بررسی اثر شیوع بیماری کرونا بر ستانده بخش‌های اقتصادی و توزیع درآمد از مسیر صادرات غیرنفتی زیربخش‌های صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بانک، بیمه و گمرک، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

3 استاد،دانشکده اقتصاد علامه طباطبائی،

4 کارشناس ارشد علوم اقتصادی ، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران،

چکیده

بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان صادرات بخش‌های صنعتی در چهار ماهه نخست سال 1399 نسبت به مدت مشابه سال 1398، به طور متوسط با کاهش 28 درصدی روبرو گردید. در این مقاله با استفاده از آخرین ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1395 با فرض تداوم روند مذکور در کل سال، آثار و تبعات شوک کاهش صادرات غیرنفتی کشور در پی شیوع ویروس کرونا بر تولید بخش‌های اقتصادی و توزیع درآمد در قالب رویکرد ضرایب فزاینده حسابداری محاسبه می‌شود. سپس نتایج مذکور مبنای شناسایی پنج بخش مهم مبدأ و مقصد برای به‌کارگیری رویکرد تحلیل مسیر ساختاری زنجیره‌های اثرگذاری قرار می‌گیرد. و همچنین مسیرهای مهم اثرگذاری کاهش صادرات بر پنج زیربخش اقتصادی در چارچوب رویکرد تحلیل مسیر ساختاری شناسایی شده‌اند. یافته‌های مقاله حاضر نشان می‌دهد که اولاً ستانده کل به میزان 49/6 درصد کاهش می‌یابد. ثانیاً توزیع کارکردی درآمد به ضرر مازاد عملیاتی و جبران خدمات کارکنان تغییر می‌کند به طوری‌که به ترتیب کاهش 63/5 و 84/3 درصدی را تجربه می‌کنند در حالی‌که درآمد مختلط صرفاً 79/2 درصد کاهش می‌یابد. ثالثاً با کاهش 23/3 درصدی درآمد خانوارهای شهری و افت 98/2 درصدی درآمد خانوارهای روستایی، توزیع نهادی درآمد نیز به ضرر خانوارهای شهری تغییر می‌کند. رابعاً توضیح‌دهندگی مسیرهای عمده اثرگذاری که با استفاده از رویکرد تحلیل مسیرساختاری شناسایی شده‌اند از 45 درصد تا بیش از 99 درصد در نوسان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Covid-19 Outbreak on the Output of Economic Sectors and Income Distribution Through Non-Oil Exports of Industrial Sub-Sectors

نویسندگان [English]

  • seyyed mohammad hadi sobhanian 1
  • parisa mohajeri 2
  • ali asghar banouei 3
  • pegah khaleghi 4
1 Management Faculty, Kharazmi university
2 Economics, Allameh
3 allame tabatabae'i university
4 Economics
چکیده [English]

According to official statistics published by the Customs of the Islamic Republic of Iran, the amount of exports of industrial sectors in the first 4 months of 1399 compared to the same period in 1398, decreased by an average of 28%. In this article, using the latest Social Accounting Matrix (SAM) in 2016, assuming the continuation of this trend throughout the year, the effects and consequences of shock reduction of non-oil exports following the outbreak of Corona virus on economic sectors production and income distribution are analyzed. These results then serve as the basis for identifying the five important origin and destination segments for applying the structural path analysis approach to impact chains. Also, important paths of impact of export reduction on 5 economic sub-sectors are identified using structural path analysis approach. The findings of the study show that, firstly, the total output decreases by 6.49 percent. Second, the functional distribution of income, changes to the detriment of operating surplus and compensation for employee services, so that they experience a decrease of 5.63 and 3.84 percent, respectively; While mixed income decreases only 2.79 percent. Third, with a 3.23 percent decline in urban household income and a 2.98 percent decline in rural household income, the institutional distribution of income also changes to the detriment of urban households. Fourth, the explanations of the major paths of impact identified using the structural path analysis approach range from 45percent to more than 99 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non
  • oil Exports / Output / Income Distribution / Social Accounting Matrix / Structural Path Analysis Approach
ابریشمی، حمید و محسنی، رضا. (1381). نوسانات صادرات نفتی و رشد اقتصادی، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، دوره 4، شماره 13، صص 32-1.
احمدی، اکبر و مه آبادی، مریم. (1399). آسیب‌شناسی صادرات غیرنفتی در ایران. شماره مسلسل17039. مرکز پژوهش‌های مجلس. 1399
اکبری محمدرضا، کریمی هسنیجه حسین. (1379). تأثیر رشد صادرات بر رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه. فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، سال 5، شماره ۴ و 5، صص ۶۳-۸۴.
بانویی علی اصغر، سهیلا پروین. (1387). "تحلیل‌های سیاستی آثار حذف یارانه کالاهای اساسی بر شاخص هزینه زندگی خانوارهای شهری و روستایی در چارچوب تحلیل مسیر ساختاری" اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی)، دوره 5، شماره 4 (پیاپی 19) ص 1-33.
بانوئی، علی‌اصغر، جوادی، کوروش، مهاجری، پریسا، جهانفر، نیلوفر، خالقی، پگاه و حسینی، محمدامین. (1399). نقش و اهمیت اقتصادی و اجتماعی بازنشستگی کشوری در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی. مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، انتشارات طرح نقد، چاپ اول، تهران.
بانویی علی اصغر، رضا وفایی یگانه، سیدهادی موسوی نیک و مریم آقانصیری. (1392). “تاثیرگذاری بخش‌های اصلی اقتصاد بر توزیع درآمد خانوارها، با رویکرد تحلیل مسیر ساختاری "، مجلس و راهبرد، دوره 20، شماره 74، ص 75-97
بخشی، رسول، موسوی محسنی، رضا و جعفری، سمیه، بررسی اثر صادرات بر رشد اقتصادی ایران یک الگوی تعادل عمومی محاسباتی (CGE)، شماره 8، صص 40- 17.
برادران شرکا، حمیدرضا و صفری، سکینه. (1377). بررسی اثر صادرات بر رشد بخشهای اقتصادی ایران (1338 تا 1372)، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 6، صص 31-1
بزازان، فاطمه و محمدی، نفیسه. (1387). تعیین جایگاه راهبردی توسعه صادرات در رشد تولید صنعتی ایران (با استفاده از روش داده-ستانده)، فصلنامه اقتصاد مقداری، سال 5، شماره 4، صص 155-131.
سلطانی، الیزابت. (1388). “ نقش بهره وری در رشد اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی (مطالعه موردی: استان فارس)”، مجله اقتصادی - ماهنامه بررسی مسائل و سیاس تهای اقتصادی، سال 9، شماره‌های 95 و 96. 
سهیلی و همکاران. (1398). معاونت امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.(1398). درآمدی بر آثار شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران.  
شاکری، عباس و امین مالکی. ( 1389 ). “ آزمون رابطه رشد صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی در ایران”، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال 18، شماره 56، صص 26-5
صادقی،  نرگس، آذربایجانی، علیرضا، عزیزخانی، فاطمه، کاویانی، زهرا و حجتی، علی. (1399). ارزیابی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا، مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل 17011
طیبی، کمیل، عمادزاده، مصطفی و آزیتا شیخ بهایی. ( 1387 ). “تأثیر صادرات صنعتی و سرمایه انسانی بر بهره‌وری عوامل تولید و رشد اقتصادی در کشورهای عضو OIC “ فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 5، شماره 2، صص 106 -85. 
عطرکار روشن، صدیقه. (1386 ). “گسترش صادرات و رشد اقتصادی، شواهدی از ایران پس از انقلاب"، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، سال 7، شماره 26، صص 134-111
گروه نویسندگان. (1398). مرکز پژوهش‌های مجلس، درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (8) بررسی آثار اقتصادی و پیشنهادهایی برای مدیریت تبعات آن، شماره مسلسل 16945. 
گمرک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش‌های سالیانه
لطفعلی‌پور، محمدرضا و بازرگان، بهاره. (1395). بررسی آثار تغییرات نرخ ارز واقعی مؤثر، صادرات و واردات بر تراز تجاری ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، دوره ۱۶، شماره ۱، صص 73-94. 
متوسلی، محمود. (1378). “بررسی رابطه رشد صادرات و رشد اقتصادی بر اساس آزمون علی گرنجر”، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 12، صص 45-15.
مجرد، عصمت و کرباسی، علیرضا. (1391). رفتارهای غیرخطی در رابطه بین رشد اقتصادی و صادرات: مطالعه موردی کشورهای حاشیه دریای خزر، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال 12، شماره 3، صص 210- 191.
محنت فر، یوسف و حسین خاکپور. ( 1384 )." ارزیابی میزان صادرات غیرنفتی و اثر آن بر رشد اقتصادی در ایران: یک تحلیل تجربی (1383- 1355)”، مجله اقتصادی، سال 5، شماره‌های 12 و 52، صص 112 - 91
مرتضوی، سید ابوالقاسم و محمد کیانی. (1397). "تحلیل اثرات افزایش تولید بخش کشاورزی بر سایر بخش‌ها و گروه‌های درآمدی، با استفاده از رهیافت تحلیل مسیر ساختاری"، تحقیقات اقتصادی، دوره 53، شماره 4، ص 911- 940
Altaee, Hatem H. A., Mohamed K. Al-Jafari, and Masoud A. Khalid. (2016). Determinants of economic growth in the Kingdom of Saudi Arabia: An application of autoregressive distributed lag model. Applied Economics and Finance 3: 83-92.
Andersen, Lill, and Ronald Babula. (2009). The link between openness and long-run conomic growth. Journal of International Commerce and Economics 2: 31-50.
Armstrong, H. & Taylor, J. (1993). Regional Economics and Policy, Second edition, Harvester and Wheatsheaf Press.
Azam Tuan Lonik, KU. (2006), “On the Relationship between Export and Economic Growth a Look at Malaysian Experience”, 2nd Borneo Business Conference, University Sains Malaysia, 6-8 December.
Bakari, Sayef, and Mohamed Mabrouki. (2017). Impact of exports and imports on economic growth: New evidence from Panama. Journal of Smart Economic Growth 2: 67-79.
Bakari, Sayef, Nissar Fakraoui, and Sofien Tiba. 2019b. Domestic Investment, Export, Import and Economic Growth in Brazil: An Application of Vector Error Correction Model. MPRA Paper 95528.
Barro R. J.(1991) “Economic Growth In A Cross Section Of Countries”, Quarterly Journal Of Economics, Vol. 106, No. 2, P. 407-433
Blavasciunaite, Deimante, Lina Garsviene and Kristina Matuzeviciute. (2020). Trade Balance Effects on Economic Growth: Evidence from European Union Countries. Economies, 8(3), 54; https://doi.org/10.3390/economies8030054
Christopher, Ehinomen & Daniel Oguntona Olalekan (2012), “Export and Economic Growth Nexus in Nigeria”, Management Science and Engineering, Vol. 6, No. 4, PP. 132-142.
Cui, L., Shu, Ch. & Su, X. (2009). How Much Do Exports Matter for China’s Growth? China Economic Issues, 9, pp. 1-28.
Defourny, J. and Thorbecke, E. (1984). Structural Path Analysis and Multiplier Decomposition with a Social Accounting Matrice Framework, The Economic Journal, Vol.94, No.2, PP:114-136.
Dixon, R.J. & Thirwall, A.P. (1975). A model of Regional Growth Rate Differentials along Kaldorian Lines. Oxford Economic Press.
Dritsaki, Ch. (2013). Causal Nexus between Economic Growth, Exports and Government Debt: The case of Greece. Procedia Economics and Finance, 5, pp. 251 - 259.
Edwards, S. (1998). “Openness, Productivity and Growth: what Do We Really Know?”, The Economic Journal, Vol. 108, No. 2, PP. 383-398.
Gharabaghian, M. (1994). “Economic Growth and Development”, Ney Publication. 2th Edition.Tehran 
Greenaway, D. And Sapsford, D. (1994) “What Does Liberalization Do For Exports And Growth,”, Weltwirtschaftliches Archive, Review Of World Economics, 130 (1), 152-174.
Herzer, D. (2005). “Manufacturing Export, Minding Export and Growth: Co-integration and Causality Analysis for Chile”, German Institute for Economic Research.
ILO. (2020). COVID-19 and the world of work: Updated estimates and analysis (ILO Monitor 3nd Edition, 29 April).
IMF (2020). “World Economic Outlook Update”, June 2020.
IMF (2020). World Economic Outlook Database. April 2020.
Konya, L. (2006). “Exports and Growth: Granger Causality Analysis on OECD Countries  with Panel Date Approach”. Economic Modelling, 23, 978-992.
Krueger, A. O. (1980) Trade Policy As An Input To Development, American Economic Review, Vol. 70, No. 2, P. 120.
Kumar, Rakesh. (2020). India and South Asia: Geopolitics, regional trade and economic growth spillovers. The Journal of International Trade and Economic Development 29: 69-88.
Los, B., Timmer, M., Vries, G. (2015) How important are exports for job growth in China? A demand side analysis, Journal of Comparative Economics, 43: 19- 32.
Lucas, R. E. (1988). “On the Mechanics of Economic Development”. Journal of Monetary Economics, 22(1), 3-42.
Mariolis, T. and Rodousakis, N. (2020). The Covid-19 Multiplier Effects of Tourism on Greek Economy, Tourism Economics, 2 (2), 1-8.
Miller, R.E. and Blair, P.D. (2009). Input-Output Analysis: Foundations and Extensions, Cambridge University Press.
Mirdal, G. (1957). Economic Theory and Underdevelopment Regions. London, Duckworth Press.
Miron, D. & Dima, A.M & Vasilache, S. (2010). Models of the intraregional trade influence on economic sustainable development in Romania. Commerce Contribution to Sustainable Development, 6, pp. 27-36.
Peroblli, F. (2004). Export and Regional Growth: A CGE Approach. www.monash.edu.au/policy/ftp/workingpaper.
Roland-Holst, D.W. and Sancho, F. (1995). Modeling Prices in a SAM Structure, Review of Economics and Statistics, Vol.77, No.2, PP: 361-371.
Romer. P. (1990) “Endogenous Technological Change”, Journal Of Political Economy, No 98, P. S71-S102.
Round, I.J. (1989). Decomposition of Input-Output and Economy-Wide Multipliers in a Regional Setting, In: R.E. Miller, K.R. Polenske and A.Z. Rose (esd.) Frontiers of Input-Output Analysis, Oxford University Press, PP: 103-118.
Sachs, J. D. And Warner, A, (1995). “Economic Reforms And The Process Of Global Integration, Brookings Papers On Economic Activity, No, 1 P. 35-36.
Seton, F. (1993). Price Model Based on Input-Output Analysis: East and West, Economic Systems Research, Vol.5, No.2, PP: 101-112.
Stait, F.A. (2005). Are Exports the Engine of Economic Growth? An Application of Co integration and Causality Analysis for Egypt, 1977-2003. Economic Research Working Paper, No 76. Online at http://www.afdb.org/.
Thorbecke, E. (1998). Social Accounting Matrices and Social Accounting Analysis, in: W. Isard, I.J. Aziz, M.P. Dreman, R.E. Miller, S. Saltzman and E. Thorbecke (eds.) Methods of Interregional and Regional Analysis, Ashgate Publishing Limited, PP: 281-328.
Wagner, Joachim. (2007). Exports and productivity: A survey of the evidence from firm level data. The World Economy 30: 60-82.
Wooster, R. B. & Dube, S. & Banda, T. M. (2007). The Contribution of Intra-Regional and Extra-Regional Trade to Growth: Evidence from the European Union (January 16). [Online] Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=957715.