (2003). Gravity with Gravitas: A Solution to the Border Puzzle. American Economic Review, 93(1), 170-192.
Copeland, B. R., and Taylor, M. S. (1994). North-South Trade and the Environment. Q. J. Econ. 109, 755-787. doi: 10.2307/2118421
Copeland, B. R., and Taylor, M. S. (2005). Free Trade and Global Warming: a Trade Theory View of the Kyoto Protocol. J. Environ. Econ. Manage. 49, 205-234. doi: 10.1016/j.jeem.2004.04.006
Cantore,Nicola  and  ChinCheng, Charles Fang(2018), International Trade of Environmental Goods in Gravity Models, Journal of Environmental Management , Volume 223, 1 October 2018, Pages 1047-1060.
Costantini, V.; Crespi, F(2008), Environmental Regulation and the Export Dynamics of Energy Technologies. Ecol. Econ. 2008, 66, 447-460
Dai  ,Zhe, Zhang, Yunzhi   and Zhang, Rui(2021), The Impact of Environmental Regulations on Trade Flows: A Focus on Environmental Goods Listed in APEC and OECD
Grossman, G. M, and Krueger, A. B. (1991). Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement. NBER working paper 3914. doi: 10.3386/w3914
Harris, M.N.; Konya, L.; Matyas, L.(2002), Modelling the Impact of Environmental Regulations on Bilateral Trade Flows: OECD, 1990-1996. World Econ. 2002, 25, 387-405
Jug, J.; Mirza, D.(2005) ,Environmental Regulations in Gravity Equations: Evidence from Europe. World Econ. 2005, 28, 1591-1615.
Kang, Sung Jin and Lee, Sun(2021), Impacts of Environmental Policies on Global Green Trade, Sustainability 13(3):1517,MDPI(https://www.researchgate.net/publication/348951005_Impacts_of_Environmental_Policies_on_Global_Green_Trade)
McGuire, M. C. (1982). Regulation, Factor Rewards, and International Trade. J. Public Econ. 17, 335-354. doi: 10.1016/0047-2727(82)90069-X
Mohr, R. D( 2002), Technical Change, External Economies, and the Porter Hypothesis. Journal of Environmental Economics and Management 431: 158-68.
Matsumura, Atsuko(2016), Regional Trade Integration by Environmental Goods, Journal of Economic Integration, Vol.31 No.1, March 2016, 1Porter, M. E., and C. van der Linde)1995b) Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship. Journal of Economic Perspectives 94: 97-118.
Murshed, M., Rahman, M. A., Alam, M. S., Ahmad, P., and Dagar, V. (2021). The Nexus Between Environmental Regulations, Economic Growth, and Environmental Sustainability: Linking Environmental Patents to Ecological Footprint Reduction in South Asia. Environ. Sci. Pollut. Res. 28, 49967-49988. doi: 10.1007/s11356-021-13381-z
Nathaniel, S. P., Yalçiner, K., and Bekun, F. V. (2021). Assessing the Environmental Sustainability Corridor: Linking Natural Resources, Renewable Energy, Human Capital, and Ecological Footprint in BRICs. Resour. Policy 70:101924. doi: 10.1016/j.resourpol.2020.101924
Nunez-Rocha, T., and Turcu, C. (2019). Trade in Fuels and Environmental Regulation: a Two-Sided Story. Comp. Econ. Stud. 61, 1-42. doi: 10.1057/s41294-018-0081-5
Pal,Iman &Kar, Saibal(2021), Gravity Models in International Trade: An Exploration in Econo-Physics,SAGE Journals,
Pethig, R. (1976). Pollution, welfare, and Environmental Policy in the Theory of Comparative Advantage. J. Environ. Econ. Manage. 2, 160-169. doi: 10.1016/0095-0696(76)90031-0
Porter, M. E., and C. van der Linde)1995a( Green and Competitive: Ending the Stalemate. Harvard Business Review 735: 120-34.
Pollin, Robert (2019). Advancing a Viable Global Climate Stabilization Project: Degrowth versus the Green New Deal,” Review of Radical Political Economics, Union for Radical Political Economics, vol. 51(2), pages 311-319, June.
Reinsch, William A.; Benson, Emily and Puga, Catherine(2021), Environmental Goods Agreement , Center for Strategic and International Studies(CSIS)
Siebert, Horst; Eichberger, Jürgen; Gronych, Ralf and Pethig, Rüdiger (1980): Trade and Environment. A Theoretical Inquiry, Elsevier, Amsterdam, Oxford, New York
Steenblik, Ronald(2015), Environmental Goods: A Comparison of the APEC and OECD Lists, Tech. rep., OECD Publishing
United Nations Conference on Trade and Development(2021), Trade  and Environment Review 2021, Trade-climate readiness for developing countries, United Nations Publications
Van Beers, C.; Van Den Bergh, J.C(1997). An Empirical Multi-Country Analysis of the Impact of Environmental Regulations on ForeignTrade. Kyklos 1997,50, 29-46.
Tamini L., Sorgho Z.(2018), Trade in Environmental Goods: How Important are Trade Costs Elasticities?,Environmental and Resource Economics,70(https://link.springer.com/article/10.1007/s10640-017-0110-2)
Tsurumi, Tetsuya and Managi, Shunsuke and Hibiki, Akira(2015), Do Environmental Regulations Increase Bilateral Trade Flows?, Munich Personal RePEc Archive, No. 66321, posted 28 Aug 2015 ( https://mpra.ub.uni-muenchen.de/66321/)
Tobey, J. A. (1990). The Effects of Domestic Environmental Policies on Patterns of World Trade: an Empirical Test. Kyklos 43, 191-209. doi: 10.1111/j.1467-6435.1990.tb00207.x
Xu, X. (2000). International Trade and Environmental Regulation: Time Series Evidence and Cross Section Test. Environ. Resour. Econ. 17, 233-257. doi: 10.1023/A:1026428806818