مطالعه تطبیقی مدیران مستقل در حقوق شرکت های آمریکا و ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری، حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

امروزه مدیران مستقل به‌عنوان یکی از مهمترین نهاد‌های راهبری شرکتی خوب از مرحله آموزه گذر کرده و به مفهومی غالب در حقوق شرکت‌ها تبدیل شده‌‌اند. این مدیران قابلیت آن را دارند که با هر نظام حقوقی سازگاری یابند و در عین حال از آن مقدار انعطاف‌پذیری و جامعیت برخوردار هستند که بتوانند پذیرای دغدغه‌ها و ارزش‌های حقوقی کشورهای گوناگون باشند. از همین رو قوانین و مقررات راهبری شرکتی در آمریکا بر مبنای حمایت از حقوق مجموع سهامداران پراکنده در مقابل زیاده‌خواهی مدیریت و استحکام نظارت درونی در شرکت استفاده از مدیران مستقل را در ترکیب هیأت مدیره پیشنهاد نموده‌اند. این مدیران به لحاظ روابط تجاری و خانوادگی، از شرکت و مدیریت آن مستقل و ضمن تهی شدن از تعارض منافع در تصمیمات خود عادلانه‌تر و در نظارت خویش بر مدیریت شرکت محکم‌تر عمل می‌نمایند. نهاد موصوف از یک طرف به سرعت رشد کرده و به یک استاندارد جهانی تبدیل شده است و از طرف دیگر از طریق دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و  اوراق بهادار ( 1397) و لایحه حمایت از سهامداران خُرد (1398) در حال رسوخ به حقوق شرکت‌های ایران نیز هست. بنابراین پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی درصدد برآمده است برای اولین بار جوانب مختلف ظهور و بروز مدیران مستقل را با ملاحظۀ حقوق آمریکا در حقوق ایران نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. از این طریق ضمن تحلیل مستندات قانونی، مبنای پذیرش و کارکرد مدیران مستقل نقایص موجود به انضمام اصلاحات پیشنهادی گوشزد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Independent Directors in American and Iranian Corporate Law

نویسندگان [English]

  • MOHAMMAHREZA PASBAN 1
  • rasoul farhani 2
1 Allameh Tabataba'i University
2 Allameh Tabataba'i University. tehran. iran
چکیده [English]

Nowadays, independent directors are one of the most important institutions of good corporate governance, have progressed from doctrinal stage into a dominated concept in corporate law. Therefore, corporate governance laws in the United States have proposed the use of independent directors in the composition of the board of directors, based on the protection of the rights of the dispersed shareholders against the extravagance of management and the strength of internal supervision in the company. In terms of business and family relationships, these directors are independent of the company and its management, and while avoiding conflicts of interest, they act more fairly in their decisions and in their supervision over the management of the company. On the one hand, this institution has grown rapidly and has become a global standard On the other hand, through the corporate governance guidelines of the stock exchange and securities organization and the bill for protection of mnority shareholders, it is also penetrating the Iranian Companies Law. Therefore, the present study has tried to analyze the various aspects of the emergence of independent directors for the first time by considering the American law in Iranian law using the analytical-descriptive method. In this way, while analyzing the legal documents, the basis for the acceptance and functioning of the independent directors of the existing shortcomings, along with the proposed amendments, is reminded

کلیدواژه‌ها [English]

  • Independence / Directors / Corporate Company

پاسبان، محمدرضا. (1388). اهلیت شرکت‌های تجاری و حدود اختیارات مدیران شرکت‌های تجاری، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 51. صص 127-164.
رضا زاده، جواد و خانی لنگلی، حمیدرضا. (1394). تاثیر تمرکز مالکیت بر محافظه کاری سهامداری. مجله علمی-پژوهشی دانش حسابداری مالی. دوره دوم. شماره 2. صص 72-33.
عمید، حسن، (1362). فرهنگ عمید. تهران: انتشارات امیرکبیر. 
میدری، احمد. (1381). سازگاری انواع حکمرانی شرکتی با اقتصاد ایران. پایان نامه دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. 
نوروزی، محمد (1397). تاملی بر رابطه شرکت‌های تجاری و ذی نفعان آنها. مجله تحقیقات حقوقی. شماره 82. ص333-363.
Ferrarini, Guido. (2013). Corporate Boards in Italy. Davies, Paul and Hopt, Klaus and Nowak, Richard: In Corporate Board in Law and Practice: A Comparative Analysis in Europe. Oxford, United Kingdom. Oxford University Press. 
Bainbridge, Stephen M. (1996). “Participatory Management within a Theory of the Firm”. Available at: https://papers.ssrn.com /sol3/papers.cfm?abstract_id =10023&download=yes. 
Baysinger, Barry D and Butler, Henry N. (1984). “Revolution versus Evolution in Corporate Law: The Ali’s Project and the Independent Director”. George Washington Law Review. Vol. 52. Washington. 
Berle, Adolf A, Gardiner, Means. (1940). The Modern Corporation and Private Property. Macmillan. New York.
Black, H. Black Law Dictionary. (2004). 5nd Ed. West Publishing Co. The United States. 
Branson, Douglas M. (2001). “The Very Uncertain Prospect of Global Convergence in Corporate Governance”. Cornell International Law Journal. Vol. 34. New York. pp. 321-362
Brudeny, Victor. (1982). “The Independent Director Heavenly City of Problem Village?”. Harvard Law Review. Vol  95. No 3. Cambridge, MA, United States. pp. 597-659.
Clarke, Donald C. (2007). “Three Concepts of the Independent Director”. Delaware Journal of Corporate Law. Vol. 32. Delaware. pp. 87-103.
Dalton, Dan R and Daily, Catherine M and Ellstrand, Alan E. and Johnson, Jonathan L. (1998). “Meta-Analytic Reviews of Board Composition, Leadership Structure, and Financial Performance”. Strategic Management Journal. Vol. 19. Chicago. pp. 269-290.
Dullum, Rocky. (2009). The Oracle That Wasn’t Financial Ties Have Remained The Standard for Assessing the Independence of Corporate Directors. Willamette Law Review. Vol. 46. pp 79-103.
Farano, Jodeph P. How Is Too Much? (2008). “Director Equity Ownership and Its Role in the Independence Assessment”. Seton Hall Law Review. Vol. 38. New Jersey. pp. 753-786
Fleckner, Andreas M and Hopt, Klaus J. (2013). Comparative Corporate Governance: A Functional and International Analysis. Cambridge University Press. 2013.
Gordon, Jeffrey N. (2007). “The Rise on Independent  Directors in the United States, 1950-2005: Of Shareholder Value and Stock Market Prices”. Vol. 59. Stanford Law Review. California. pp. 1465-1568
Jensen, Michael, Mecking, Willian. (1976). “Theory of the Firm: Managerial Behavior Agency Costs, and Ownership Structure”. Journal of Financial Economics. Vol 3. Issue 4. Philadelphia. pp. 305-360.
Karmel, Rober S.(2014). “Is the Independent Director Model Broken?”. Seattle University Law Review. Vol. 37. Seattle. pp. 770-791.
Kraakman, Reinier, Davies, Paul, Hansmann, Henry, Herting, Gerard, Hpot, Klaus, Kanda Hideki, and Rock, Edward. (2009). The Anatomy of Corporate Law, A Comparative and Functional Approach. Second Edition. The United States. Oxford University Press. 
La Mira, Suzanne and Gilligan, George. (2013). “Independence and Independent Company Directors”. Journal of Corporate Law. Vol. 13. Chicago. pp. 443-475
Lin, Laura. (1996). “The Effectiveness of Outside Directors as a Corporate Governance Mechanism: Theories and Evidence”. Northwestern University Law Review. Vol. 90. Chicago. pp. 898-915
Nili, Yaron. (2017). “Out of Sight, Out of Mind: The Case for Improving Director Independence Disclosure”. The Journal of Corporation Law. Vol. 43. Wisconsin. pp.35-76
Rodrigues, Usha. (2008). “Fetishization of Independence”. Journal of Corporation Law. Vol. 33. Chicago. pp. 448- 496.