دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، دی 1386، صفحه 1-306 

مقاله پژوهشی

عرضه پول در اقتصاد ایران

صفحه 1-22

منصور زراء نژاد؛ مسعود سعادت مهر