شناسایی عوامل تاثیر گذار بر خلق محتوای ایجاد شده توسط کاربران رسانه های اجتماعی در بخش کسب و کارهای خدماتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیاردانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی با حضور خود شرایط جدیدی را به خصوص در زمینه کسب و کار رقم زده‌اند. در این میان، یکی از مهمترین موضوعات در بازاریابی رسانه‌های اجتماعی، محتوای ایجاد شده توسط کاربران 1[1](UGC) در شبکه‌های اجتماعی است. یکی از سوالاتی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که چه عواملی بر خلق محتوای ایجاد شده توسط مشتریان بر روی شبکه‌های اجتماعی در کسب و کارها تاثیر گذار است. برای رسیدن به پاسخ این سوال، این پژوهش مورد مطالعاتی کافه و کافی شاپ‌ها را در بخش کسب و کار‌های خدماتی مد نظر قرار داده است. در این پژوهش ۵۰ کافه و کافی‌شاپ به‌عنوان تعداد نمونه نهایی مد نظر قرار گرفت. با محوریت شبکه اجتماعی فوراسکوئر،  ۶۲۳۰ نظر مجزا مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. برای رسیدن به هدف این پژوهش، از روش داده‌کاوی و یادگیری ماشین[2] برای تجزیه و تحلیل متن‌ها و نظرات کاربران استفاده شد. این پژوهش سعی کرده است، عوامل تاثیر گذار را بر خلق محتوا را با محوریت قرار دادن محتوایی که تولید شده، شناسایی کند و دیدگاه کاربران را با اتکا بر داده‌های موجود مورد سنجش قرار دهد. با استناد بر نتایج داده‌کاوی هشت عامل کیفیت خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها، قیمت، احساس راحتی و لذت، طراحی داخلی و فضا، برخورد پرسنل، المان‌های دیداری و شنیداری محیطی، تنوع منو، موقعیت مکانی استخراج شده و نشان می‌دهد بر روی محتوای ایجاد شده توسط کاربران در زمینه مورد مطالعاتی مورد نظر، موثر است. بر اساس این نتایج بسیاری از کسب و کار‌های خدماتی موجود می‌توانند الگوی رفتار مشتریان خود را سنجیده و بر اساس این رفتار استراتژی‌های بازاریابی آینده خود را طراحی و اجرا کنند.
 
[1]1.  User-generated Content
 
[2]. Machine Learning
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of the Factors Contributing to the User-Generated Content on Social Media in the Service Sector

نویسندگان [English]

  • Amir Ekhlassi 1
  • Amir Mohammad Adibi 2
1 Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
چکیده [English]

One of the important subjects in social media marketing is the User-Generated Content (UGC) on social networks. The question arisen in this respect is that what are the factors affecting the creation of UGCs by customers on social networks for businesses. The present research has considered the businesses in the service sector as the case study, in order to answer this question. A total of 50 cafes and coffee shops were observed as the final sample, and 6230 different comments were analyzed that were obtained from Foursquare. Data mining and machine learning methods were applied to analyze the users’ texts and comments. This research has attempted to identify the factors affecting the creation of UGCs based on the content generated and has made an effort to assess the users’ views based on the data collected. According to the results obtained by data mining, eight major factors including quality of drinks and food, price, coziness, interior design, staff behavior, visual and auditory elements, menu variety, and location were explained as being effective on UGCs on social networks in the context studied. Regarding these results, many businesses in the service sector can assess the behavior of pattern of their customers based on which they can design and perform their future marketing strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Media / User
  • Generated Content / Data Mining / Machine Learning / Social Media Marketing

رضایی، فاطمه؛ آقایی، تیمور؛ و شعبان زاده، مهدی. (۱۳۹۶). بررسی تاثیر بازاریابی رسانه اجتماعی بر قصد خرید و وفاداری برند در مشتریان مطالعه موردی: فروشگاه‌های لوازم دیجیتالی تهران، همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی، تهران.
مرندی، زهرا، و چیت ساز، شهرزاد. (۱۳۹۵). بررسی تاثیر بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی بر رفتار مصرف کننده. دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد، تهران،  موسسه آموزش عالی صالحان، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
فلاح، محمدرضا، و نجفی، حسین. (۱۳۹۵). بررسی تاثیر عوامل سه شاخگی (شامل ساختاری، محتوایی و زمینه ای) بازاریابی شبکه‌های اجتماعی بر توسعه کسب و کار، دومین کنفرانس بین المللی پارادایم‌های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
Abrahams, A. S., Jiao, J., Wang, G. A., & Fan, W. (2012). Vehicle defect discovery from social media. Decision Support Systems, 54(1), 87-97.
Aggarwal, C. C., & Wang, H. (2011). Text mining in social networks. In Social network data analytics (pp. 353-378). Springer, Boston, MA.
Alton Y.K. Chua, S. Banerjee, Customer knowledge management via social media: the case of Starbucks, J. Knowl. Manage. 17 (2) (2013) 237-249.
Andaleeb, S. S., & Conway, C. (2006). Customer satisfaction in the restaurant industry: An examination of the transaction-specific model. Journal of Services Marketing, 20(1), 3-11. 
Bae, S., Slevitch, L., & Tomas, S. (2018). The effects of restaurant attributes on satisfaction and return patronage intentions: Evidence from solo diners’ experiences in the United States. Cogent Business & Management, 5(1), 1493903.
Banerjee, A., & Basu, S. (2007, April). Topic models over text streams: A study of batch and online unsupervised learning. In Proceedings of the 2007 SIAM International Conference on Data Mining (pp. 431-436). Society for Industrial and Applied Mathematics.
Becker, H., Naaman, M., & Gravano, L. (2009). Event Identification in Social Media. In WebDB.
Blei, D. M., Ng, A. Y., & Jordan, M. I. (2003). Latent dirichlet allocation. Journal of machine Learning research, 3(Jan), 993-1022.
Chen, Y., Wang, Q., & Xie, J. (2011). Online social interactions: A natural experiment on word of mouth versus observational learning. Journal of Marketing Research, 48(2), 238-254.
Chevalier, J. A., & Mayzlin, D. (2006). The effect of word of mouth on sales: Online book reviews. Journal of marketing research, 43(3), 345-354.
Crooks, A. Croitoru, A. Stefanidis, J. Radzikowski, #Earthquake: twitter as a distributed sensor system, Trans. GIS 17 (1) (2013) 124-147.
Cox, C., Burgess, S., Sellitto, C., & Buultjens, J. (2009). The role of user-generated content in tourists’ travel planning behavior. Journal of Hospitality Marketing & Management, 18(8), 743-764. 
Cheong, H. J., & Morrison, M. A. (2008). Consumers’ reliance on product information and recommendations found in UGC. Journal of Interactive Advertising, 8(2), 38-49.
Chandrasekaran, J.R. Josephson, V.R. Benjamins, What are ontologies, and why do we need them? IEEE Intell. Syst. 14 (1) (1999) 20-26.
Daugherty, T., Eastin, M. S., & Bright, L. (2008). Exploring consumer motivations for creating user-generated content. Journal of interactive advertising, 8(2), 16-25.
Devi, S., & Kini, M. (2015). A Survey on Text Mining Approaches. International Journal of Combined Research & Development (IJCRD), 4(2), 251-256.
Ghose, A., Ipeirotis, P. G., & Li, B. (2012). Designing ranking systems for hotels on travel search engines by mining user-generated and crowdsourced content. Marketing Science, 31(3), 493-520.
Godes, D., & Mayzlin, D. (2004). Using online conversations to study word-of-mouth communication. Marketing science, 23(4), 545-560.
Gupta, S., McLaughlin, E., & Gomez, M. (2007). Guest satisfaction and restaurant performance. Cornell Hotel & Restaurant Administration Quarterly, 48(3), 284-298. 
Gupta, V., & Lehal, G. S. (2009). A survey of text mining techniques and applications. Journal of emerging technologies in web intelligence, 1(1), pp. 60-76.
Han, J., Pei, J., & Kamber, M. (2011). Data mining: concepts and techniques. Elsevier.
Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (2006). Multivariate Data Analysis. Upper Saddle River, NJ: Prectice-Hall.
He, W., Zha, S., & Li, L. (2013). Social media competitive analysis and text mining: A case study in the pizza industry. International journal of information management, 33(3), 464-472.
Hennig-Thurau, T., Malthouse, E. C., Friege, C., Gensler, S., Lobschat, L., Rangaswamy, A., & Skiera, B. (2010). The impact of new media on customer relationships. Journal of service research, 13(3), 311-330.
Hu, M., & Liu, B. (2006). Opinion extraction and summarization on the web. In AAAI (Vol. 7, pp. 1621-1624).
Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business horizons, 53(1), 59-68.
Katona, Z., Zubcsek, P. P., & Sarvary, M. (2011). Network effects and personal influences: The diffusion of an online social network. Journal of marketing research, 48(3), 425-443.
Kim, A. J., & Johnson, K. K. (2016). Power of consumers using social media: Examining the influences of brand-related user-generated content on Facebook. Computers in Human Behavior, 58, 98-108.
King, Robert, Pradeep Racheria, and Victoria Bush (2014), “What We Know and Don’t Know About Online Word-of-Mouth: A Review and Synthesis of the Literature,” Journal of Interactive Marketing, 28, 3, 167-83.
Kumar, V., Bhaskaran, V., Mirchandani, R., & Shah, M. (2013). Practice prize winner-creating a measurable social media marketing strategy: increasing the value and ROI of intangibles and tangibles for hokey pokey. Marketing Science, 32(2), 194-212.
Liu, Q. B., Karahanna, E., & Watson, R. T. (2011). Unveiling user-generated content: Designing websites to best present customer reviews. Business Horizons.
Ma, B., Zhang, D., Yan, Z., & Kim, T. (2013). An LDA and synonym lexicon based approach to product feature extraction from online consumer product reviews. Journal of Electronic Commerce Research, 14(4), 304.
Moe, W. W., & Trusov, M. (2011). The value of social dynamics in online product ratings forums. Journal of Marketing Research, 48(3), 444-456.
Morinaga, S., Yamanishi, K., Tateishi, K., & Fukushima, T. (2002, July). Mining product reputations on the web. In Proceedings of the eighth ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining (pp. 341-349).
Muñiz, Jr, A. M., & Schau, H. J. (2007). Vigilante marketing and consumer-created communications. Journal of Advertising, 36(3), 35-50.
Namkung, Y., & Jang, S. (2007). Does food quality really matter in restaurants? Its impact on customer satisfaction and behavioral intentions. Journal of Hospitality & Tourism Research, 31(3), 387-409. 
Ramage, D., Manning, C. D., & Dumais, S. (2011). Partially labeled topic models for interpretable text mining. In Proceedings of the 17th ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining (pp. 457-465).
Resnick, P., Zeckhauser, R., Swanson, J., & Lockwood, K. (2006). The value of reputation on eBay: A controlled experiment. Experimental economics, 9(2), 79-101.
Ryu, K., & Han, H. (2010). Influence of the quality of food, service, and physical environment on customer satisfaction and behavioral intention in quick-casual restaurants: Moderating role of perceived price. Journal of Hospitality & Tourism Research, 34(3), 310-329.
Saggion, H. and A. Funk, “Extracting Opinions and Facts for Business Intelligence,” RNTI Journal, Vol. E (17):119-146, 2009.
Saggion, H., A Funk, D. Maynard, and K. Bontcheva, “Ontology-based Information Extraction for Business Applications,” Proceedings of the 6th International Semantic Web Conference (ISWC 2007), 2007.
Singh, S. (2013). Generation Z: Rules to reach the multinational consumer. Sapient. Retrieved June, 15, 2016.
Sulek, J., & Hensley, R. (2004). The relative importance of food, atmosphere, and fairness of wait. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 45(3), 235-247.
Tang, X., & Yang, C. C. (2012). Social network integration and analysis using a generalization and probabilistic approach for privacy preservation. Security Informatics, 1(1), 7.
Timoshenko, A., & Hauser, J. R. (2019). Identifying customer needs from user-generated content. Marketing Science, 38(1), 1-20. 
Wu, C., Che, H., Chan, T. Y., & Lu, X. (2015). The economic value of online reviews. Marketing Science, 34(5), 739-754.
Ye, Q., Zhang, Z., & Law, R. (2009). Sentiment classification of online reviews to travel destinations by supervised machine learning approaches. Expert systems with applications, 36(3), 6527-6535.