طراحی مدلی برای بررسی رقابت پذیری در سطح بنگاه با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاریافته ( مطالعه موردی: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

از جمله مشکلات مهم امروز صنعت کشور عدم رقابت‌پذیری می‌باشد. یکی از ارکان این مشکل عدم وجود یک رویکرد مشخص بمنظور افزایش رقابت‌پذیری است. همچنین ارتباط مستقیمی بین افزایش توان رقابتی یا رقابت‌پذیری یک کشور و توان رقابتی بنگاه‌ها وجود دارد. لذا در این مقاله قصد داریم که مدلی برای بررسی و اندازه‌گیری رقابت‌پذیری یا توان رقابتی بنگاه ارائه نماییم. این تحقیق در شرکت صنایع پتروشیمی ایران انجام شده است. برای استخراج مدل مفهومی، از یک طرف نظریات، تئوری‌ها، مدل‌ها، رویکردها و چارچوب‌های مرتبط با رقابت‌پذیری در سطوح مختلف بنگاه، ‌صنعت و ملی و از طرف دیگر تحقیقات پیشین مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه آن شناسایی رویکردهای اصلی مورد استفاده در تدوین مدل مفهومی اولیه بود که عبارتند از: رویکردهای سیستمی، دارایی- فرآیند- عملکرد، مبتنی بر قابلیت و مبتنی بر بازار. بر اساس این رویکردها مدلی با سه جزء اصلی منابع ورودی سازمان، موقعیت بنگاه در بازار و توان خلاقیت و نوآوری توسعه داده شد. سپس با استفاده از تکنیک‌های تحلیل عاملی و مدلسازی معادلات ساختاریافته این مدل با چندبار اصلاح نمودن، نهایتاً به اثبات رسید. طبق نتایج کسب شده از این کار تحقیقاتی، مشخص شد که توان رقابتی شرکت صنایع پتروشیمی ایران بیش از هر چیز وابسته به منابع است. به عبارت دیگر رویکرد این شرکت رویکرد مبتنی بر منابع ورودی بنگاه است که پیشنهاد می­شود به رویکرد ترکیبی مبتنی بر منابع و خلاقیت و نوآوری تغییر یابد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Corporate Competitiveness Measurement through Structural Equation Model: Case Study – Iran's National Petrochemical Company

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Mehregan, 1
  • Ezatollah, Asgharizadeh 2
  • Hossein Safari, 3
1 Ph. D
2 Ph.D.
3 Ph.D. Student
چکیده [English]

Nowadays, one of the biggest problems of national industries, is the lack of competitiveness. Some of the experts in this field believe that national competitiveness has close relation with corporate competitiveness. Thus, in this paper, we're going to design a model for measuring corporate competitiveness. With regard to this model, a corporate can gain current approach and position and forecast the future one. Iran's National Petrochemical Company (INPC) has been selected for this survey for different reasons. This Company in Iran not only is as a company, but also is as an industry. Also it had been in internal and external markets actively. For designing this model, firstly literature of this field has been reviewed that caused to exploitation of different theories, models, frameworks, and approaches of national and corporate competitiveness. According to this literature review, main approaches of corporate competitiveness that were used in the proposed model are systematic, resource based, market based, and asset-process-performance approach. With respect to these approaches, the proposed model has three components: corporate resource, position of corporate in market, and the ability of creation and innovation. This model is confirmed through factor analysis and structural equation model. As a result of this research, INPC competitiveness has the corporate resource approach. It suggested INPC must shift to the mixture of corporate resource approach and ability of creation and innovation approach.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • COMPETITIVENESS / CORPORATE / INPC / STRUCTURAL EQUATION MODEL / FACTOR ANALYSIS
آذر، عادل و علی رجب‌زاده (1381)؛ تصمیم‌گیری کاربردی رویکرد MADM، تهران، انتشارات نگاه دانش.
اصغرپور، محمدجواد (1377)؛ تصمیم‌گیری‌های چند معیاره، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
آقازاده، هاشم و علی حیدری (1383)؛ "رویکردهای قابلیت مدار و بازار مدار در مدیریت استراتژیک"، کنفرانس بین‌المللی مدیریت، ایران، تهران.
بهکیش، محمد مهدی (1380)؛ اقتصاد ایران در بستر جهانی، تهران، نشر نی.
روزبهانه، داریوش (1385)؛ طراحی مدل تشخیص منابع مزیت رقابتی در صنعت پتروشیمی ایران، رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، با راهنمایی دکتر سیدمحمود حسینی.
سرمد، زهره، عباس بازرگان و الهه حجازی (1380)؛ روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ پنجم، تهران، نشر آگاه.
مهرگان، محمد، فریدون قاسم‌زاده و حسین صفری (1381)؛ "بکارگیری تکنیک دلتا با رویکرد فازی جهت شناسایی موقعیت استراتژیکی بنگاهها: مطالعه موردی شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی"، مجله دانش مدیریت، شماره 57، صفحات 91 الی 107.
نگهبان، علیرضا (1382)؛ راهنمای روش تحقیق به کمک پرسشنامه SPSS 11.5، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.
‌هانگر و ویلن (1381)؛ مبانی مدیریت استراتژیک، مترجمان: دکتر اعرابی و ایزدی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
کلاین، پل (1380)؛ راهنمای آسان تحلیل عاملی، مترجمان: سید جلال صدرالسادات و اصغر مینایی، تهران، انتشارات سمت.
Akimova, Irina (2000); "Development of market orientation and competitiveness of Ukrainian firms", European Journal of Marketing, 34 (9/10), pp. 1128-1148.
Ambashta Ajitabh, Momaya K. (2002); "Competitiveness of Firms: Review of Theory, Frameworks, and Models", Singapore Management Review, 26 (1), pp. 45-58.
Bareny J. (1991); "Firm Resourcs and Sustained Competitive Advantage", Journal of Management, 17 (1), pp. 99-120.
Barney J., M Wright and Ketchen D.J. (2001); "The Resource-based View of the Firm: Ten Years after 1991", Journal of Management, 27, pp. 625-641.
Bartlett A. and Ghoshal S. (1989); Managing Across Borders, Harvard Business School Press, Boston, MA.
Becker, B, E. Huselid, M, A. and Ulrich, D. (2001); The HR Scorecard, Harvard Business School Press, MA. 1-402.
Byrne, M. B. (1994); Structural equation modeling with EQS and EQS /WINDOWS, SAGE Publications.
Dess & Lumpkin (2003); Strategic Management, Mc Graw-Hill.
Feurer Rainer and Chaharbaghi Kazem, (1995); "Strategy Development: Past, present and future”, Management Decision, 33 (6).
Feurer Rainer and Chaharbaghi Kazem. (1994); "Defining Competitiveness: A Holistic Approach", Management Decision, 32 (2), pp. 49-58.
Garelli, Stephane. (2003); "Competitiveness of nations: The fundamentals", IMD World Competitiveness Yearbook.
Grant M. Robert (1995); "Contemporary strategy analysis", Black Well Business.
Hax and Wilde (2002); "The Delta Model- Toward a Unified Framework of Strategy", MIT Sloan School of Management, Working Paper, 4261-02, p. 15.
Hax Arnoldo C., Wilde II. Dean (1999); "The Delta Model: Adaptive Management for a Changing World”, Sloan Management Review, 40 (2), pp. 11-28.
Hill, Charles W. L. (2003); "Global business", University of Washington.
Hooley, et al (2003); "The performance impact of marketing resources", Journal of Business Research, p.4.
Hoyle, R. H. (1995); "Structural equations modeling: concepts, issues, and applications", Thousand Oaks, CA: SAGE.
Joreskog, K.G. & Sorbom, D. (1993); "LISREL 8: The SIMPLIS command language", Chicago: Scienitific Software.
Juttner Uta, and Wehrli Peter Hans (1994); "Competitive Advantage", Journal of Business and Industrial Marketing, 9 (4).
Lavee, Y. (1988); "Linear structural relationship (LISREL) in family research", Journal of Marriage and Family, 5, pp. 937-948.
Liu S. Sandra, et al. (2003); "Market-oriented organizations in an emerging economy, a study of missing links", Journal of Business Research, 56, p. 485. 
McGahan Anita M., Silverman Brian S. (2006); "Profiting from technological innovation by others: The effect of competitor patenting on firm value", Research Policy, 35 (8), October, pp. 1222-1242.
Mill, S. (1929); Principles of Political Economy, London, Longmans, Green Inc.
Peteraf, M.A. (1993); "The Cornerstones of Competitive Advantage: A Resource-based View", Strategic Management Journal, 14, pp. 179-191.
Porter, M. E. (1990); The Competitive Advantage of Nations, The Free Press: New York.
Prahald CK. Hamel G. (1990); "Productivity in the Age of Competitiveness: Focus on Manufacturing in Singapore", APO Monograph Series, 16, Asian Productivity Organization.
Shurchuluu P. (2002); "National productivity and competitive strategies for the new millennium", Integrated Manufacturing Systems, 13 (6), pp. 408-414.
Smith Steve. (1995); "World-Class Competitiveness", Managing Service Quality, 5 (5), pp. 36-42.
United Nations Development Programme (UNCTAD), (1997); Global Benchmarking, New York.