اثرات اقتصاد کلان تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم اقتصادی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 استادیار اقتصاد،دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران،ایران

3 دانشیار اقتصاد ، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،ایران

4 دانشیار اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

چکیده

هدف این مقاله تبیین اثرات اقتصاد کلان تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران بر اساس رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی است. برای این منظور یک مدل استاندارد کینزی جدید با لحاظ عامل‌های زن و مرد در بخش خانوار، کار در بازار کار با دستمزد و کار خانگی بدون دستمزد و رفتار تبعیض‌آمیز بنگاه‌ها در بازار کار بر اساس داده‌ها و اطلاعات اقتصاد ایران طی دوره 1398-1387 مقداردهی و حل شده است. نتایج حاصل از حل مدل نشان داد که تبعیض جنسیتی باعث تخصیص ناکارای زمان کار بین زنان و مردان در وضعیت یکنواخت می‌گردد. این ناکارایی علاوه بر ایجاد شکاف جنسیتی دستمزد باعث کاهش دستمزد زنان و مردان، تولید، مصرف و رفاه خانوارها نسبت به شرایط عدم وجود تبعیض می‌گردد. نتایج حاصل از شبیه‌سازی توابع عکس‌العمل آنی متغیرهای مدل در برابر شوک سیاست پولی انبساطی نشان داد که در شرایط وجود تبعیض، افزایش دستمزد زنان و مردان، تولید، مصرف و تورم در مقایسه با شرایط عدم وجود تبعیض کمتر است. همچنین نتایج حاصل از شبیه‌سازی توابع عکس‌العمل آنی متغیرها در برابر شوک مثبت تکنولوژی نشان داد که در شرایط وجود تبعیض افزایش دستمزد زنان و مردان، تولید و مصرف در مقایسه با شرایط عدم وجود تبعیض کمتر و کاهش تورم بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Macroeconomic Effects of Gender Discrimination in the Iranian Labor Market: DSGE Model

نویسندگان [English]

  • Heidar Zobeidi 1
  • Karim Emami 2
  • Teymor Mohammadi 3
  • Farhad Ghaffari 4
1 Ph.D. Candidate in Economics, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch
2 Assistant Professor of Economics, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch
3 Associate Professor of Economics, Allameh Tabatabai University
4 Associate Professor of Economics, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch
چکیده [English]

The purpose of this study is to explain the macroeconomic effects of gender discrimination against women in the Iranian labor market using the DSGE approach. By taking a set of characteristics into account, we extended the new Keynesian standard model that consists of three sections namely households, firms and a monetary authority, and  then parameterized it for the period of 2008-2019. The results show that in the steady state, gender discrimination causes women work more inefficiently in unpaid household work and less in the paid labor market than men. This inefficient working time allocation between women and men leads to a discrimination-induced gender wage gap, lower wage for women and men, lower consumption, output and welfare in comparison with non- discriminatory environment. The analysis of the impulse response function of model variables regarding the expansionary monetary policy shock shows that in the gender discriminatory environment, the increase in wages of women and men, consumption, output and inflation is less than the non-discriminatory environment. Moreover, due to the positive shock of technology, the increase of wages of women and men, consumption and output is less in comparison with the non-discriminatory environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender Discrimination / Labor Market / Monetary Policy / Technology / DSGE Model

اکرم، کاوه و دیگران. (1381). بررسی پدیده تبعیض دستمزدی علیه زنان در بازار کار ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی-اجتماعی، موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه.
امیری، حسین. (1394). مدل‌سازی شوک‌های مارک آپ با استفاده از مدل DSGE (مورد ایران) .فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه،20(3)، 123 -95.
بیات، ندا؛ بهرامی، جاوید و محمدی، تیمور. (1396). هدف‌گذاری تولید و تورم در دو قاعده نرخ رشد حجم پول و تیلور برای اقتصاد ایران. فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 4(1)، 58-29. 
بیدار بخت نیا، نازنین، جرجر زاده، علیرضا. (1398). بررسی عوامل موثر بر تبعیض جنسیتی دستمزد در ایران. فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 54(2)، 301-258. 
جعفری صمیمی, احمد, طهرانچیان, امیرمنصور, ابراهیمی, ایلناز, بالونژاد نوری, روزبه. (1393). اثر تکانه‌های پولی و غیرپولی بر تولید و تورم در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی در شرایط اقتصاد باز: مطالعه موردی اقتصاد ایران. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران, 3(10), 1-32. 
جعفری صمیمی، احمد؛ توکلیان، حسین و حاجی کرمی، مرضیه. (1396).ارزیابی سیاست‌های پولی در شرایط شوک نرخ ارز: رویکرد MDSGE. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران،6(23)، 34-1.
خاوری نژاد، ابوالفضل (1392). سهم کارخانگی از تولید ناخالص داخلی. ماهنامه کار و جامعه، 166، 67-66.
زارع شحنه, محمد مهدی, نصراللهی, زهرا, پارسا, حجت. (1399). اثر نابرابری جنسیتی بر متغیرهای اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه علمی نظریه‌های کاربردی اقتصاد, 7(1), 29-60. 
شوریان، مهلا و حسن طائی. (1399). تفاوتهای دستمزدی زنان و مردان در بازار کار ایران. گفتگو، 84، 91-109.
کشاورز، هادی و کشاورز، مسعود. (1398). نرخ مشارکت نیروی کار و اثرگذاری سیاست پولی بر متغیرهای بازار کار در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه سیاست‌گذاری اقتصادی،11(21)، 298-271.
کشاورز حداد، غلامرضا و علوی قوانینی، آرش. (1391). شکاف جنسیتی دستمزد در مناطق شهری ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران. 17(53)، 133-101.
متوسلی، محمود و دیگران. (1389). طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران به‌عنوان یک کشور صادر کننده نفت. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران،10(4)،116-87 .
Asali, M. and Gurashvili, R. (2019). Labor Market Discrimination and the Macroeconomy. IZA Discussion Papers, 12101. 
Becker, G. S. (1971). The Economics of Discrimination. University of Chicago Press, Second Edition.
Benhabib, J., Rogerson, R., & Wright, R. (1991). Homework in macroeconomics: Household production and aggregate fluctuations. Journal of Political economy, 99(6), 1166-1187.
Fernández, M., & Pena-Boquete, Y. (2010). Macroeconomic consequences of gender discrimination: A preliminary approach. 
Himmelweit, S.; Simonetti, R., & Trigg, A. (2001). Microeconomics: Neoclassical and Institutionalist Perspectives on Economic Behaviour. Cengage Learning EMEA, 1st Edition.
Khera, P. (2018). Closing Gender Gaps in India: Does Increasing Women’s Access to Finance Help?. IMF Working Paper, 18/212.
Kovalenko, T., & Töpfer, M. (2021). Cyclical dynamics and the gender pay gap: A structural VAR approach. Economic Modelling, 99, 105488.
Leontaridi, M. R. (2002). Segmented Labour Markets: Theory and Evidence. Journal of Economic Surveys, 12 (1), 103 - 109.
Palaz, S. (2002). Discrimination against women in Turkey: A review of the theoretical and empirical literature.  Ege Academic Review, 2(1), 104-117. 
Stempel, D. and Neyer, U. (2019). Macroeconomic effects of gender discrimination. DICE Discussion Paper, 324.
Stempel, D. and Neyer, U. (2021). The macroeconomic damage from gender discrimination. https://bit.ly/3wseXPq.
Teignier, M. and Cuberes, D. (2014). Aggregate Costs of Gender Gaps in the Labor Market: A Quantitative Estimate. UB Economics Working Papers, 2014/308.