تحلیل اقتصادی کاربست قواعد تکمیلی در پیشگیری از نقض قرارداد ناقص در حقوق کامن‌لا و فرانسه و ایران و اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی یونیدروا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات الزهراء، تهران، ایران

2 دکتری فقه و حقوق اسلامی، استادیار گروه فقه و حقوق پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران

10.22034/ijts.2023.563714.3733

چکیده

قرارداد ناقص قراردادی است که بنا به پاره‌ای عوامل، ایفای تعهدات مندرج در آن دچار چالش است. نتیجه‌ی برخورد ساده و دور از انعطاف با چنین رخدادی، نقض قرارداد خواهد بود. اما مکاتب اقتصادی و حقوقی دنیا، به جهت پرهیز از عوارض نامطلوب نقض و کاهش نرخ رخداد این واقعه‌ی حقوقی، در پی یافتن و وضع راه  کارهایی برای ترمیم قرارداد به جای نقض هستند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی در پی احصاء این راه کارها در حقوق کامن لا، فرانسه و ایران و اصول یونیدرا (به‌عنوان قواعدی بین‌المللی) است. تجویز و پیش‌بینی امکان مذاکره مجدد، ثمن شناور و نت بک راه‌کارهایی در نظام‌های حقوقی یاد شده (به غیر از ایران) برای تعدیل و تکمیل قراداد ناقص هستند. مفاهیمی چون فوس ماژور، سختی مضاعف و عقیم شدن قرارداد در اصول یونیدرا قابلیت کاربست در پیش‌گیری از نقض قرارداد ناقص را دارند. در فقه شیعی و به تبع آن قوانین ایران نیز نظریه‌ی شرط ضمنی را می‌توان قاعده‌ئی برای ترمیم قرارداد ناقص دانست؛ «قابلیت تعیین ثمن» را نیز می‌توان به‌عنوان راه‌کاری دیگر برشمرد. به علاوه با تامل دقیق و تعمیق در دستورات فقهی و مقررات قانونی، تطبیق برخی از راهکارهای نظام‌های حقوقی دیگر بر نظام حقوقی جاری ایران ممکن می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Economic Analysis of the Application of Complementary Rules Withinside the Prevention of Breaches of Contract in Common Law and France and Iran Law and the Principles of UNIDROIT International Trade Agreements

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Zamanian 1
 • Zahra Vatani 2
1 Graduated Masters Degrees from the Department of International Law, Faculty of Law Payame Noor University, South Tehran, Iran.
2 , Ph.D. in Islamic Jurisprudence and Law, Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Law, Imam Khomeini and Islamic Revolution Research Institute, Tehran, Iran. (Corresponding Author).
چکیده [English]

The result of a simple and inflexible treatment of such a contract would be a breach of contract. However, the economic and legal schools of the world, in order to avoid the undesirable consequences of the violation and reduce the incidence of this legal event, seek to determine and establish ways to amend the contract instead of the violation. This descriptive-analytical study seeks to enumerate these strategies in Common law, French and Iranian law, and the principles of UNIDROIT (as international rules). Prescribing and anticipating the possibility of renegotiation, open prices, and Netback are solutions in the mentioned legal systems (except Iran) to modify and complete the contracts that are incomplete. Concepts such as force major, Hardship, and Frustration of contract can be used in UNIDROIT principles to prevent incomplete contract breaches. In Shiite jurisprudence and consequently the laws of Iran, the theory of implicit condition can be considered as a rule for repairing an incomplete contract. "The ability to determine the price" can also be considered as another solution. Also, by carefully considering and deepening the jurisprudential orders and legal regulations, it is possible to apply some of the solutions of other legal systems to the current legal system of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Incomplete Contract / Open Prices / Contract Breach / Contract Amendment / Implicit Condition
 1. افتخاری، جواد. (1382). کلیات عقود و حقوق تعهدات، تهران: میزان.

  انصاری، مهدی. (1393). تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها، تهران، جاودانه.

  بابایی، ایرج. (1386). مبانی نظری رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق، فصلنامه پژوهش حقوق، سال نهم، ش. 23.

  جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (1369). ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش.

  حبیبی، محمود. (1389). تفسیر قراردادهای تجاری بین‌المللی، تهران، میزان.

  خاندوزی، سیداحسان. (1386). معیارهای اقتصادی در قانونگذاری نوین، مجله مجلس و پژوهش، سال 13، ش .54.

  داراب پور، مهراب. (1374). تفسیری بر حقوق بین‌المللی، تهران، گنج دانش.

  رالز، جان. (1376)، «عدالت و تصمیم‌گیری عقلانی»، مصطفی ملکیان، فصلنامه نقد و نظر، سال سوم، ش. 10.

  زمانیان، معصومه. (1400). ارزیابی و جبران خسارت در قراردادهای تجاری بین‌المللی، پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین‌الملل.

  شارل، استیون. (1388). مبانی تحلیل اقتصادی حقوق، ترجمه محسن اسماعیلی، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

  شهیدی، مهدی. (1379). حقوق مدنی (اصول قراردادها و تعهدات)، تهران، عصر حقوق.

  شهیدی، مهدی. (1393). آثار قراردادها و تعهدات، تهران: مجد.

  صادقی مقدم، محمدحسن. (1379). مطالعه تطبیقی تأثیر تغییر اوضاع واحوال بر قرارداد و راه حل حقوق ایران، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، ش. 25.

  فرهنگ، منوچهر. (1372). فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی (مدخل نت بک)، تهران، البرز.

  قشقایی، حسین. (1378). شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در نظام حقوق ایران و نظام‌های حقوقی معاصر، قم، حوزه علمیه قم.

  کاتوزیان، ناصر. (1383). قواعد عمومی قراردادها، ج 3، تهران، میزان.

  کاتوزیان، ناصر. (1384). عقود معین، معاملات معوض تملیکی، تهران، شرکت سهامی انتشار.

  کاتوزیان، ناصر. (1387). قواعد عمومی قراردادها، چ 5، تهران، شرکت سهامی انتشار.

  هیجده تن از دانشمندان دانشگاه‌های معتبر جهان. (1395). تفسیری بر بیع بین‌المللی، ترجمه مهراب داراب‌‌پور، چ 3، کتابخانه گنج دانش.

  اصفهانی، محمدحسین (بی تا)، تعلیقه  علی المکاسب، بی­جا: بی نا.

  انصاری، مرتضی. (1375). المکاسب، تبریز: بی نا.

  بجنوردی، سید حسن . (1413ق). القواعد الفقهیه، قم: موسسه اسماعیلیان.

  توحیدی، محمدعلی. (1371). مصباح الفقاهه (تقریرات درس آیه الله خوئی)، قم: وجدانی.

  حلی (علامه)، حسن بن یوسف. (1323). مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، چاپ سنگی.

  طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم. (1378). حاشیه المکاسب، قم: موسسه دارالعلم.

  موسوی بجنوردی، حسن. (1358ق). القواعد الفقهیه، قم، دارالکتاب العلمیه.

  نایینی، محمدحسین. (1418ق). منیه الطلب فی شرح المکاسب، قم، نشراسلامی.

  نجفی، محمدحسن. (بی تا)، جواهر الکلام فی شرح الشرایع الاسلام، بیروت: داراحیاء التراث العربی.

  Antonmattei, Paul Henry (2001). Retour sur les clauses de variabilité, Jurisprudence Sociale Lamy, n0 85

  Atiyah, Patriks (1979). The Rise and Fall of Freedom of Contract, U.K: Oxford University Press.

  Aubert De Vincelles, Carole (2014). Droit Des Obligations, T. I, Paris: Dalloz.

  Aynès, Laurent (1997). La Question de la Determination du prix, dans JCP E, no 31.

  Ayres, Ian; Genrtner, Robert (1989). Filling Gap in Incomplete Contracts: An Economic Theory of Default Rules, 99 Yale LJ. https://ianayres.yale.edu/sites/default/files/files/Filling%20Gaps.pdf

  Baffi, Enrico (2006). Ayres and Gertner Versus Posner - a Re-Examination of the Theory of ‘Penalty Default Rules’. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=948916 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.948916 

  Ben-Shahar, Omri (2004). Agreeing to Disagree: Filling Gaps in Deliberately Incomplete Contracts, Law & Economics Working Papers, University of Michigan Law School. Available at: https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=law_econ_archive

  Ben-Shahar, Omri, A Bargaining Power Theory of Gap-Filling (2008). U of Chicago Law & Economics, Olin Working Paper, No. 416, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1162378 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1162378

  Ben-Shahar,O. (2004). Agreeing to Disagree: Filling Gaps in Deliberately Incomplete Contracts, University of Michigan Law School, Law & Economics Working Papers Archive 2003-2009.

  Brousseau, Eric (2001). Did the Common Law Biased the Economics of Contract and May it Change?, in B Deffains et Th Kirat (dir), Law and Economics in Civil Law Countries, Amsterdam, JAI Press -Elsevier, pp. 84-86.

  Brousseau, Eric; Glachant, Jean Michel (2001), Contracts economies and renewal of economics.

  Brousseau,E. (2001), Did the common law bias the economics of contract and may it change?,Law and E conomics in Civil Law Countries, vol6,Jai press.

  Carbonnier, J. (1998), Droit civil- Tome 4. Les obligation, 21st ed., Paris, Presses Universitaire de France.

  Carter, James; Allin, Charles; Howell, Rachel (2020), COVID-19, force majeure and frustration: An in-depth analysis, DLA PIPER. Available at: https://www.dlapiper.com/it/italy/insights/publications/2020/06/covid-19-force-majeure-and-frustration/

  Craswell, Richard (1992), Efficiency and Rational Bargaining in Contractual Settings, 15 HARv.J.L. & Pus. PoL’Y 805 (1992).

  Craswell, Richard (2000), Contract Law: General Theories, in B. Boukaert, G. De Geest (Eds), Encyclopedia of Law and Economics, Eward Elgar.

  Craswell, Richard (2004), Contract Law: General Theories in III Encyclopedia of Law and Economics.

  Craswell, Richard (2005), The Incomplete Contracts Literature and Efficient Precautions, N. 56, Case W Res L Rev.

  De Lamberterie, Isabelle (2001), Incidence des changements de circonstances sur les contrats de longue durée, in D. Tallon and D. Harris, Le Contrat aujour`hui: comparisons franco-anglaises, LGDJ, Bibilothèeque de Droit Privé.

  Delebecque, P.; Pansier, F.J. (1997), Droit des obligations, Paris, Lexis Litec.

  Easterbrook, Frank H.; Fischel, Daniel R. (1986), Close Corporation and Agency Costs, N. 38, Stan L Rev.

  Fauvarque-Cosson, Bénédicte (2017) “The French Contract Law Reform and the Political Process” European Review of Contract Law, vol. 13, no. 4, pp. 337-354. https://doi.org/10.1515/ercl-2017-0018 

  Ghestin j., loiseau g. (2013), la formation du contrat: le contrat, le consentement - 4ème édition (TRAITÉS), LGDJ.

  Ghestin, J. (1981), Ľ utile et le juste dans les contrats philosophie du Droit.

  Ghestin, Jacques (1999), La Notion de contrat - Cadre et les Enjeux Theoriques et Pratiques quis’y Attachent, Dalloz.

  Goetz, Charles J.; Scott, Robert E. (1977), Liquidated Damages Penalties and the Just Compensation Principle: Some Notes on an Enforcement Model and a Theory of Efficient Breach. 77 Colum L Rev 554.

  Hart, Oliver; Moore, John (1988), Incomplete Contracts and Renegotiation, 56 Econometrica.

  Jolls, Christine (1997), Contracts as Bilateral Commitments: A New Perspective on Contract Modification, 26 J Legal Stud.

  Katz, Avery W. (2005). Contractual incompleteness: a transaction perspective, The Case Western Reserve Law Review.  https://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1633&context=caselrev

  Kirat, Thierry (2003). L’allocation des risques dans les contracs, De l’economie des contracts «incomplrts» a la Pratique Contrats Administratifs, Revue Internationale de Droit Économique.

  Korobkin, Russell (1998). The Status quo bias and Contract Default Rules, 83 Cornell L. Rev. 608. Available at: https://scholarship.law.cornell.edu/clr/vol83/iss3/2 

  Kostritsky, Juliet P. (2004). Taxonomy for Justifying Legal Intervention in an Imperfect World: What to do When Parties Have Not Achieved Bargains or Have Drafted Incomplete Contracts, Wis L Rev, N. 3.

  Landes, William M. & Posner, Richard A. (1979). “Should Indirect Purchasers Have Standing to Sue under Antitrust Law, an Economic Analysis of the Rule of Illinois Brick”, the University of Chicago Law Review.

  Lewison Kim, (1997). The Interpretation of Contracts, 2nd ed, QC. Sweet & Maxwell.

  Mackaay, Ejan (2000). L’Analyse Economique du Droit, I -Fondements, Les Edition Themis.

  Maureira, Ninel Ulloa (2004). Introduction du concept Americain des Contrats Incomplets en droit civil francais.

  Menard, C. (2001). Imprevision et Contrats de Longue Duree un Economist a l’ecoute du jurist, Melanges en l’honneur de Jacques Ghestin, Paris LGDJ.

  Note of the Unidroit Secretariat on the Unidroit Principles of International Commercial Contracts and the Covid-19 Health Crisis, Unidroit 2020, Upicc and Covid-19, p. 4. Available at: https://www.unidroit.org/english/news/2020/200721-principles-covid19-note/note-e.pdf

  Patrick H. Martin; Bruce M. Kramer (2015), Williams & Meyers, Manual of Oil & Gas Terms, 16th ed., LexisNexis.

  Picod, Yves (2009), “Les Projets Français sur la Réforme du Droit des Obligations”, Indert.

  Ponser, Richard (1998), Economic Analysis of law, 5eme ed, Aspen Publishers.

  Posner, Richard (1977), Economic Analysis of Law, 2eme ed, Little, Brown, Boston.

  Posner, Richard (1986), Economic analysis of law, 3rd ed.

  Rawls, J. (1971), A Theory of Justice, Cambridge, Mass: Harvard U Press.

  Report of the United Nations Commission on International Trade Law in its 54th session from 28 June to 16 July 2021, p. 9. Available at: https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A/CN.9/1080&Language=E&DeviceType=Mobile

  Riley, C. A. (2000), Designing Default Rules in Contract Law: Consent, Conventionalism and Efficiency, Oxford law journal.

  Schwartz, Alan (1992), Relational Contracts in the Courts: An Analysis of Incomplete Agreement and Judicial Strategies, 21 J Legal Stud.

  Scott, R. E. (1990), A relational Theory of Default Rules for Commercial Contracts, N. 19, J Legal Stud, 602-06.

  Scott, Robert E. (2003), Rethinking the Default Rule Project, 6 VAJ 84, 94, no 4.

  Scott, Robert E.; Triantis, George G (2004), Embedded Options and the Case Against Compensation in Contract Law, The John M Olin Program in law and Economics, Working Paper Series.

  Scott, Robert E.; Triantis, George G (2005), Incomplete Contracts and the theory of contracts design, , 56 Case W. Rsrv. L. Rev. 187. Available at: https://scholarlycommons.law.case.edu/caselrev/vol56/iss1/9

  Smith, Stephen A.; Dawson Scholar, William (2004), Contract Theory, Oxford University Press.

  Williamson, Oliver E. (1985), The Economic Institution of Capitalism: Firm Markets, Relational Contracting, The Free Press, New York.

  1. D) Documents:

  Australia: Sale of Goods Act, 1954

  Australia: Sale of Goods Act, 1994

  Canada: Sale of Goods Act, 1994

  Civ. 1re, 6 mars 1876

  Convention on Contracts for the International Sal of Goods.

  Cour de Cassation, Chambre Commerciale 22 Octobre 1996 N° de pourvoi: 93 -18632 Publié au bulletin Cassation.

  https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016/

  Malaysia: Sale of goods Act, 1957

  Market mimicking default rules

  Sale of goods Act, 1979

  The Uniforme Commercial Code (UCC)

  www.Lexintery.net

  http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Les-decisions-les-plus-importantes-du-Conseil-d-Etat/30-mars-1916-Compagnie-generale-d-eclairage-de-Bordeaux