دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، فروردین 1387، صفحه 1-254 

مقاله پژوهشی

معماری کلان زنجیره عرضه چای ایران

صفحه 119-143

محمدرضا امین ناصری؛ مرتضی مرادی؛ سیداحسان ملیحی