اثرسیاست صنعتی و تغییرات ساختاری بنگاه‌های اقتصادی بر تولید و اشتغال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

امروزه کشورها ناچارند که در ساختار تولیدشان تحول ایجاد کنند، به‌عبارتی بخش‌ها و فناوری‌های جدیدی را ایجاد کنند که زاینده مشاغل مولد و بهتر باشد. هدف این مقاله بررسی اثر سیاست صنعتی و تغییرات ساختاری بنگاه‌های اقتصادی بر اشتغال ایران و کشورهای تازه صنعتی شده با استفاده از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه در بازه زمانی 2020-2000 است. نتایج تحقیق نشان داد که در کنار عوامل سنتی مؤثر بر افزایش اشتغال، به ترتیب شاخص با وقفه تغییرات ساختاری، شاخص باوقفه سرمایه‌گذاری در جذب فناوری،  شاخص با وقفه هزینه‌های تحقیق و توسعه در ایران و کشورهای مورد بررسی اثر مثبت و معنادار بر اشتغال صنعتی دارند و شاخص بهره‌وری نیروی کار اثر منفی بر اشتغال صنعتی می‌گذارد.
بنابراین یکی از کانال‌های اصلی تغییر ساختاری در بخش‌های اقتصادی و رشد اقتصادی توجه به بخش صنعت است. لذا پیشنهاد می‌شود یک متولی دارای اختیار اجرایی، هماهنگی، ارزیابی و بازنگری مستمر، فراتر از یک وزارتخانه موضوعی نظیر وزارت صمت، تدوین و پیاده‌سازی سیاست صنعتی را  در دست گرفته و در برنامه‌های خود در اولویت قرار دهد. همچنین از آن جا که تحولات همگام با رشد فناوری و تکنولوژی در بخش صنعت می‌تواند بر اشتغال صنعتی تأثیرگذار باشد لذا لازم است هدایت سرمایه‌گذاری در جذب فناوری توسط بنگاه‌های صنعتی از بخش‌های کشاورزی و خدماتی به سمت زیربخش‌های مولد بخش صنعت جهت افزایش اشتغال در تدوین برنامه‌های سیاست صنعتی مدنظر قرار گرفته و همچنین درآمدهای بخش نفت و گاز به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه،  نوآوری و آموزش نیروی شاغل و توسعه طرح‌های صنعتی اختصاص داده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Industrial Policy and Structural Changes of Economic Enterprises on Production and Employment

نویسندگان [English]

  • Abbas pakari 1
  • hossein mirzayi 2
  • shahriar nesabian 2
1 , Ph.D. Student, Azad University (Corresponding Author).
2 Assistant Professor, Azad University
چکیده [English]

Countries are forced to transform their production structure, to create new sectors and technologies that generate productive and better jobs. The purpose of this paper is to investigate the effect of industrial policy and structural changes of economic enterprises on the employment of Iran and newly industrialized countries using the autoregressive econometric model with a break in the time frame of 2000-2020. The results of the research showed that along with the traditional factors affecting the increase in employment, respectively, the index with a break in structural changes, the index with a break in investment in technology absorption, the index with a break in research and development costs in Iran and the countries under review, have a positive and significant effect on industrial employment. lonely labor productivity index has a negative effect on industrial employment. Since the developments along with the growth of technology in the industrial sector can affect industrial employment, it is necessary to direct investment in the absorption of technology by industrial enterprises from the agricultural and service sectors to the productive sub-sectors of the industrial sector in order to increase employment in the formulation of industrial policy plans. It is suggested that the revenues of the oil and gas sector should be allocated to investment in research and development, innovation and training of the workforce and the development of industrial projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial Policy / Structural Changes / Employment
جانستون، ج؛ »روش‌های اقتصادسنجی جلد اول». (1394).  مترجم: فریدون اهرابی-علی اکبر خسروی نژاد انتشارات: نور علم
حاجی آقاجانی، اعظم؛ هژبرکیانی، کامبیز؛ امامی میبدی، علی؛ پیکارجو، کامبیز. (1398). «تأثیر تغییرات ساختاری و سرمایه انسانی بر رابطه آلودگی محیط‌زیست و رشد اقتصادی در کشورهای حوزه منا»، فصلنامه اقتصاد کاربردی، دوره 9، شماره 29، صفحه 76-61.
حسین زاده، رمضان. (1397). اداره امور عمومی و اشتغال در شهرستان زاهدان: بررسی مزیت فعالیت‌های اقتصادی و اثر آن بر اشتغال؛ پژوهش‌های مدیریت عمومی
دینی ترکمانی، علی، حاجی حسینی، حجت الله، رمضانپور نرگسی، قاسم، میرعمادی، طاهره. (1399). دولت توسعه‌گرا، سیاست صنعتی، توسعه فناورانه (ارزیابی علل عملکرد متفاوت صنعت خودروسازی ایران، چین و مکزیک). سیاستگذاری عمومی، دوره 6، شماره 4، صفحه 132-111.
صمصامی،حسین؛ اردیزی، حسن. (1399). عوامل موثر بر تغییرات سهم اشتغال بین دو بخش خدمات و صنعت- معدن.، بررسی مسائل اقتصاد ایران، شماره 1 (شماره پیاپی:13)؛ صفحه 135-162.
فرتاش، کیارش. (1400). «تحلیلی تاریخی بر اسناد سیاست توسعه صنعتی در ایران و ارائه الزامات سیاستی در سال‌های پیش رو»، فصلنامه بهبود مدیریت، سال پانزدهم پاییز 1400 شماره 3 (پیاپی 53)، صفحه 144-121.
قرنجیک، معصومه؛ اسفندیاری، مرضیه. (1397). «نقش تغییر ساختاری در تحریک رشد اقتصادی کشورهای عضو اپک»؛ فصلنامه اتصاد کاربردی، دوره هشتم، شماره 27، صفحه 68-59.
کیانی بختیاری، سازمان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
مانوئل، خوزه و نو.بلر، ایرمگارد و کوزول-رایت، ریچارد. (2014). ایجاد تحول در اقتصاد، سیاست صنعتی در خدمت رشد، اشتغال و توسعه. ترجمه گروه مترجمان. (1394). موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی .
محمدزاده، پرویز؛ متوسلی، محمود؛ بهشتی، محمدباقر؛ اکبری، اکرم. (1398). «بررسی تأثیر خلاقیت بر توسعه اقتصادی در ایران»؛ فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال بیست و چهارم، شماره 78، بهار 1398، صفحه 91-61.
محمدی، حسین؛ فکاری سردهایی، بهزاد. (1394). اثرات زیرساخت‌های نهادی و متغیرهای کلان اقتصادی بر تنوع صادرات ایران، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، سال سوم، شماره 11، پاییز 1394، صفحات 94-75.
مشیری، سعید؛ التجائی، ابراهیم. (1394). «مطالعه تطبیقی روند بلندمدت تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصادهای تازه صنعتی شده»؛ اقتصاد تطبیقی؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ سال دوم؛ شماره اول؛ بهار و تابستان 1394.
نریمانی، میثم؛ سعیدی، مصطفی؛ شجاع مرادی، علیرضا. (1399). رویکرد اقتصاد سیاسی به سیاست صنعتی از منظر هاجون چانگ مطالعه موردی طراحی الگوی توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی گازی در ایران، فصلنامه .بهبود مدیریت، سال چهاردهم، شماره 4، صفحه 82-55.
هادیان، ابراهیم؛ میرهاشمی دهنوی، سید محمد. (1397). «منابع طبیعی و رشد اقتصادی: آزمون نظریه فشار بزرگ در کشورهای در حال توسعه»، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال ششم، شماره 21، بهار 1397، صفحه 210-183.
 یوسفی، محمد قلی؛ آماده، حمید؛ کریمی دستنایی، طاهره. (1392). «تغییرات ساختاری و تأثیر آن بر اشتغال صنعتی در صنایع کارخانه‌ای ایران»؛ مطالعات مدیریت صنعتی؛ دوره 11، شماره 28، بهار 1392، صفحه 136-119.
 
Abbott, P., Tarp, F. & Wu, C. Eur J Dev Res (2017). 29: 54. https://doi.org/10.1057/ejdr.2015.64
Aiginger, K. (2001), “Speed of Change and Growth of Manufacturing”, Structural Change and Economic Growth, M, Pender et.
 Aizenman, J., Lee, M. & D. Park. (2012). “The Relationship between Structural Change and Inequality: A Conceptual Overview With Special Reference to Developing Asia “, ADB Institute.
Andersson, M. & Palacio Chaverra, A. (2016). Structural change and income inequality- Agricultural development and intersectoral dualism in the developing world, 1960-2010.
Australian Government Productivity\ Commission (2013). “Aspects of Structural Change in Australia”, Research Paper (Released on 3 December 1998).
Calabrese, L., Lemma, A., Raga, S and Velde, D. W. te (2020) Supporting Jobs and Economic Transformation: A synthesis note of the World Bank Group. ODI Report. London: ODI
Chang, Ha-joon and Antonio Andreoni (2020). “Industrial Policy in 21thy Century, Development and Change, Vol 51, No 2
Chang, Ha-joon and Antonio Andreoni (2020). “Industrial Policy in 21thy Century, Development and Change, Vol 51, No 2
Chenery, H. & T. N. Srinivasan (1988). “Patterns of Structural Change”, In Syrquin, M, Handbook of Development Economics, North Holland, Vol. 1, PP. 206-248.
Córdoba, E., and Rebolledo, J. (2016). Productivity in Mexico: Trends, Drivers and Institutional Framework, International Productivity Monitor, No. 30, pp. 28-42.
Culiuc, A. and A. Kyobe, 2017. “Structural Reforms and External Rebalancing,” IMF Working Paper WP/12/182.
Dawid, Herbert and Mitkova, Mariya. (2020). Sectoral Employment Shifts and the Role of R&D: A Cross Country Comparison for Manufacturing and Service (April 22, 2020). Bielefeld Working Papers in Economics and Management No. 02-2020, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3586254 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3586254
Deleidi, M., Paternesi Meloni, W. & Stirati, A (2019), Structural change, labour productivity and the Kaldor-Verdoorn law: evidence from European countries, :Working Paper at www.researchgate.net/publication /327238654
Deleidi, M., Paternesi Meloni, W. & Stirati, A. (2020). Tertiarization, productivity and aggregate demand: evidence-based policies for European countries. J Evol Econ 30, 1429-1465.
Dogru, T., Turk, E. S., (2017). Engines of tourism’s growth: An examination of efficacy of shift-share regression analysis in South Carolina, Tourism Management 58, 205-214.
Farhoodi, R., & Mohammadi, A. (2006). Analysis and prediction of employment status in Sanandaj city using the shift share and Gini coefficient, 38(55), 189-202. (In Persian)
Grossi, L., Mussini, M., (2018). A spatial shift-share decomposition of electricity consumption changes across Italian regions, Energy Policy 113, 278-293.
 Hirschman, A. O. (1958). “The Pattern of Industrial Growth”, Economics of Structural Change.
Laitner, J. (2000). “Structural Change and Economic Growth”, Review of Economic Studies, PP. 561-645
Lewis W. A. (1954). Economic Development with Ultimate Supplies of labor, The Manchester School.
Lin, J. (2014). Industrial Policy Revisited: A New Structural Economics Perspective. Revue d’économie du développement, 22, 51-70.
Lin, Justin. 2003. “Development Strategy, Viability, and Economic Convergence “.Economic Development and Cultural Change 51:276-308. doi: 10.1086/367535. Lin, Justin, and Ha‐ Joon Chang. 2009. “Should Industrial Policy in developing countries conform to comparative advantage or defy it? A debate between Justin Lin and Ha‐ Joon Chang “.Development policy review 27 (5):483-502. Lin, Justin Yifu. 2012. New structural economics: A framework for rethinking development and policy: The World Bank.
Magacho GR (2016). Estimating Kaldor-Verdoorn’s law across countries in different stages of  development. In Anais do XLII Encontro Nacional de Economia [Proceedings of the 42ndd Brazilian Economics Meeting] (No. 140). ANPEC-Associaçمo Nacional dos Centros de Pَsgraduaçمo em Economia [Brazilian Association of Graduate Programs in Economics].
Magacho GR, McCombie JS (2017). Verdoorn’s law and productivity dynamics: An empirical investigation into the demand and supply approaches. Journal of Post Keynesian Economics, 40(4), 600-621.
Mazzucato M (2017). Mission-oriented Innovation Policy: Challenges and Opportunities, UCL Institute for Innovation and Public Purpose Working Paper, (IIPP WP 2017-1).
McMillan, Margaret, Dani Rodrik, and Íñigo Verduzco-Gallo. 2014. “Globalization, Structural Change, and Productivity Growth, with an Update on Africa.” World Development 63(C): 11-32.
Mitkova, Mariya & Dawid, Herbert and (2016). An Empirical Analysis of Sectoral Employment Shifts and the Role of R&D, Bielefeld Working Papers in Economics and Management.
Nyingtob Pema Norbu, Yusuke Tateno, Andrzej Bolesta, (2021). Structural transformation and production linkages in Asia-Pacific Least Developed Countries: An input-output analysis,Structural Change and Economic Dynamics, Volume 59, 2021, Pages 510-524
Padilla-Pérez, P., & Villarreal, F. (2017). Structural Change and Productivity Growth in Mexico, 1990-2014. Structural Change and Economic Dynamics, 41, 53-63.
 Recardo, D. (1817). “On Rent, Economic of Structural Change”. Rosenstein-
Rodan, P. N. (1943). Problems of Industrialization of Eastern and South-Eastern Europe.
Rodrigo Astorga, Mario Cimoli and Gabriel Porcile. (2018). The Role of Industrial and Exchange Rate Policies  in Promoting Structural Change, Productivity and Employment; Transforming Economies, International Labour Office. Geneva & Uncatd.
Smith, A. (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Elec Book Classics.
Timmer, C. Peter, Selvin Akkus (2008). The Structural Transformation as a Pathway out of Poverty: Analytics, Empirics and Politics, CDG Working Paper Number 150, Center for Global Development: Washington, D.C.
Trenczek J (2016). Promoting Growth-Enhancing Structural Change: Evidence from a Panel of African, Asian and Latin American countries. Discussion Paper No. 207. Courant Research Centre: Poverty, Equity and Growth.