کاربرد فناوری اطلاعات در مزیت رقابتی پایدار، مطالعه موردی شرکت های تولیدی برتر ایران

نویسندگان

دانشجوی دکتری بازاریابی دانشگاه تهران

چکیده

سازمان‌ها همواره به دنبال کسب برتری در بازارهای سنتی (غیر اینترنتی) از طریق سخت‌کوشی و تکیه بر منابع و قابلیت‌های موجود و در بازارهای مدرن و اینترنتی با تکیه بر فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده‌اند. بنگاه‌ها در بازارهای الکترونیکی مزیت رقابتی خود را بر پایه شایستگی‌های اطلاعاتی و ارتباطی تعیین می‌کنند. چنانچه بنگاه‌ها از شایستگی‌های اطلاعاتی و ارتباطی بالایی برخوردار باشند، به نوعی از شایستگی استراتژیک برخوردارند و چنانچه این شایستگی‌ها کم باشند، شایستگی بنگاه‌ها عملیاتی محسوب می‌شود. بر این اساس می‌توان شایستگی‌هایی که تعیین‌کننده مزیت رقابتی در بنگاه می‌شوند را در قالب سه شایستگی اطلاعاتی، ارتباطی و عملیاتی در نظر گرفت.
هدف مطالعه حاضر شناسایی مزیت‌های رقابتی بنگاه‌ها در بازارهای اینترنتی و ارزیابی مزیت­های رقابتی پایدار اینترنتی شرکت‌های تولیدی برتر ایران می‌باشد. داده‌های تحقیق حاضر از جامعه شرکت‌های برتر تولیدی ایران و از یک نمونه 44 تایی با 32 پاسخ قابل تحلیل گردآوری شده و با استفاده از آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
دستاورد مفهومی این مقاله توسعه فرایندی است که بواسطه آن سازمان‌ها در می‌یابند که چگونه در بازارهای اینترنتی به ایجاد و پایدارسازی مزیت رقابتی پرداخته و از آن طریق خود را رقابت‌پذیر نموده و عملکردی بهتر از خود بر جای بگذارند تا ضمن پیشی گرفتن از رقبا، برای مشتریان و سهامداران و سایر ذینفعان خود ارزش متمایزتری ارائه نمایند. می‌توان این فرایند را جمع‌بندی مباحثی به حساب آورد که در زمینه مزیت رقابتی و رقابت‌پذیری مبتنی بر ایجاد و پایدارسازی مزیت رقابتی مطرح گردیده است.
نتایج این تحقیق نشان داد شایستگی اطلاعاتی و ارتباطی شرکت‌های برتر تولیدی ایران در بازارهای الکترونیکی بالا بوده اما شایستگی عملیاتی آنها در بازارهای الکترونیکی پائین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Application of IT for Sustainable Competitive Advantage: the Case of Iran's Excellent Manufacturing Companies

نویسندگان [English]

  • Hashem Aghazadeh,
  • Mohammad Rahim Esfidani, Esfidani,
Ph.D. Student
چکیده [English]

Enterprises seek competitive excellence in traditional markets through hard working and relying on their resources and capabilities; in modern and electronic markets through applying information and communication technology (ICT). In such markets they determine their competitive advantages based on informational and relational competencies.
The enterprises can define their electronic (or internet) marketing strategies based on informational and relational competencies, but the success and effectiveness of such strategies depends on the existence of operational competencies in an enough amount. Then based on informational and relational competencies an enterprise can achieve competitive advantages and define internet marketing strategies, but these strategies will not be successful unless having appropriate operational competencies in order to implement them.
In this study the objectives were (1) identifying enterprises’ needed competencies and competitive advantages in internet market and (2) evaluating the amount of the competencies and competitive advantages in Iran’s enterprises which are ranked in IMI100. The data gathered from a sample with 44 companies, which 32 ones were analyzable. The data analyzed through T-student analysis.
The findings show that informational and relational competencies of the surveyed enterprises in electronic markets are relatively high, but their operational competencies are seriously low.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • COMPETITIVENESS / COMPETITIVE ADVANTAGE / SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE (SCA) / INFORMATIONAL COMPETENCIES / RELATIONAL COMPETENCIES / OPERATIONAL COMPETENCIES
آقازاده، هاشم و علی حیدری (1382)؛ "رویکرد‌های بازار مبنا و صلاحیت مبنا در مدیریت استراتژیک"، مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت ایران، ارائه شده در کنفرانس.
آقازاده، هاشم، محمدرحیم اسفیدانی و محمد ناطق (1383)؛ "مزیت رقابتی مبتنی بر
فن آوری اطلاعات: ارزش آفرینی دانش محور"، مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ارائه شده در کنفرانس.
Akimova Irina. (2000); "Development of market orientation and competitiveness of Ukrainian firms", European Journal of Marketing, 34 (9/10), pp. 1128-1148.
Amit Raphael and Zott Christopher (2001); "Value creation in e-business", Strategic Management Journal, 22.
Argote Linda and Paul Ingram (2000); "Knowledge Transfer: A Basis for Competitive Advantage in Firms", Organizational Behavior and Human Decision Processes, 82 (1).
Barney J. (1995); "Looking inside for competitive advantage", Academy of Management Executive, 9 (4), pp. 49-61.
Barney J. and Griffin R. (1992); The Management of Organizations: Strategy Structure, Behavior, Houghton Mifflin Company.
Bourgeois and et al. (1999); Strategic Management, Dryden.
Brazell Jeff, Devinney Timothy and Midgley David. (1998); Modeling the Three C's: A Multiple Choice Experiment Approach, University of Sydney, pp. 1-38.
Bruning R. Edward and Lockshin S. Lawrence. (1994); "Marketing’s role in generating organizational competitiveness", Journal of Strategic Marketing, 2, pp. 163-187.
Chaston Ian. (2001); E-Marketing Strategy, McGraw-Hill.
Dess and Lumpkin. (2003); Strategic Management, Mc Graw-Hill.
Dunning John. (2001); Toward an Electric Theory of International Production: Some Empirical Tests, University of Reading.
Fahy J. and Smithee A. (1999); "Strategic Marketing and the Resource Based View of the Firms", Academy of Marketing Science Review, 10.
Feurer Rainer and Chaharbaghi Kazem. (1994); "Defining Competitiveness: A Holistic Approach", Management Decision, 32 (2), pp. 49-58.
Feurer Rainer and Chaharbaghi Kazem. (1995); "Strategy Development: past, present and future", Management Decision, 33 (6).
Harmsen H. and Jensen B. (2003); "Identifying the determinants of value creation in the market: A competence-based approach", Journal of Business Research, 5727.
Harris Lloyd C. and Ogbonna Emmanuel. (2001); "Competitive advantage in the UK food retailing sector: past, present and future", Journal of Retailing and Consumer Services, 8.
Hax C.A. and Wilde L.D. (2002); The delta model – toward a unified framework of strategy, MIT Sloan School of Management, WP: 4261-02.
Hooley J.G. Greenley E.G., Gadogan W.J. and Fahy J. (2003); "The performance impact of marketing resources", Journal of Business Research, 85 (10), pp. 18-27.
Juttner U. and Wehrli P.H. (1994); "Competitive advantage: managing marketing and the competence-based perspective", Journal of Business & Industrial Marketing, 9 (4).
Lado Augustine A. and Zhang Michael J. (1998); "Expert Systems, Knowledge Development and Utilization, and Sustained Competitive Advantage: A Resource-Based Model", Journal of Management, 24 (4).
Li Suhong, Bhanu Ragu-Nathan, T.S. Ragu-Nathan, and S. Subba Rao. (2004); "The impact of supply chain management practices on competitive advantage and organizational performance", Omega: The International Journal of Management Science, Accepted for Publication.
Liu S.S., Luo X. and Shi Y. (2003); "Market-oriented organizations in an emerging economy: a study of missing links", Journal of Business Research. No. 56.
Lubit Roy. (2001); "Tacit Knowledge and Knowledge Management: The Keys to Sustainable Competitive Advantage", Organizational Dynamics, 29 (4).
McNaughton B.R., Osborne P. and Imire C.B.    (2002); "Market-oriented value creation in service firms", European Journal of Marketing, 36 (9/10).
Morgan Robert M. and Hunt Shelby. (1998); "Relationship-Based Competitive Advantage: The Role of Relationship Marketing in Marketing Strategy", Journal of Business Research, 46.
Porter E. Michael and Miller E. Victor. (1985); "How Information Gives You Competitive Advantage", Harvard Business Review, July-August.
Porter Michael E. (1996); "What is strategy?", Harvard Business Review, Nov.-Dec. pp. 61-78.
Prahald C.K. and Hamel G. (1990); "The core competence of the corporation", Harvard Business Review, May – June.
Rechenthin David. (2004); "Project safety as a sustainable competitive advantage", Journal of Safety Research, 35.
Saloner, Shepard and Podolny. (2001); Strategic Management, John Wiley & Sons.
Seyed Javadein S. R., Aghazadeh H. and Esfidani M. R. (2005); "Intellectual Marketing Strategy", Journal of Management Knowledge, 17 (65), University of Tehran.
Sharkie R. (2003); "Knowledge creation and its place in the development of sustainable competitive advantage", Journal of Knowledge Management, 7 (1).
Shurchuluu P. (2002); "National productivity and competitiveness strategies for the new millennium", Integrated Manufacturing Systems, 13 (6), pp. 408-414.
Sirvastava K.R., Fahey L. and Christensen K.H. (2001); "The resource-based view and marketing: the role of market-based assets in gaining competitive advantage", Journal of Management, 27.
Smith Steve. (1995); "World-Class Competitiveness", Managing Service Quality, 5 (5), pp. 36-42.
Weerawardena J.and O’cass A. (2003); "Exploring the characteristics of marketing – driven firms and antecedents to sustained competitive advantage", Industrial Marketing Management, 33 (5), pp. 419-428.
Wheelen and Hunger. (2004); Strategic Management and Business Policy, Prentice Hall.
Williamson O. E. (1979); "Transaction cost economics: the governance of contractual relations", Journal of Law and Economics. 22.