ارزیابی اثر رشد نقدینیگی بر نرخ پس انداز ملی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده

از آنجا که هدف این تحقیق بررسی اثر رشد نقدینگی  بر نرخ پس‌انداز ملی در ایران  می‌باشد، با ثابت در نظر گرفتن سایر عوامل، فرضیه تحقیق مبنی بر رابطه معکوس بین متغیرهای مذکور، با استفاده از روش­های اقتصاد سنجی خود توضیح برداری و تصحیح خطای برداری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این مدل­ها نشان می­دهد که اثر تغییرات نقدینگی بر نرخ پس‌انداز ملی در بلندمدت مثبت و  در کوتاه‌مدت منفی است که با گذر زمان این آثار خنثی می‌شوند. شایان ذکر است با توجه به نقش غیرقابل کتمان رشد اقتصادی بر پس­انداز ملی، این متغیر به عنوان متغیر مستقل وارد مدل شد و نتایج برآوردها نشان می‌دهد که اثر آن بر نرخ پس‌انداز در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت می‌باشد که این نتیجه با تئوری‌های اقتصادی سازگاری دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effect of Government Expenses on National Saving Rate in Iran

نویسنده [English]

  • Afshin Karami
M.A.
چکیده [English]

Since the objective of this research is to study the effect of government expenses on national saving rate, by considering other items as fixed, this presumption based on reverse relation between government expenses and national saving rate is examined through econometric methods of vector auto-regressive, and vector error correction model. The results of mentioned models show that effect of changes in government deficit on national saving rate is positive in long term, and negative in short term, which is going to be neutral after a while. It should be mentioned that due to inevitable role of economic growth on national saving, it has entered into the model as an independent parameter, and the results of estimations show that it has positive effect on saving rate either in long term or in short term, which is compatible with economic theories.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • SAVING/ LIQUIDITY/ ECONOMIC GROWTH/ MONETARY POLICIES/ FISCAL POLICIES
بانک مرکزی، حساب‌های ملی ایران (77 ـ 1338)، اداره حساب­های اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1379.
 پوریان، حیدر (1377)؛ "عوامل مؤثر بر پس‌انداز در ادبیات اقتصادی و برداشتی از موانع پس‌انداز در ایران"، مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی، تهران، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی.
درخشان، مسعود (1375)؛ بررسی سیاست های پولی واعتباری و تحلیل آثار اقتصادی آن بعد از انقلاب اسلامی، تهران، وزارت امور اقتصادی ودارایی.
فرجی، یوسف (1375)؛ پول، ارز و بانکداری، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
کرمی، افشین (1381)؛ ارزیابی متغیرهای  موثر بر حجم پس انداز در ایران، رساله کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
کریمی، علی (1373)؛ تجزیه و تحلیل رفتار کلان تشکیل پس‌انداز ملی در ایران، رسالة کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
کمیجانی، اکبر و تیمور رحمانی (1372)؛ "تحلیلی تئوریک از اهمیت و ماهیت پس‌انداز و بررسی تجربی آن در ایران"، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 47.
مجرد، محمدجعفر (1377)؛ "عوامل مؤثر بر پس‌انداز در ادبیات اقتصادی و برداشتی از موانع پس‌انداز در ایران"، مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی، تهران، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی
نوفرستی، محمد (1378)؛ ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
 
Baillie, Richard (1997); "Asymptotic Prediction Mean Squared Error for Vector Autoregressive Models", Biometrika, 66 (3).
Besanger, Serge, Ross.S. and Iam Mcdonald (2002); "Demographic Chang in Asia: The Impact on Optimal  National  Saving, Investment  and  the  Current  Account ”, IMF Working Paper.
Craigwell, Roland and Rock, L, (2004); "Dynamic Saving Behavior in an Oil Dependent Economy. The Case of Trinidad and Tobago", Journal of Development Economic, No.39.
Friend, Eirvine, (1992); "Avaluation of Saving Behavior on India", IMF Working Paper, 91/58.
Kessler, Denis, Perelman, Sergio and Pestieau, Pierre (1998); "Saving Behavior in 17 OECD Countries", Review of Incom and Wealth Series, 89 (1).
Khan, Ashfaque. H, (1996); "Analysis of Saving Behavior in Pakistan", Saving and Development, 2.
schmith, Klaus (1994); "Household Saving in Developing Countries: First Cross-Country Evidence", The World Bank Economic Reviwe, 6 (3).
Woonam, Sang (1990); "A Sectional Accounting Approch to National Saving Applied to Korea", Journal of Development Economic, 33.