تاثیر لجستیک تجاری در صادرات صنعتی دوجانبه ایران با رویکرد مدل جاذبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه پیام نور شهر ساری، ایران

چکیده

یکی از عوامل تعیین‌کننده صادرات  صنعتی به کارایی ساختارهای پشتیبانی کننده تجارت مانند خدمات لجستیک بستگی دارد. بررسی میزان تأثیر عملکرد لجستیک ایران و مقاصد صادراتی در صادرات صنعتی دوجانبه ایران از اهداف این مقاله می‌باشد. این تجزیه و تحلیل بر عملکرد کلی لجستیک و همچنین مولفه‌های شش گانه تعیین‌کننده عملکرد کلی لجستیک برای نمونه بزرگی از مقاصد صادراتی استوار است. تجزیه و تحلیل تجربی شامل برآورد ضرایب مدل جاذبه به روش حداکثر درستنمایی شبه پواسن نما (PPML) برای مقطع زمانی 2007تا 2018 است که معیارهای عملکرد لجستیک تجاری را در بر می‌گیرد.
یافته‌های این مطالعه شواهد قوی از نقش مثبت لجستیک در افزایش صادرات صنعتی دوجانبه ایران ارائه می‌دهد. ضمن اینکه نتایج نشان می‌دهد افزایش عملکرد لجستیک ایران مهمتر و تاثیرگذارتر از افزایش عملکرد لجستیک مقاصد صادراتی می‌باشد. این تحلیل همچنین با بررسی اینکه آیا مولفه‌های تعیین‌کننده عملکرد لجستیک برای صادرات صنعتی ایران اهمیت دارد یا خیر، ادامه می‌یابد.در این میان، مولفه‌های حمل و نقل بین‌المللی، رهگیری و پیگیری، کیفیت خدمات، تحویل به موقع، زیرساخت و گمرکات مقاصد صادراتی به ترتیب بیشترین تاثیر را برای تقاضای  صادرات  صنعتی ایران  دارد. در حالیکه  افزایش کیفیت خدمات لجستیکی ایران در مقایسه با سایر مولفه‌های دیگر عملکرد لجستیک به‌عنوان نتها عامل کلیدی مؤثر بر عرضه صادرات کالاهای صنعتی شناخته می‌شود. به ‌این ترتیب  سرمایه‌گذاری مستمر در زیرساخت‌های لجستیک و خدمات مقاصد صادراتی و بهبود کیفیت خدمات لجستیک ایران می‌تواند بر  صادرات صنعتی ایران تأثیر مثبت داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Commercial Logistics on Iran’s Bilateral Industrial Exports with the Gravity Model Approach

نویسنده [English]

  • bagher bagherian kasgari
, Assistant Professor, Faculty of Management and Economics, Payam Noor University, Sari, Iran (Corresponding Author).
چکیده [English]

The efficiency of business support structures such as logistics services, is one of the determinants of industrial exports. The main aim of the paper is to investigate the impact of Iran's logistics performance and export destinations on Iran's bilateral industrial exports. This analysis is based on logistics performance index and its six core components for a large sample of export destinations. Empirical analysis includes the estimation of gravity model coefficients using the pseudo-Poissian maximum likelihood method (PPML) for the time period of 2007-2018, which includes logistics performance criteria.
The findings of this study provide strong evidence of the positive role of logistics in increasing Iran's bilateral industrial exports. In addition, the results show that increasing Iran's logistics performance is more important and effective than increasing the logistics performance of export destinations. This analysis also continues by examining whether the determinants of logistics performance are important for Iran's industrial exports or not. Meanwhile, the components of international transportation, tracking and tracking, service quality, on-time delivery, infrastructure and customs of export destinations respectively have the greatest impact on Iran's industrial export demand. While the increae in the quality of Iran's logistics services compared to other components of logistics performance is known as the key factor affecting the supply of industrial goods exports. Therefore, continuous investment in logistics infrastructure and services for export destinations and improving the quality of Iran's logistics services can have a positive effect on Iran's industrial exports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial Export / Commercial Logistics / Gravity Model / Iran
حسینی، میرعبدالله، رسولیان، محسن و برومند، بهمن. (1391)."خدمات پشتیبانی تجاری و توسعه تجارت: تخمین اثرات (ایران و منتخبی از کشورها)"، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 147،64-123
قاسمی،احمدرضا و آدوسی و حسین. (1393). "ارزیابی تاثیر عملکرد لجستیک بر رقابت‌پذیری جهانی در خلال سال‌های 2007 تا 2013"، مدیریت بازرگانی، شماره 2،380-359
رضایی،جواد،محمدی،تیمور،تاری،فتح اله و شاه حسینی،سمیه. (1399). "اریابی تاثیر تسهیل تجاری بر تجارت دوجانبه صنعتی کشورهای درحال توسعه"،پژوهش‌های اقتصاد صنعتی،،شماره 13، 74-61
 
Abula, Kahaer & Buwajian Abula. (2021). An Analysis of Gravity Model Based on the Impact of China’s Agricultural Exports - a Case Study of Western and Central Asia Along the Economic Corridor, Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science, Volume 71,pp.432-442,
Anderson, J.E.; van Wincoop, E. (2004). Trade Costs, J. Econ. Lit, 42, 691-751
Anderson, James E., and Eric V. Wincoop. (2003). Gravity with Gravitas: A Solution to the Border Puzzle, The American Economic Review, Vol. 93, pp. 170-192
Baldy E. (2007). A New Educational Perspective for Teaching Gravity. International Journal of  Science Education, 29, pp 1767-1788.
Dadakas, D.; Kor, S.G. and Fargher, S. (2020). Examining the Trade Potential of the UAE Using a Gravity Model and a Poisson Pseudo Maximum Likelihood Estimator. J. Int. Trade Econ, 29, pp1-28
Dornbusch,R, Fischer, S and Samuelson,P.A. (1977). Comparative Advantage, Trade and Payments in a Riccardian model with a Continuum of Goods, The American Economic Review, 67 (5), pp. 823-839
Freund, C., Rocha, N. (2010). What constrains Africa’s exports? The World Bank Economic Review, Vol. 25, No. 3 , pp. 361-386   
Eaton, J.,  Kortum, S. (2002). Technology, Geography and Trade
Econometrica, 70 (5) , pp. 1741-1779
Gani, Azmat (2017). The Logistics Performance Effect in International Trade, The Asian Journal of Shipping and Logistics, pp 279-288
Hummels, D. (2001). Time as a Trade Barrier (GTAP Working Papers). Center for Global Trade Analysis, Department of Agricultural Economics, Purdue University
Head, K.; Mayer, T. (2013). Gravity Equations: Workhorse, Toolkit, and Cookbook. Handb. Int. Econ.  4, pp 131-195
Krugman, Paul R., and Maurice Obstfeld. (2011). International Economics. Harlow: Pearson Education.
Krugman, P.R. (1979). Increasing Returns, Monopolistic Competition and International Trade, Journal of International Economics, 9 (4) , pp. 469-479
Leamer, E., and J. Levinsohn. (1995). International Trade Theory: The Evidence. NBER Working Paper Series 4940, pp658-669
  Martí, L,  Puertas, R. & García, L. (2014). The Importance of the Logistics Performance Index in International trade, Appl. Econ., 46 (24)
Li,E  ,Lu,M &Chen,Y. (2020). Analysis of China’s Importance in “Belt and Road Initiative” Trade Based on a Gravity Model, Sustainability , 12(17), pp745-750
Markusen, J.R. (2007), The Boundaries of Multinational Enterprises and the Theory of international trade, Journal of Economic Perspectives, Vol. 9 No. 2, pp. 169-189.Marti, L., Puertas, R., & Garcia, L. (2014b). The Importance of the Logistics Performance Index in International Trade. Applied Economics, 46(24), 2982-2992.
Schiff, M. and Winters, L.A. (2003). Regional Integration and Development, in Planning Outlook, Vol. 24 No. 2 ,pp 65-74
Melitz, M.(2003). The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity, Econometrica, 71 (6), pp200-210 
Nguyen HO, Tongzon J (2010). Causal nexus between the transport and logistics sector and trade: The case of Australia. Transp Policy. 17,pp135-146.
Olyanga,Moni, Shinyekwa, I.M.B., Ngoma, M., Nkote, I.N., Esemu, T. and Kamya, M. (2022). Export Logistics Infrastructure and Export Competitiveness in the East African Community, Modern Supply Chain Research and Applications, Vol. 4 No. 1, pp. 39-61. 
Puertas R, Marti l, Garcia L (2014). Logistics performance and export competitiveness: european experience. Empirica. 41(3):pp 467-480.
Renaldi, E., Remi, S., Budiono, B & Hermawan, W. (2022). The Role of Logistics Performance and Decreasing of Trade Competitiveness in ASEAN+3’s Manufacturing Products.Uncertain Supply Chain Management, 10(4),pp 1437-1448.
Saslavsky, D. &  Shepherd, B. (2014). Facilitating International Production Networks: the Role of Trade Logistics J. Int. Trade Econ. Dev., 23 (7), pp475-482
Stay, Kevi, Kulkarni , Kishore G. (2016). The Gravity Model of International Trade, a Case Study: The United Kingdom and her Trading Partner, Korbel School of International Studies, University of Denver, pp142-155
 Santos  and Silva (2022). The Log of Gravity at 15, Portuguese Economic Journal volume 21, pp423-437
Santos Silva JMC, Tenreyro S (2006). The Log of Gravity. Rev Econ Stat 88:pp 641-658
Santos Silva JMC, Tenreyro S (2010). On the Existence of the Maximum Likelihood Estimates in Poisson Regression. Econ Lett 107:pp310-312
Töngüra , Ünal &  al(2020). Logistics Performance and Export Variety: Evidence from Turkey, Central Bank Review, Volume 20, pp 478-8485
Tinbergen, J(1966). An Analysis of World Trade Flows. Shap. World Econ
Worldbank (2022). Logistics Performance Index (LPI) Web Site(https://lpi.worldbank.org/)
Vide ,at al (2009). Impact of trade logistics performance costs on intra-EU trade: Empirical evidence from the enlarged EU. SSRN Elect. J. 8:1-14.
Vargas,M(2022), A crash course on gravity models, cran.r-project.org.
Wilson, J.S. , Mann, C.L  , Otsuki, T.  (2005),Assessing the benefits of trade facilitation: a global perspective World Econ., 28 (6) ,pp465-475