تاثیر بهره‌برداری از معادن بر سطح استاندارد زندگی مردم ساکن مناطق میزبان معدن، مطالعه موردی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد. پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

2 دکتری اقتصاد. پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

چکیده

یکی از چالش‌های مطرح شده بخش معدن در سطح منطقه‌ای، عدم بهره‌مندی ساکنان مناطق میزبان معادن از منافع حاصل از بهره‌برداری معادن است. این مطالعه با هدف آزمون تجربی چالش یادشده، به تخمین رابطه بین استاندارد زندگی استان‌ها و سهم هر استان از ارزش تولیدات معدنی با استفاده از مدل پانل دیتای پویا GMM با رویکرد آرلانو باند پرداخته است. همچنین سهم ارزش افزوده هر استان به‌عنوان یک متغیر کنترلی سطح توسعه یافتگی استان‌ها وارد الگو شده است. تخمین با استفاده از داده‌های استانی در طول سال‌های 1393 تا 1399 حاصل شد. نتایج تجربی این مطالعه نشان می‌دهد افزایش فعالیت‌های معدن کاری به بهبود استاندارد زندگی مردم منطقه منجر نمی‌شود و چالش عدم انتفاع مردم محلی از منافع معادن را تایید می‌کند. با این نگاه سازوکارهایی نظیر مسئولیت اجتماعی، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سهامداری مردم محلی از معادن می‌تواند به رفع این چالش کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Mining Exploration on the Living Standards of the Indigenous Peoples, A Case Study of Iran

نویسندگان [English]

  • Hamed Adeli Nik 1
  • Fateme Rajabi 2
1 , Institute fore Trade Studies and Reserch (Corresponding Author)
2 Institute fore Trade Studies and Reserch
چکیده [English]

One of the challenges raised by the mining sector at the regional level, is the lack of benefits for the local communities from the advantage of the externalities generated by the presence of mining producers. The purpose of this study is to empirically investigate this challenge. This is achieved by estimating the relationship between the provinces' living standards and the share of the province's mineral production, using the Arellano-Bover/Blundel- Bond two-step Dynamic GMM Panel Data approach. Also, the share of the added value of each province is included in the model as a control variable of the level of development of the provinces. The estimation was obtained using provincial data for the period of 2014-2020. The empirical results of this study show that the increase in exploration activities does not increase the living standards of the local communities. Finally, mechanisms such as corporate social responsibility, implementation of investment funds, and shareholding of mines by local community can help to solve this challenge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mining / Regional Economic / Resource Economic / Sustainable Development
صالحی، محمدجواد (1397). رتبه‌بندی استان‌های کشور بر اساس شاخص‌های توسعه انسانی و سرمایه انسانی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، دوره 24، شماره 1، صص 49-27.
عادلی نیک، حامد، رجبی، فاطمه و صمدیان، فرزانه (1401). تحلیل بخش معدن، منضم به واکاوی احکام مرتبط در برنامه‌های سوم تا ششم توسعه و پیشنهادات سیاستی برای درج در برنامه هفتم، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی (1401). طرح مطالعاتی شناسایی طرح‌های اولویت دار صنعتی، معدنی و تجاری استانی-شهرستانی مبتنی بر ملاحظات آمایش سرزمین.
 
Al Rawashdeh, R., Campbell, G., & Titi, A. (2016). The Socio-Economic Impacts of Mining on Local Communities: The Case of Jordan. The Extractive Industries and Society, 3(2), 494-507.
Aragón, F. M., & Rud, J. P. (2013). Natural Resources and Local Communities: Evidence from a Peruvian Gold Mine. American Economic Journal: Economic Policy, 5(2), 1-25.
Arellano, M and Bond, S, (1991). “Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations”, Review of Economic Studies, 58 (2): 277-297.
Atienza, M., Lufin, M., & Soto, J. (2021). Mining linkages in the Chilean Copper Supply Network and Regional Economic Development. Resources Policy, 70, 101154.
Baltagi, B. H., & Baltagi, B. H. (2008). Econometric Analysis of Panel Data (Vol. 4). Chichester: John Wiley & Sons.
Beine, M., Coulombe, S., & Vermeulen, W. N. (2015). Dutch Disease and the Mitigation Effect of Migration: Evidence from Canadian Provinces. The Economic Journal, 125(589), 1574-1615.
Black, D., McKinnish, T., & Sanders, S. (2005). The Economic Impact of the Coal Boom and Bust. The Economic Journal, 115(503), 449-476.
Bocoum, B., Sarkar, S., Gow-Smith, A., Morakinyo, T., Frau, R., Kuniholm, M., Otto, J.M., (2012) Mining Community Development Agreements - Practical Experiences and Field Studies, Vol.3 of Mining Community Development Agreements: Source Book. World Bank, Washington DC.
Clark, A. L., & Clark, J. C. (1999). The New Reality of Mineral Development: Social and Cultural Issues in Asia and Pacific nations. Resources Policy, 25(3), 189-196.
Corden, W. M. (1984). Booming Sector and Dutch Disease Economics: Survey and Consolidation. Oxford Economic Papers, 36(3), 359-380.
Davis, G. A. (1995). Learning to love the Dutch disease: Evidence from the Mineral Economies. World Development, 23(10), 1765-1779.
Eggert, R. G. (2001). Mining and Economic Sustainability: National Economies and Local Communities. A Study Prepared for the Mining, Minerals, and Sustainable Development Project, Colorado School of Mines.
Ejdemo, T., & Söderholm, P. (2011). Mining Investment and Regional Development: A Scenario-Based Assessment for Northern Sweden. Resources Policy, 36(1), 14-21.
Gary Campbell Mark Roberts (2010). Permitting a New Mine: Insights from the Community Debate
Gifford, B., Kestler, A., & Anand, S. (2010). Building Local Legitimacy into Corporate Social Responsibility: Gold Mining Firms in Developing Nations. Journal of World Business, 45(3), 304-311.
Gylfason, T. (1984). Lessons from the Dutch Disease: Causes, Treatment, and Cures. Oxford Economic Papers, 36(3), 359-380.
Hsiao, C. (2022). Analysis of Panel Data. Fourth Edition, Cambridge University Press.
Horsley, J., Prout, S., Tonts, M., & Ali, S. H. (2015). Sustainable Livelihoods and Indicators for Regional Development in Mining Economies. The Extractive Industries and Society, 2(2), 368-380.
Lippert, Alexander, (2014). “Spill-Overs of a Resource Boom: Evidence from Zambian Copper Mines,” OxCarre Working Papers 131, Oxford Centre for the Analysis of Resource Rich Economies, University of Oxford.
Narrei, S., & Ataee-pour, M. (2021). Assessment of Personal Preferences Concerning the Social Impacts of Mining with Choice Experiment Method. Mineral Economics, 34(1), 39-49.
O’Faircheallaigh, C. (2013). Community Development Agreements in the Mining Industry: an Emerging Global Phenomenon. Community Development, 44(2), 222-238.
Ouoba, Y. (2022). Gold Companies and Local Economic Sustainability: the Case of Kalsaka Mining SA in Burkina Faso. Journal of Environmental Economics and Policy, 1-17.
Pactwa, K., Woźniak, J., & Dudek, M. (2021). Sustainable Social and Environmental Evaluation of Post-Industrial Facilities in a Closed Loop Perspective in Coal-Mining Areas in Poland. Sustainability, 13(1), 167.
Papyrakis, E., & Raveh, O. (2014). An Empirical Analysis of a Regional Dutch Disease: the Case of Canada. Environmental and Resource Economics, 58(2), 179-198.
Radetzki, M. (1982). Regional Development Benefits of Mineral Projects. Resources Policy, 8(3), 193-200.
Sarkar, S., Gow-Smith, A., Morakinyo, T., Frau, R., & Kuniholm, M. (2010). Mining Community Development Agreements-Practical Experiences and Field Studies. Final Report for the World Bank Environmental Resources Management (EMR) Ltd.
Shafiullah, M., Selvanathan, S., Naranpanawa, A., & Chai, A. (2019). Examining Dutch Disease Across Australian Regions. The World Economy, 42(2), 590-613.
Shao, S., Zhang, Y., Tian, Z., Li, D., & Yang, L. (2020). The Regional Dutch Disease Effect Within China: A Spatial Econometric Investigation. Energy Economics, 88, 104766.
Söderholm, P., & Svahn, N. (2015). Mining, Regional Development and Benefit-Sharing in Developed Countries. Resources Policy, 45, 78-91.