تجارت درون صنعت ایران و اتحادیه اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

چکیده

هدف مقاله حاضر برآورد و بررسی میزان انواع تجارت درون صنعت متقابل ایران و اتحادیه اروپا طی دوره زمانی 2003-1997، با توجه به پیشرفت‌های اخیر در زمینه اندازه‌گیری تجارت درون صنعت می‌باشد. بر اساس نتایج بدست آمده، میزان تجارت درون صنعت متقابل ایران و اتحادیه اروپا در سطح پایین ولی در حال رشد قرار دارد. همچنین، سهم قابل ملاحظه‌ای از تجارت درون‌صنعت متقابل ایران و این اتحادیه به تجارت درون‌صنعت عمودی اختصاص پیدا کرده است. بعلاوه، میزان تجارت درون صنعت متقابل حاشیه‌ای ایران و اتحادیه اروپا در سطح پایین ولی در حال رشد می‌باشد. به عبارت دیگر، بخش مسلط تغییر تجارت خارجی ایران با اتحادیه اروپا به شکل تجارت بین صنعتی می‌باشد. همچنین طی دوره زمانی مورد بررسی، صنایع تولیدات کارخانه‌ای و صنایع شیمیایی و تولیدات وابسته، صنایع پیشرو در زمینه تجارت درون صنعت متقابل ایران و اتحادیه اروپا می‌باشند. بر اساس نتایج بدست آمده، توصیه می‌شود ضمن مراقبت و ارتقاء مزیت‌های نسبی موجود، عوامل تعیین‌کننده انواع تجارت درون صنعت نظیر تمایز افقی و عمودی، صرفه‌های ناشی از مقیاس، مخارج تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مشارکت در همگرایی‌های اقتصادی مورد توجه جدی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intra Industry Trade between Iran and EU

نویسنده [English]

  • Saeed Rasekhi,
Ph.D.
چکیده [English]

The purpose of this paper is to estimate and study intra industry trade (IIT) types between Iran and EU with respect to recent literature developments in IIT measuring during time period 1997-2003. Results indicate low but increasing IIT between Iran and EU. Furthermore, an important part of this IIT is devoted to vertical intra industry trade (VIIT). Marginal IIT between Iran and EU is also low but overwhelming. In other words, foreign trade change between Iran and EU is mainly inter-industry trade. Furthermore, manufactured products, chemical and related products are leading industries in IIT between Iran and EU. According to the results, it is advised to consider IIT types’ determinants such as horizontal and vertical differentiation, economies of scale, R&D expenditure, FDI, economic integration; as well as taking care and promoting of current comparative advantages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • INTRA INDUSTRY TRADE (IIT) TYPES / STATIC AND DYNAMIC INDICES / IRAN / EU
آذربایجانی، کریم و گل آرا ایزدی (1385)؛ "تجارت درون‌صنعت ایران با چین: نگاهی نو"، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 26، صفحات 99-81.
آذربایجانی، کریم، سید کمیل طیبی و اصغر حق شناس (1384)؛ "مطالعه پتانسیل تجاری ایران از دیدگاه تجارت درون‌صنعت ایران"، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 24، صفحات 145-169.
راسخی، سعید (1383)؛ "نقش ساختار بازار در تجارت خارجی(مطالعه موردی: صنایع کارخانه‌ای ایران)"، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، سال چهارم، شماره 13، صفحات 37-13.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی(1374)، مرکز آمار ایران، "طبقه‌بندی محوری محصولات CPC"، تهران.
ضیایی بیگدلی، محمد تقی و یوسف حسن پور (1383)؛ "بررسی تجارت درون صنعتی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی(OIC)"، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 31، صفحات 125-91.
کلباسی، حسن، غلامعلی رئیسی اردلی و مهدی رئیسی (1383)؛ "برآورد میزان تجارت درون‌صنعت متقابل ایران"، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 20، صفحات79-55.
نفری، اکبر و سعید راسخی (1381)؛ "برآورد تجارت درون‌صنعت در ایران"، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 25، صفحات20-1.
Abd-el Rahman, Kamal (1991); "Firms’ Competitive and National Comparative Advantages as Joint Determinants of Trade Composition", Weltwirtschaftliches Archiv, 27, pp. 83-97.
Aquino, A. (1978); "Intra-industry Trade and Inter-industry Specialization as Concurrent of International Trade in Manufactures", Weltwirtschaftliches Archiv, 114, pp. 275-296.
Azhar, Abdul K. and Elliott, Robert J. R. (2001); "A Note on the Measurement of Trade-Induced Adjustment", Mimeo, University of Manchester.
Balassa, B. (1966); "Tariff Reductions and Trade in Manufacturers among Industrial Countries", American Economic Review, 56, pp. 466-473.
Brülhart, Marius (1994); "Marginal Intra-Industry Trade: Measurement and Relevance for the Pattern of Industrial Adjustment", Weltwirtschaftliches Archiv, 130, pp. 600-613.
Dixit, A. and Stiglitz, J. (1977); "Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity", American Economic Review, 67, pp. 297-308.
Evans, H. D. (1989); Comparative Advantage & Growth: Trade and Development in Theory & Practice, NewYork: Harvester Wheat Sheaf.
Falvey, R. E. and Kierzkowski, H. (1987); "Product Quality, Intra-Industry Trade and (Im) Perfect Competition", in Kierzkowski, H (ed), Protection and Competition in International Trade: Essays in honour of W. M. Corden, Basil Blackwell, Oxford.
Flam, H. and Helpman, E. (1987); "Vertical Product Differentiation and North-South Trade", American Economic Review, 77, pp. 810-822.
Fontagn´e, L., M. Freudenberg and N. P´eridy (1997); "Trade Patterns Inside the Single Market", CEPII Working Paper.
Greenaway, D, R. Hine and Chris, Milner (1994); "Country-specific factors and the pattern of horizontal and vertical intra-industry trade in the UK", Weltwirtschaftliches Archiv, 130, pp. 77–100.
__________ (1995); "Vertical and Horizontal Intra-Industry Trade: A Cross Industry Analysis for the United Kingdom", Economic Journal, 105, November, pp. 1505-1518.
Grubel, H.G. and Lloyd, P. J. (1975); Intra-industry Trade: The Theory and Measurement of International Trade in Differentiated Products, NewYork: John Wiley.
Hamilton, C., and Kniest P. (1991); "Trade Liberalisation, Structural Adjustment and Intra-industry Trade: A Note", Weltwirtschaftliches Archiv, 127, pp. 356-367.
Helpman, Elhanan (1981); "International Trade in the Presence Product Differentiation, Economies of Scale and Monopolistic Competition", Journal International Economics, 11, pp. 305-340.
Helpman, E. and Krugman, P. R. (1991), Market Structure and Foreign Trade, Cambridge (Mass): MIT Press.
Kenen, P. B. (1994); The International Economics, (3 rd Edition), NewYork: Cambridge University Press.
Krugman, P. (1980); "Scale Economies, Product Differentiation and the Pattern of Trade", American Economic Review, 70 (5), pp. 950–959.
Krugman, P.R. and Obstfeld, M. (1991); International Economics: Theory & Policy, NewYork: Harper Collins.
Lancaster, Kelvin (1980); "Intra-industry Trade under Perfect Monopolistic Competition", Journal of International Economics, 10, pp. 151-175.
Michaely, M. (1962); "Multilateral Balancing in International Trade", American Economic Review, 52, pp. 685-702.
Oliveras, Joaquín and Terra, Inés (1997); "Marginal Intra-Industry Trade Index: The Period and Aggregation Choice", Weltwirtschaftliches Archiv, 133, pp. 170-179.
Pugel, Thomas A. (2004); International Economics, New York: McGraw-Hill Companies.
United Nations, PC-TAS (Trade Analysis System): 2002, 2004.
United Nations, http://unstats.org
United Nations (1994); Industrial Commodity Statistics Yearbook, Annex IV.
Verdoorn, P. J. (1960); "The Intra-bloc Trade of Benelux", in: E.A.G. Robinson (Ed.), Economic Consequences of the Size of Nations, pp. 291-329, London: Macmillan.
Vona, S. (1991); "On the Measurement of Intra-industry Trade: Some Further Thoughts", Weltwirtschaftliches Archiv, 127, pp. 678-700.