طراحی مدل ساختاری استراتژیک کسب وکارهای کوچک و نوپا با استفاده از رهیافت مدلسازی ساختاری تفسیری فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی/ دانشگاه خلیج فارس بوشهر

2 مدیریت صنعتی،دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس ، بوشهر، ایران

چکیده

مدیران و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک اغلب مدت‌زمان اندکی را صرف تهیه نقشه استراتژیک و برقراری ارتباط میان لایه‌های استراتژی و اجرایی می‌کنند. این پژوهش باهدف بررسی سیستماتیک پژوهش‌های پیشین حوزه نقشه استراتژی و شناخت، و همچنین شناسایی عناصر کلیدی و ارائه نقشه استراتژیک برای کسب‌وکارهای نوپای استان بوشهر صورت پذیرفته است. هدف اصلی پژوهش، طراحی مدل استراتژیک ساختاری شاخص های موثر برای راه اندازی کسب و کارهای کوچک و نوپا است. با مطالعه ادبیات موضوعی و بهره‌گیری از رویکرد تحلیل محتوای متنی تعداد پانزده شاخص اساسی احصا شد که جهت بومی‌سازی آنها در کسب و کارهای کوچک و نوپا از تکنیک دلفی در سه دور استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق را مدیران و کارشناسان آشنا به موضوع و شاغل در حوزه کسب و کارهای کوچک و نوپا تشکیل دادند . جهت جمع آوری داده‌ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد که روایی و پایایی آن نیز تایید گردید. جهت طراحی مدل استراتژیک ساختاری شاخص های موثر برای راه اندزی کسب و کارهای کوچک و نوپا از رهیافت مدلسازی ساختاری تفسیری در محیط فازی جهت مدیریت ابهامات زبانی در قضاوت‌ها بهره گرفته شد. نتایج مدلسازی و تحلیل میک مک نشان داد که جذب و پرورش کارکنان متخصص، مشارکت کارکنان، رهبری موثر و ایجاد سیستم اطلاعاتی پشتیبان جزء شاخص های اساسی و نفوذی در حوزه کسب و کارهای کوچک و نوپا به شمار می آید؛ از اینرو به مدیران پیشنهاد می‌گردد که بر این دسته از شاخص ها تاکید و توجه بیش تر داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the strategic structure model of small and start-up businesses using the fuzzy interpretive structural modeling approach

نویسندگان [English]

 • mohammadhossein kabgani 1
 • Hamid Shahbandarzadeh 2
1 industrial management / persian gulf university
2 Industrial Management, Faculty of Business and Economics, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
چکیده [English]

Managers and owners of small businesses often spend little time preparing a strategic planand communicating between the strategy and executive layers.This research has been carried out withthe aim of systematically reviewing previous researches in the field of strategy mapping and knowledge,as well as identifying key elements and providing a strategic map for new businesses in Bushehr province.The main goal of the research is to design a structural strategic model of effective indicators for starting small and start-up businesses. By studying the subject literature and using the textual content analysis approach, a number of fifteen basic indicators were counted, and in order to localize them in small and start-up businesses,the Delphi technique was used in three rounds. The statistical population of the research was formed by managers and experts familiar with the subject and working in the field of small and startup businesses.A researcher-made questionnaire was used to collect data, and its validity and reliability were also confirmed.In order to design a structural strategic model of effective indicators for the planning of small and start-up businesses,the interpretive structural modeling approach was used in a fuzzy environment to manage linguistic ambiguities in judgments.The results of the modeling and analysis of Mic Mak showed that the attraction and cultivation of expert employees, employee participation, effective leadership and the creation of a supporting information system are among the basic and influential indicators in the field of small and start-up businesses;Therefore, managers are suggested to emphasize and pay more attention to this group of indicators

کلیدواژه‌ها [English]

 • strategic map
 • small and start-up business
 • Delphi technique
 • interpretive structural modeling
 • fuzzy

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401
 • تاریخ دریافت: 16 مهر 1401
 • تاریخ بازنگری: 15 آبان 1401
 • تاریخ پذیرش: 08 آذر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 19 آذر 1401