طراحی مدل ساختاری استراتژیک کسب وکارهای کوچک و نوپا با استفاده از رهیافت مدلسازی ساختاری تفسیری فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

مدیران و صاحبان کسب وکارهای کوچک اغلب مدت زمان اندکی را صرف تهیه نقشه استراتژیک و برقراری ارتباط میان لایه‌های استراتژی و اجرایی می‌کنند. بیشتر تمرکز و وقت خود را صرف تأمین سرمایه و برقرار ارتباط با سرمایه‌گذاران می‌کنند، که این موارد موجب می‌شود که ایشان از مسائل مهمی نظیر ارتباط با بازار هدف، جلب رضایت و اعتماد مشتری، تعدیل هزینه و توسعه کانال‌های درآمدی و تدوین استراتژی‌های مربوط به آن غافل می‌مانند. این پژوهش باهدف بررسی سیستماتیک پژوهش‌های پیشین حوزه نقشه استراتژی و شناخت، و همچنین شناسایی عناصر کلیدی و ارائه نقشه استراتژیک برای کسب وکارهای نوپای استان بوشهر صورت پذیرفته است. هدف اصلی پژوهش، طراحی مدل استراتژیک ساختاری شاخص‌های موثر برای راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک و نوپا است. با مطالعه ادبیات موضوعی و بهره‌گیری از رویکرد تحلیل محتوای متنی تعداد پانزده شاخص اساسی احصا شد که جهت بومی‌سازی آنها در کسب و کارهای کوچک و نوپا از تکنیک دلفی در سه دور استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق را مدیران و کارشناسان آشنا به موضوع و شاغل در حوزه کسب و کارهای کوچک و نوپا تشکیل دادند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد که روایی و پایایی آن نیز تایید گردید. جهت طراحی مدل استراتژیک ساختاری شاخص‌های موثر برای راه اندزی کسب و کارهای کوچک و نوپا از رهیافت مدل‌سازی ساختاری تفسیری در محیط فازی جهت مدیریت ابهامات زبانی در قضاوت‌ها بهره گرفته شد. نتایج مدل‌سازی و تحلیل میک مک نشان داد که جذب و پرورش کارکنان متخصص، مشارکت کارکنان، رهبری موثر و ایجاد سیستم اطلاعاتی پشتیبان جزء شاخص‌های اساسی و نفوذی در حوزه کسب و کارهای کوچک و نوپا به شمار می‌آید؛ از این‌رو به مدیران پیشنهاد می‌گردد که بر این دسته از شاخص‌ها تأکید و توجه بیش‌تر داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Strategic Structure Model of Small and Start-up Businesses Using the Fuzzy Interpretive Structural Modeling Approach

نویسندگان [English]

  • mohammadhossein kabgani 1
  • Hamid Shahbandarzadeh 2
1 Associate Professor., Faculty of Humanities, Persian Gulf University, Bushehr, Iran (Corresponding Author).
2 Assistant Professor., Faculty of Humanities, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
چکیده [English]

Managers and owners of small businesses often spend little time preparing a strategic plan and communicating between the strategy and executive layers. They spend most of their focus and time on securing capital and communicating with investors, which makes them to overlook important issues such as communication with the target market, customer satisfaction and trust, cost adjustment and development of income channels and formulation of the related strategies.. This research has been carried out with the aim of systematically reviewing previous researches in the field of strategy mapping and knowledge, as well as identifying key elements and providing a strategic map for new businesses in Bushehr province. The main goal of the research is to design a structural strategic model of effective indicators for starting small and start-up businesses. By studying the subject literature and using the textual content analysis approach, a set of fifteen basic indicators were identified, and in order to localize them in small and start-up businesses, the Delphi technique was used in three rounds. The statistical population of the research included managers and experts familiar with the subject and working in the field of small and start-up businesses. A researcher-made questionnaire was used to collect data, and its validity and reliability were also confirmed. In order to design a structural strategic model of effective indicators for the planning of small and start-up businesses, the interpretive structural modeling approach was used in a fuzzy environment to manage linguistic ambiguities in judgments. The results of the modeling and MICMAC analysis showed that the attraction and cultivation of expert employees, employee participation, effective leadership and the creation of a supporting information system are among the basic and influential indicators in the field of small and start-up businesses; Therefore, managers are suggested to emphasize and pay more attention to this group of indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Map / Small and Start
  • Up Business / Delphi Technique / Interpretive Structural Modeling / Fuzzy
آقاجانی، ولی پور خطیر، صفایی قادیکلایی. (2020). تدوین نقشه استراتژی شرکت ایران خودرو مازندران با رویکرد ترکیبی FDANP و IPA.  مدیریت بهره‌وری، 14.‎
الهی، حسن زاده حسینی، دادرس، ظفری. (2014). طراحی نقشۀ استراتژی برای شرکت‌های تولیدی با استفاده از شاخص‌های مهم عملکرد کارت امتیازی متوازن و روش DEMATEL (مطالعۀ موردی: شرکت میهن). مدیریت صنعتی، 6(1)، 1-22.‎
بازرگانی، ح.، و فتحی، م. (1396). طراحی نقشه استراتژی با استفاده از مفهوم خانه استراتژی و کپراس فازی در یک شرکت دانش بنیان. پژوهش‌های مدیریت راهبردی, 23(65 ), 103-129. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=309042.
سند استراتژی شرکت گاز استان کهکیلویه و بویر احمد. (1397).
شهسواری پور، کاظمی، حسین زاده، ماهری، حیدر بیگی. (2019). شناسایی شاخص‌های کلیدی استراتژیک با استفاده از برنامه‌ریزی خطی در شرکت بازرگانی دولتی کرمان. مطالعات مدیریت صنعتی، 17(54)، 327-371.‎
جاسبی، محمد نژاد. (1391). مدل‌سازی روابط علت و معلولی نقشه استراتژی با استفاده از تکنیک دیماتل (مورد کاوی شرکت سایپا یدک). فصلنامه آینده پژوهی مدیریت. (1)، 47-62.
صوفی آبادی، ج.، و کلاهی، ب.، و وال محمدی، چ.، و موحدی، م. (1394). کاربرد نقشه استراتژی شناختی فازی در تعیین مسیر موفقیت سازمان. مدیریت بهره‌وری (فراسوی مدیریت), 9(34), 201-223. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=253938.
عیوضی، مسعود و بهبودی، بابک. (1394). راهکار عملی تهیه نقشه استراتژیک، تحقق اهداف برنامه ششم توسعه کشور در سازمان‌های دولتی مورد کاوی :صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون. سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، https://civilica.com/doc/554663.
قادری، مقصودی، پیرایش. (1393). تدوین و ارزیابی نقشه استراتژیک. مطالعات مدیریت راهبردی. 19، 195-236.
وحدانی، حمیدی، خبیری، علیدوست قهفرخی. (1396). تدوین نقشه استراتژیک تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی وزارت آموزش وپرورش. پژوهش تربیتی (دانشگاهی). 12، 17-36.
ولی پور خطیر، فلاحی، قاسم نیا عربی. (1396). تبیین روابط نقشه استراتژیک با رویکرد ترکیبی تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی و برنامه‌ریزی آرمانی. پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی. 7(4).
 
Al-Awlaqi, M., & Aamer, A. (2022). Individual Entrepreneurial Factors Affecting Adoption of Circular Business Models: An Empirical Study on Small Businesses in a Highly Resource-Constrained Economy. Journal of Cleaner Production.
Alferaih, A. (2022). Starting a New Business? Assessing University Students’ Intentions Towards Digital Entrepreneurship in Saudi Arabia. International Journal of Information Management Data Insights.
Alvarez, L., Soler, A., Guiñón, L., & Mira, A. (2019). A Balanced Scorecard for Assessing a Strategic Plan in a Clinical Laboratory. Biochemia Medica, 29(2), 284-291.
Anastasia, C. (2015). Exploring Definitions of Small Business and Why it is so Difficult. Journal of Management Policy and Practice, 16(4), 88.
Bengtson, A., Morici, B., & Lindholm, C. (2022). Becoming a Public Sector Insider -A Case Study of Swedish Digital Healthcare Start-ups´ Entrepreneurial Business Formation Processes.
Cenușă, A., Popescu, S., Dragomir, D., & Drăgeanu, C. Critical to Improve Proceesses in a Given Strategic in a Given Strategic Development Context of an Organization.
Contreras, S., Ghosh, A., & Hasan, I. (2022). The Effect of Bank Failures on Small Business Loans and Income Inequality. Journal of Banking & Finance.
Creelman, J., & Makhijani, N. (2011). Creating a Balanced Scorecard for a Financial Services Organization. John Wiley & Sons.
Egge, A., & Waitzinger, S. (2022). The Applicability of the St. Gallen Business Model NavigatorTM for Start-ups The Framework’s Strengths and Limitations Regarding Business Model Innovation. Procedia Computer Science.
Gao, Q., Cui, L., & Khan, Z. (2021). Business Incubators as International Knowledge Intermediaries: Exploring their Role in the Internationalization of Start-Ups from an Emerging Market. Journal of International Management.
Green, W. J., & Cheng, M. M. (2019). Materiality Judgments in an Integrated Reporting Setting: The Effect of Strategic Relevance and Strategy Map. Accounting, Organizations and Society, 73, 1-14.
Huang, Z.-x., Savita, K., & Zhong-jie, J. (2021). The Business Intelligence Impact on the Financial Performance of Start-Ups. Information Processing & Management.
IACOB, V. S., & Mironescu, R. (2013). Meanings of Small Business and its Management. Journal of Engineering Studies & Research, 19(4).
Johanson, J. E. (2019). Strategic Design. In Strategy Formation and Policy Making in Government (pp. 101-119). Palgrave Macmillan, Cham.
Khan, R. A., Azhar, T., & Sajjad, M. (2019). Strategic Planning of an Organization (Concept Map). Health Professions Educator Journal, 2(1), 56-56.
Khanmohammadi, E., Malmir, B., Safari, H., & Zandieh, M. (2019). A New Approach to Strategic Objectives Ranking Based on Fuzzy Logarithmic Least Squares Method and Fuzzy Similarity Technique. Operations Research Perspectives, 6, 100122.
Kim, M. (2022). Impact of the Community Reinvestment Act on Small Business Employment in Lower Income Neighborhoods. Regional Science and Urban Economics.
Masocha, R. (2019). Social Sustainability Practices on Small Businesses in Developing Economies: a Case of South Africa. Sustainability, 11(12), 3257.
Mehrabanpour, M., Karami, G., & Jandaghi Ghomi, M. (2021). Balanced Scorecard and Strategy Map for Iranian Audit Firms. Journal of Accounting Advances, 13(2), 343-386.
Moraga, J. A., Quezada, L. E., Palominos, P. I., Oddershede, A. M., & Silva, H. A. (2020). A Quantitative Methodology to Enhance a Strategy Map. International Journal of Production Economics, 219, 43-53.
Mosadeghrad, A. M., Fayaz-Bakhsh, A., & Amini, F. (2020). Strategic Plan Implementation in the State Welfare Organization: Challenges and Solutions. Journal of Health in the Field, 8(2).
Mosch, P., Winkler, C., & Ulaga, W. (2022). Driving or Driven by Others? A Dynamic Perspective on How Data-Driven Start-Ups Strategize Across Different Network Roles in Digitalized Business Networks. Industrial Marketing Management.
Nguyen, V., Pyke, J., & Smith, G. (2022). Factors Influencing Business Recovery from Compound Disasters: Evidence from Australian Micro and Small Tourism Businesses. Journal of Hospitality and Tourism Management.
Nugraha, D., Reftyawati, D., & Sari, Y. A. (2020). The Effective School Strategic Plan Implementation: A Best Practice of School Improvement. Attractive: Innovative Education Journal, 2(2), 9-19.
Olia, M. S., Mirghafoori, S. H., & Shahvazian, S. (2012). Conducting Strategic of Organization with the Use of ISM. Journal of Business Administration Researches, 2(4), 92-106.
Razvi, H. (2022). The Halfway Mark in our Five-Year Strategic Plan: How are we Doing?. Canadian Urological Association Journal, 16(4), 83.
Uzarski, D., & Broome, M. E. (2019). A Leadership Framework for Implementation of an Organization’s Strategic Plan. Journal of Professional Nursing, 35(1), 12-17.
Wijaya, I., & Moro, A. (2022). Trustworthiness and Margins in Islamic Small Business Financing: Evidence from Indonesia. Borsa Istanbul Review.
Zomorrodi - niat H , Ebrahimipour H , hooshmand E , Vafaee - najar A . Designing a Strategy Map with Balanced Scorecard Approach (A Case Study in Montaserieh Hospital) . Manage Strat Health Syst . 2017; 2 (3): 173 - 180.
Мазур, Ю., Братусь, Г., Карбовська, Л., & Палій, С. (2022). Strategic Maps as a Form of Functional Strategies of Motor Transport Enterprises in Ukraine Implementation. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 2(43), 296-305.