دوره و شماره: دوره 26، شماره 103، تیر 1401، صفحه 1-263 

مقاله پژوهشی

تخصیص منطقه‌ای یارانه‌های بخش صنعت بر اساس مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها و نظریه بازی

صفحه 1-28

10.22034/ijts.2021.246932

محمدعلی فیض پور؛ کاظم یاوری؛ منصور مهینی زاده؛ ایمان شاکر اردکانی


تأثیر انواع سرمایه بر توسعه صنعت گردشگری در کشورهای منتخب جهان

صفحه 77-106

10.22034/ijts.2021.246914

میر علی اکبر اخباری آزاد؛ ابوالفضل شاه‌آبادی؛ داود حق خواه


سناریو نویسی صنعت دخانیات ایران در افق 1424 با تأکید بر حکمرا نی خوب

صفحه 107-154

10.22034/ijts.2022.547633.3593

جعفر سجادی؛ عین الله کشاورز ترک؛ صفر فضلی؛ روح الله بیات؛ بابک محمدحسینی


طراحی الگوی کنشگری ائتلاف راهبردی با کاربست رویکرد داده‌بنیاد

صفحه 155-178

10.22034/ijts.2022.251854

غدیر شکیبا جمال آباد؛ محمدحسن قلی زاده؛ محسن اکبری؛ مصطفی ابراهیم پور


لکس مرکاتوریا قانونی کارآمد برای بازرگانان

صفحه 233-263

10.22034/ijts.2021.246915

محمد کریمی؛ جواد کاشانی؛ محسن محبی؛ داود نصیران