دوره و شماره: دوره 26، شماره 102، فروردین 1401، صفحه 1-226 
ارائه الگوی هوشمندی فروش دربستربلاکچین با استفاده از تئوری داده بنیاد

صفحه 133-156

10.22034/ijts.2022.251855

سجاد اکبری گنجه؛ سید علیرضا موسوی؛ کامبیز حیدرزاده هنزائی؛ محمدعلی عبدالوند