دوره و شماره: دوره 26، شماره 104، مهر 1401، صفحه 1-215 

مقاله پژوهشی

پیچیدگی محصول و مشارکت در زنجیره ارزش جهانی مطالعه موردی: ایران و کشورهای سازمان همکاری اسلامی

صفحه 1-46

10.22034/ijts.2022.549208.3606

پریسا یعقوبی منظری؛ علی‌اکبر خسروی‌نژاد؛ علیرضا امینی؛ سپهر قاضی‌نوری