ارائه الگوی هوشمندی فروش دربستربلاکچین با استفاده از تئوری داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگده اقتصاد و مدیریت ،دانشگاه ازاد اسلامی واحد دبی،امارات متحده عربی

2 استادیار رشته مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزآباد، فیروزآباد، فارس، ایران

3 دانشیار رشته مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

4 استادیار رشته مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هوشمندی فروش،به مفهوم انجام عملیات خودکارفروش برپایه اعتماد، امنیت وشفافیت در بستر بلاک‌چین بااستفاده از کُدهای رمزنگاری‌شده است که با ثبت جزئیات تمام تراکنش‌های فروش در شبکه توزیع‌شده و غیرمتمرکز بلاک‌چین،، توسط کدهای رهگیری مشخص و با مشاهده و نظارت مستقیم تمام اعضای شبکه انجام می‌شود.هدف پژوهش حاضر، مشخص نمودن عوامل علی موثر بر هوشمندی فروش در بستر بلاک‌چین و پیامدهای آن با استفاده از تئوری داده بنیاد است. پژوهش حاضر از نوع کیفی است. روش جمع‌آوری داده‌ها به صورت مصاحبه عمیق بوده و متون مصاحبه در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار مکس کیودا 20  استفاده شد. روش جمع‌آوری داده، مصاحبه عمیق  و روش نمونه‌گیری نیز از نوع گلوله برفی است. در این مطالعه با هدف جمع‌آوری اطلاعات کیفی و واقعی در مجموع با 17 نفر از افراد متخصص مصاحبه صورت گرفت و در نفر 13 اشباع نظری حاصل شد ولی برای اطمینان با تمام خبرگان مصاحبه انجام شد. برای بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق،  26مقاله انگلیسی مرتبط با کلمات کلیدی در موضوع تحقیق در بازه زمانی2020 تا 2021 از سایت‌های معتبر علمی بررسی گردید. دراین پژوهش، هوشمندی فروش در بستر بلاک‌چین به‌عنوان مقوله محوری مشخص گردید و مهمترین عوامل علی تاثیر‌گذار بر آن قراردادهوشمند، تجارت هوشمند، زیست بوم کارافرینی دیجیتالی، حکمرانی دیجیتال، پشتیبانی دیجیتالی هوشمند، بلاک‌چین، آنالیز پیشرفته اطلاعات، اتوماسیون رباتیک فرایندها، اعتماد الکترونیکی، اتوماسیون فرآیند دیجیتال و ارتباطات هوشمند مشخص شدند. پژوهش حاضر منجر به ارائه الگوی پارادایمی باعنوان هوشمندی فروش در بستر بلاک‌چین با استفاده از تئوری داده بنیاد گردید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Blockchain-Based Smart Sales Contract Model in Knowledge-Based Companies Using a Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • sajad akbari ganjeh 1
  • ali reza moosavi 2
  • Kambiz Heidarzadeh Hanzaee 3
  • mohammadali abdolvand 4
1 Department of Business Management, Faculty of Economics and Management, Islamic Azad University, Dubai Branch, UAE
2 Faculty of Economics and Management, Department of Business Management, Islamic Azad University, Firoozabad Branch7
3 Director of Doctorate in Business Administration, Islamic Azad University of Dubai
4 Faculty member of Business Management Department, Islamic Azad University, Science and Research Branch
چکیده [English]

Blockchain-based smart sales contract, is an electronic and irreversible agreement between buyer and seller, which is concluded on a blockchain basis accourding to certain conditions with the elimination of intermediaries based on trust, security and transparency and is implemented automatically. Using the systematic review approach, the background is studied. In the present study, in order to identify the factors affecting the smart sales contract, 40 related articles in the period 2018 to 2021 in Persian and English were reviewed. The text of the articles were coded and
analyzed using grounded theory approach in Max Kioda software 20. According to the research results, some of the most important causal factors influencing blockchain-based smart contracting are: electronic trust, intelligent digital support, blockchain, process robotics automation, knowledge smartening, digital process automation, intelligent communication, service level agreement, IoT, value network and value creation, website quality, advanced information analysis and finally the cloud computing strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart Sales Contract / Blockchain / Cloud Computing / Grounded Theory

Baashar,Y. Ahmed Alkahtani,A . Hashim,W. Azlin Razali ,R. Kiong Tiong,S .(2021). “Toward Blockchain Technology in the Energy Environment,” Sustainability,23-42..
  https://doi.org/10.3390/su13169008
Biswas  N.K, Banerjee S, Biswas U, Ghosh U.(2021). “An approach towards development of new linear regression prediction model for reduced energy consumption and SLA violation in the domain of green cloud computing”.Sustainable Energy Technologies and Assessments,Volume 45.
https://doi.org/10.1016/j.seta.2021.101087
Chen, Y. Wang, X. Yang, Y. Li, H.(2020). “Location-aware Wi- Fi authentication scheme using smart contract” Sensors, vol. 20, no. 4, p. 1062., .
  https://doi.org/10.3390/s20041062
Dorsala, M. R. Sastry,V. N . Chapram, V. N.(2020) . “Fair payments for verifiable cloud services using smart contracts” Computers & Security, vol. 90, 52-74.. 
 https://doi.org/10.1016/j.jnca.2021.103246
Guilain  Leduc,G Kubler,S.PhilippeGeorges,J.(2021). “Innovative blockchain-based farming marketplace and smart contract performance evaluation,” Journal of Cleaner Production, Volume 306.105-123..
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127055
Huang,Y. Wang,B. Wang,Y .(2020).“Research and Application of Smart Contract Based on Ethereum Blockchain,” Journal of Physics,63-71..
doi:10.1088/1742-6596/1748/4/042016
Kamel O, Chaoui A, Diaz G, GharzouliM.(2020).”SLA-Driven modeling and verifying cloud systems: A Bigraphical reactive systems-based approach”.Computer Standards & Interfaces,Volume 74..
https://doi.org/10.1016/j.csi.2020.103483
Luchoomun, K. Pudaruth, S. Kishnah, S .(2020) . “Implementation of a proof of concept for a blockchain-based smart contract for the automotive industry in Mauritius,” International Journal of Advanced Computer Science and Applications, vol. 11, no. 3, 71-81..
 https://doi.org/10.14569/IJACSA.2020.0110309
Liu Ch, Zhou Q, Lv J, Jiang Yi.(2021).”Sales price and service level on a dedicated online service platform: The dynamics under competing reference quality”.Computers & Industrial Engineering,Volume 162..
https://doi.org/10.1016/j.cie.2021.107779.
Muskan,V.(2021) . “FSCBlock: Designing financial smart contracts on permissioned and public blockchains,” FGS - Electronic Theses & Dissertations. .
 http://hdl.handle.net/1993/33825
Makmur, A. Endramanto, V. Wang, G .(2020) . “e use of smart contract in utility business,” International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, vol. 9, no. 3, 2673-2678..
 https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/28932020
Mukhopadhyay,A. Vinayaka,R.(2021). “A smart-contract-based blockchain for a healthcare IoT network,” International Journal of Electronic Healthcare, Vol.11, No.3,59-74..
https://doi.org/10.1504/IJEH.2021.117122
Nakamura, Y. Zhang, Y. Sasabe, M. Kasahara, S.(2020) .  “Exploiting smart contracts for capability-based access control in the internet of things,” Sensors, vol. 20, no. 6, 179-193.. 
 https://doi.org/10.3390/s20061793
Pertiwi, A. P. Puri, D. Pratama, Y. A. Wang, G .(2020) . “A blockchain-based smart contract system for digital video streaming application,” International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, vol. 9, no. 3,
2708-2711 .
https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/34932020
Pranto,T. All Noman,A. Mahmud,A. Bahalul Haque,A.(2021) .“ Blockchain and smart contract for IoT enabled smart agriculture” PeerJ Computer Science,45-68..
https://doi.org/10.7717/peerj-cs.407
Pongnumkul ,S. Bunditlurdruk,T. Chaovalit,P Tharatipyakul,A.(2021) . “A Cross-Sectional Review of Blockchain in Thailand” Research Literature, Education Courses, and Industry Projects ,68-89..
https://doi.org/10.3390/app11114928
Pinheiro P, Cavique L.(2021).”Regular sports services: Dataset of demographic, frequency and service level agreement”.Data in Brief,Volume 36..
https://doi.org/10.1016/j.dib.2021.107054
Shahab, S. & Allam, Z .(2020) . “Reducing transaction costs of tradable permit schemes using Blockchain smart contracts,” Growth and Change, vol. 51, no. 1, 302-308..  
 https://doi.org/10.1111/grow.12342
Sharma,N.Shamkuwar ,MKumaresh,S. Singh,I. Goje,A .(2021). “Introduction to blockchain and distributed systems—fundamental theories and conceptsBlockchain for Smart Cities, 183-210.. 
 https://doi.org/10.1016/B978-0-12-824446-3.00002-8
Tern,S .(2021). “Survey of Smart Contract Technology and Application Based on Blockchain,” Open Journal of Applied Sciences,12,67-82..
https://doi.org/10.4236/ojapps.2021.1110085   
Tong Zh, Deng X, Chen H, Mei J.(2021).”DDMTS: A novel dynamic load balancing scheduling scheme under SLA constraints in cloud computing”.Journal of Parallel and Distributed Computing,Volume 149,Pp.138-148.
https://doi.org/10.1016/j.jpdc.2020.11.007
VarmaKakarlapudi ,P. & Mahmoud,Q.(2021). “A Systematic Review of Blockchain for Consent Management,” Management. Healthcare, 9, 137-152..
https://doi.org/10.3390/healthcare9020137
Wang, B. Liu, W. Wang, M. Shen, W.(2020) . “Research on bidding mechanism for power grid with electric vehicles based on smart contract technology,” Energies, vol. 13, no. 2, 390-412..
  https://doi.org/10.3390/en13020390
Xuan, S.  Zheng, L.  Chung ,I.(2020) . “An incentive mechanism for data sharing based on blockchain with smart contracts,” Computers & Electrical Engineering, vol. 83,38-57.. 
 https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2020.106587
Yu, B. Zhan,P.  Lei, M. Zhou,F. Wang,P.(2020). “Food quality monitoring system based on smart contracts and evaluation models,” IEEE Access, vol. 8,  12479-12490..
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=8957120
Zghaibeh, M. Farooq, U. Hasan, N. U. Baig, I .(2020) . “SHealth: a blockchain-based health system with smart contracts capabilities,” IEEE Access, vol. 8,  70030-70043..
https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2986789