بهره وری زنان کارآفرین ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، معاون پژوهشی مرکز کارآفرینی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

چکیده

امروزه وجود رقابت‌های جهانی برای ورود به بازار از یک‌سو و محدودیت‌های منابع از سوی دیگر ضرورت توجه به بهره‌وری را بر همگان روشن ساخته است.
بسیاری از دولت‌ها در بحران‌های اقتصادی توانسته‌اند با اتخاذ تدابیر و سیاست‌هایی با بهره‌مندی از نیروی کار زنان بر بحران‌های جامعة خود فائق آیند و در مسیر توسعه موفق شوند. در دو دهة اخیر، در سراسر جهان مطالعات بر روی کارآفرینی زنان در حال گسترش است، زیرا زنان در زمان کوتاهی توانستند با ورود به عرصه کسب و کار تحولات عظیمی در توسعه اقتصادی کشورها ایجاد کنند.
از این‌رو مقاله حاضر به بررسی شاخص‌های تعیین کنندة بهره‌وری زنان کارآفرین پرداخته است و براساس نظر سنجی از زنان کارآفرین میزان شاخص‌های بهره وری در آنان تبیین شده است. 
 نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که بر اساس نظر خبرگان شاخص‌های رشد در فروش و نوآوری در تولید، روش تولید و نوآوری در بازار و همچنین تأمین نیازهای اقتصادی خانواده، کسب قدرت و اعتبار در جامعه، دستیابی به رضایت شغلی، رفاه خانواده و ایجاد تعادل در زندگی خانوادگی و کاری، شاخص‌های تعیین کنندة بهره‌وری زنان کارآفرین محسوب می‌شوند که از بین شاخص‌های فوق، نوآوری در روش تولید و ایجاد تعادل در زندگی خانوادگی و کاری از  مهمترین شاخص‌های بهره‌وری زنان کارآفرین محسوب می‌شوند.
بر اساس شاخص‌های به‌دست آمده، زنان ایرانی توانسته‌اند بین زندگی کاری و شخصی خود تعادل ایجاد کرده و در کسب قدرت و اعتبار در جامعه بسیار موفق باشند. همچنین در محصولات و روش تولید خود نوآوری بالایی داشته باشند، به‌عبارت دیگر زنان کارآفرین در این زمینه‌ها بهره‌وری قابل توجهی داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Productivity of Iranian Women Entrepreneurs

نویسنده [English]

  • Parvaneh Gelard,
Ph.D.
چکیده [English]

Today, competition in global market from one hand and scarcity of resources on the other hand show the necessity of productivity consideration. Since woman can make a big difference in economic development after they enter into the labor force, this article tends to examine different indicators of the productivity of women entrepreneurs.
The results show that indicators of growth of sale, innovation in production, process production, market, financial needs, achievement of authorily and reputation in the sociaty, job satisfaction and balancing between the work at home and outside are effective in the productivity of Iranian woman entrepreneurs.
Among these indicators of productivity, innovation in production and balancing between the work at home and outside are the most important ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • WOMEN ENTREPRENEURS / BUSINESS MANAGEMENT / PRODUCTIVITY / PRODUCTIVITY INDEX / ENTREPRENEURIAL DEVELOPMENT
احمد‌پورداریانی، محمود (1381)؛ کارآفرینی، انتشارات پردیس، چاپ چهارم.
امامی میبدی، علی (1384)؛ اصول و اندازه گیری کارآیی و بهره وری»(علمی و کاربردی)، تهران، موسسه مطالعات پژوهشهای بازرگانی.
ابطحی، سیدحسن و بابک کاظمی (1382)؛ بهره وری،تهران، موسسه مطالعات پژوهشهای بازرگانی،چاپ چهارم.
دفت، ال ریچارد (1380)؛ تئوری سازمان و طراحی سازمان، مترجمان: علی پارسائیان و  سیدمحمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی.
سیدجوادین، سیدرضا (1384)؛ نظریه های مدیریت وسازمان،تهران،انتشارات نگاه دانش، چاپ دوم.
گلرد، پروانه (1385)؛ عوامل تاثیرگذار بر زنان مدیر کارآفرین ایرانی،دومین جشنواره زنان مدیر کارآفرین،تهران دفتر بانوان وزارت کار، وزارت کشورو انجمن زنان مدیر کارآفرین.
مرکز آمار ایران (1384)؛ نمونه گیری از ویژگیهای اشتغال و بیکاری، پاییز.
مرکز آمار ایران (1383)؛ سالنامه آماری مرکز آمار ایران.
موریس، جرج (1386)؛ مدیریت بر مبنای هدف و نتیجه در بخش دولتی، مترجمان: سیدمهدی الوانی وفریده معتمدی،مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 
Arnold, H. J., Feldman, D. C. (1986); Organization Behavior, International Edition, exclusive by Mc Graw-Hill Book Co, Singapore.
Adrian. Dr. Marie. Helen, MS.Suzan. Kerouac and MS.Alicia. Sliwinski (1999); "Women entrepreneurship in Canada: All that glitters is not gold", Universal Occasional Paper, No.38.
Achieng Otto Paska (2001); Leadership challenges for Ugandan female Micro entrepreneurs building a sustainable organization, University of Guelph, for Ph.D. degree.
Bennett and Dunn. S, (2000); "The changing experience of Australian female entrepreneurs", Blackwell Publishers, 7 (2), p. 78.
Birley. S., Moss, C. and Saunders, P. (1987); "Do women entrepreneurs requires different training?", American Journal of Small Business, 12 (1), pp. 27-35.
Buttner, E. H. (1993); "Female entrepreneurs, how far have they come?", Business horizons, 36, p. 59.
De Bruin, Brush, C., and Welter, F. (2006); "Introduction to the special issue toward building cumulative knowledge on women's entrepreneurship", Source: Paper Entrepreneurship Theory and Practice, pp. 1-14.
 Brush. C. G. and Hisrich, R. (2000); Women-owned Businesses, An Exploratory, Study Comparing Factors Effecting Performance, Rise Business Research Institute for Small Emerging Business.
Brush. C. D. (1992); "Research on women business owners past trends, a new perspective, and future directions", Entrepreneurship Theory and Practice, 15 (4), p. 30.
Cooper, A., and Dunklberg, W.C. (1989); "Entrepreneurship and the initial size of firms", Journal of Business Venturing, 4, pp. 317-332.
Djivre, J. (2006); Female Entrepreneurs of the North: Breaking Ground, Current Research Issue in Small Business Development Commerce, 6926EA, pp. 1-12.
Demartino, R. and Barbato, R. (2003); "Differences between women and men MBA entrepreneurs: exploring family flexibility and wealth creation as career motivators", Journal of Business Venturing, 18, pp. 815-832.
Dhillon, P.K. and Malhotra, P. (1993); Motives and characteristics of successful women entrepreneurs, In women Entrepreneurs, Problems and Prospects, Ed. by P.K. Dhillon.
"ESFC" (1994); "Employment and skills formation council", Women and Small Business Report for the National Board of Employment, Education and Training, Canberra.
Ertubey, N.O. (1986); "Turkey de kadin grisimciligi: Mevcut durum, sorunlar veoneriler", In Turkey de Ferench, Wendal, Human Sources Management, Houghton Mifflin Company.
Fry, F. (1993); Entrepreneurship: A Planning Approach, Englewood Cliffs NJ: Prentice-Hall.
Glas, Miroslav and Mateja, Drnovsek (1999); "Slovenian women as emerging entrepreneurs", Slovenke Kot Projajocese Prodjetice.
Geoffee, R. and Scase, R. (1983); "Business ownership and women’s subordination: A Preliminary Study of female proprietors", The Sociological Review, 31 (4), pp. 625-648.
Global Entrepreneurship Monitor (2005), (2003); Excutive Report London Business School, Babson College Ewing Marion Kauffman Foundation, www.gem consortium-org.
Hart, M., Gatewood, E. and Brush, C. (2003); "Women entrepreneurs; moving front & center", Patricia G. Green University of Missouri, Kansas City.
Hisrich, R. D. and Brush, C. G. (1987); "Women entreprneurs: A Longitudinal Study", In Frountiers of Entrepreneurial Research, Cambridge, MA: Babson College, pp. 187-199.
Kantor, P. (2002); Promoting women's entrepreneurship development based on good practice programmers: working series on women entrepreneurship development and gender in enterprises, paper WEDGE, pp. 1-77.
Kentand, Nielsen and Kjeldsen, J. (2000); "Women entrepreneurs now and in the future", Erhverus Ministries, p. 9.
Kavalainen, A. and Arenius. P (2006); Women's Entrepreneurship in Germany: Growth Oriented Women's Entrepreneurs and their Business, A Global Research, The Diana project.
Liewellyn, N. and Lawton, E.C. (2000); "Entrepreneurship: understanding key organization contingencies and competencies", The Fourth International Research Symposium on Public Management.
Lavoie, Dina. (1995); Froum sur I entrepreneurship feminin quebecois, montreal, Ecoledes Hautes Etudes Commericales Montral.
Lerner, M., Brush, C. and Hisrich, R. (1997); "Israeli women entrepreneurs an examination of factors effecting performance", Journal of Business Venturing, 12, pp. 315-339.
Miskin and Rose, J. (1990); "Women entrepreneurs: factor related to success", in Frontiers of Entrepreneurship Research, Cambridge MA, Babson College.
Mirchndani, Kiran. (1999); "Feminist Insight on Gendered, Work: New Directions in Research on Women and Entrepreneurship", Blackwell Publishers Ltd, Work and Agenize, 6 (4), pp. 224-233.
Seymour, Nicole. (2001); Report women entrepreneurs in the developing world, August.
Sadler, Robert. J. (2000); "Corporate entrepreneurship in the public sector the dance of the chameleon", Australian Journal of Public Adminstration, 59 (2), p. 33.
Simonin, M. (2006); "Women in entrepreneurship", Research Paper for Seminar in Business Strategy & International Business, pp. 91-167.
Shabbir and Gregorio (1996); "An Examination of the relationship between women personal goals and structural factors influencing their decision to start a business: the case of Pakistan", Journal of Business Venturing, p. 14.
Riding, Allan and Catherine Swift (1990); "Women business and terms of credit: some empirical findings of the Canadian experience", Journal of Business Venturing, 5, pp. 327-40.
Tullar, L. and William, Russian. (2001); "Entrepreneurial motive patterns: A validation of the miner sentence completion scale in Russia", Applied Psychology and International Review, 50 (3), p. 423.
Ufuk and Ozgen (2001); "Interaction between the business and family lives of women entrepreneurs", The Turkey Journal Of Business Ethics, 31 (2), p. 100.
Welter, F. (2006); Women's entrepreneurship in Germany: Growth oriented womens entrepreneurs and their business, A global research, The Diana project.
Wells, S. J. (1998); Womens Entrepreneurship: Developing Leadership for Success, NewYork: Garland Publishin, Inc.
Wray, Thronburgh et al. (1998); "Women and Entrepreneurship in Greater Philadelphia", Pennsylvania Economy League, Eastern Division, p. 11.
World Bank (2001b); World Development Indicators.
Ylienen Ppa, H. M., Chechurina (2002); "Perceptions of female entrepreneurship in Russia", Paper to be Presented at 30th Euroupean Small Business Seminar in Ghent, September, pp. 1-40